energeticke stitky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá energetického označovania pomôžu spotrebiteľom ľahšie dosiahnuť úspory energie

Rada bez diskusie prijala nariadenie, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a nahrádza súčasný právny predpis – smernica 2010/30/EÚ, pričom sa v ňom zachovávajú jej hlavné zásady, ale objasňuje, posilňuje a rozširuje sa jej rozsah pôsobnosti.

Rámec energetického označovania zákazníkom umožňuje získať viac informácií o energetickej účinnosti a spotrebe energie domácich spotrebičov (napr. umývačiek riadu, televízorov, chladničiek atď.), čo prispeje k zníženiu ich nákladov na energiu. Prispeje sa tým aj k zníženiu dopytu po energii a dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti energetickej efektívnosti na roky 2020 a 2030.

V nariadení sa stanovujú lehoty na nahradenie súčasných tried A+, A++ a A+++ stupnicou od A po G. Stanovuje sa v ňom tiež postup zmeny stupnice na štítkoch na základe technologického rozvoja. Z dlhodobého hľadiska sa tak zabraňuje nadmernému používaniu vyšších tried energetickej účinnosti, čím sa zároveň podnecujú inovácie a vytláčajú výrobky s nižšou účinnosťou z trhu.

Návrh obsahuje aj jasnejšie pravidlá pre propagačné kampane a vnútroštátne stimuly na podporu vyšších tried účinnosti a jeho cieľom je zlepšiť mechanizmy presadzovania a transparentnosť voči zákazníkom vytvorením databázy výrobkov, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na energetické označovanie.

Hlavné nové prvky nariadenia

  • Zmeny stupnice : boli stanovené pevné lehoty na prvú zmenu stupníc všetkých výrobkov označených štítkami podľa troch kategórií výrobkov:– všeobecná lehota je 6 rokov v kombinácii s dodatočnými 18 mesiacmi na uvádzanie štítkov v obchodoch;– 15 mesiacov pre bielu techniku (umývačky riadu, chladničky, práčky), v kombinácii s dodatočnými 12 mesiacmi na uvádzanie štítkov v obchodoch, a 9 rokov pre ohrievače vzduchu a vody s 13 ročnou doložkou o ukončení platnosti.

    Po vytratení všetkých štítkov s triedami A+ z trhu povedie nadbytok v najvyšších triedach energetickej účinnosti k ďalšej zmene stupníc na štítkoch, a to 30 % v triede A alebo 50 % v triedach A a B. V čase zmeny stupníc sa musia dve najvyššie triedy nechať prázdne v záujme toho, aby mal štítok platnosť 10 rokov.

  • Databáza výrobkov: bude fungovať od januára 2019 a orgány dohľadu nad trhom členských štátov budú môcť prostredníctvom nej presadzovať požiadavky na označovanie a zaisťovať, že výpočty účinnosti v súvislosti so štítkom zodpovedajú tomu, čo uvádza výrobca. Zámerom je jednoduché a praktické používanie tejto verejnej databázy. Časť databázy venovaná súladu je navrhnutá tak, aby bola chránená dôvernosť údajov a bezpečnosť citlivých obchodných údajov výrobcov.
  • Delegované akty: budú hlavným nástrojom na zmenu stupníc, ale v prípade databázy a ochranného postupu sa rozhodlo o použití vykonávacích aktov.

„Túto dohodu sme veľmi uvítali. Tieto nové pravidlá energetického označovania pomôžu spotrebiteľom, aby ľahšie dosiahli úspory energie, keď nakupujú elektrické domáce spotrebiče. Prispeje to k zníženiu dopytu po energii, čo je jedným z cieľov stratégie energetickej únie,“ vyhlásil Joe Mizzi, maltský minister pre energetiku a vodné hospodárstvo.

Kontext

Návrh týkajúci sa označovania energetickej účinnosti je súčasťou širšej stratégie energetickej únie, ktorú predložila Komisia.

V záveroch Európskej rady z októbra 2014 sa stanovuje orientačný cieľ aspoň 27 % zvýšenia energetickej efektívnosti na úrovni Únie do roku 2030. Tento cieľ sa do roku 2020 preskúma vzhľadom na cieľ dosiahnutia 30 % zvýšenia na úrovni Únie.

Komisia predložila svoj návrh 15. júla 2015. Rada TTE (energetika) prijala všeobecné smerovanie k tomuto návrhu 26. novembra 2015.

Európsky parlament schválil svoj mandát na rokovanie 6. júla 2016. Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu o uvedenom nariadení 22. marca 2017 po štyroch zasadnutiach trialógu.

Európsky parlament prijal k návrhu Komisie pozíciu v prvom čítaní 13. júna 2017.

Viac..  A. Stančík: Už teraz sa sústredíme na ďalšiu zimu a naplnenie našich zásobníkov plynu

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …

Consent choices