Dombrovskis
Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Európska komisia uvádza novú značku celoeurópskych osobných dôchodkov

Európski spotrebitelia budú mať vďaka plánom Komisie na vytvorenie novej triedy dôchodkových produktov onedlho väčšie možnosti v oblasti sporenia na dôchodok.

Návrh ponúkne poskytovateľom dôchodkových produktov nástroje, aby mohli ponúkať jednoduchý a inovatívny celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Ide o nový druh dobrovoľného osobného dôchodku, ktorý má sporiteľom poskytnúť viac možností odkladať si peniaze na starobu a ponúknuť im produkty, ktoré sú výsledkom lepšej hospodárskej súťaže.

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bude mať rovnaké štandardné vlastnosti v rámci celej EÚ a môže ho ponúkať široká škála poskytovateľov, napríklad poisťovne, banky, zamestnanecké dôchodkové fondy, investičné firmy a správcovia aktív. Bude dopĺňať existujúce štátne, zamestnanecké a vnútroštátne osobné dôchodky, ale nenahradí ani nezharmonizuje vnútroštátne osobné dôchodkové režimy. Komisia zároveň odporúča, aby členské štáty poskytli tomuto produktu rovnaké daňové zaobchádzanie ako podobným existujúcim vnútroštátnym produktom s cieľom zabezpečiť celoeurópskemu osobnému dôchodkovému produktu dynamický štart. Nové produkty v konečnom dôsledku podporia aj plán Komisie na vytvorenie únie kapitálových trhov tým, že pomôžu nasmerovať viac úspor do dlhodobých investícií v EÚ.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je dôležitým míľnikom na ceste k dokončeniu únie kapitálových trhov. Má veľký potenciál, pretože sporiteľom ponúka v celej EÚ viac možností odkladať si peniaze na odchod do dôchodku. Podporuje hospodársku súťaž tým, že umožňuje, aby tento produkt ponúkali viacerí poskytovatelia mimo svojho domáceho trhu. Bude fungovať ako značka kvality a som si istý, že celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podporí aj dlhodobé investície na kapitálových trhoch.“

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „Návrh je ďalším príkladom výhod, ktoré môžeme získať z realizácie akčného plánu Komisie v oblasti únie kapitálových trhov a dokončenia jednotného trhu pre kapitál v EÚ. Celoeurópske osobné dôchodkové produkty podporia hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi dôchodkových produktov, keďže spotrebiteľom ponúknu viac možností na umiestnenie úspor. Dobudovanie únie kapitálových trhov je takisto dôležitým prvkom Investičného plánu pre Európu. Som rád, že tento návrh nasmeruje úspory do dlhodobých investícií, pomôže dosiahnuť ciele investičného plánu v oblasti modernizácie infraštruktúry a podpory rastu a zamestnanosti.“

Hlavné prínosy

V súčasnosti je európsky trh s osobnými dôchodkami roztrieštený a nevyvážený. Ponuky sa sústreďujú v niekoľkých členských štátoch, zatiaľ čo v niektorých iných členských štátoch takmer neexistujú. Tieto rozdiely v ponuke sú spojené s množstvom rôznych pravidiel v EÚ a na vnútroštátnych úrovniach, čo narúša rozvoj veľkého a konkurenčného trhu s osobnými dôchodkovými produktmi na úrovni EÚ. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt umožní spotrebiteľom dobrovoľne si dopĺňať úspory na dôchodok a zároveň využívať dôkladnú ochranu spotrebiteľa:

  • Sporitelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu budú mať väčší výber zo širokej škály poskytovateľov celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu a budú profitovať zo širšej hospodárskej súťaže.
  • Spotrebitelia budú mať úžitok z prísnych požiadaviek na informácie a distribučných pravidiel, a to aj na internete. Na to, aby mohli poskytovatelia poskytovať celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, budú musieť byť schválení Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).
  • Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt sporiteľom poskytne vysokú úroveň ochrany v rámci jednoduchej štandardnej investičnejmožnosti.
  • Sporitelia budú mať právo zmeniť poskytovateľa služieb doma aj v zahraničí každých päť rokov, pričom náklady spojené s touto zmenou budú obmedzené.
  • Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt bude prenosný medzi členskými štátmi, čo znamená, že keď sa sporitelia presťahujú do iného členského štátu, budú môcť naďalej prispievať do svojho celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu.
Viac..  Europoslanci schválili zmenené pravidlá EÚ o bezpečnosti výrobkov

Regulačný rámec, ktorý Komisia navrhuje, vytvorí príležitosti pre širokú škálu poskytovateľov, ktorí budú pôsobiť na trhu s osobnými dôchodkami:

  • Poskytovatelia budú môcť rozvíjať celoeurópske osobné dôchodkové produkty v niekoľkých členských štátoch, aby mohli účinnejšie zoskupovať aktíva a dosiahnuť úspory z rozsahu.
  • Poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu budú môcť osloviť spotrebiteľov v celej EÚ prostredníctvom elektronických distribučných reťazcov.
  • Poskytovatelia a sporitelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu budú mať pri ukončení trvania produktu rôzne možnosti platby.
  • Poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu budú môcť na zjednodušenie cezhraničnej distribúcie využívať pas EÚ.

K návrhu nariadenia o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte je pripojené odporúčanie Komisie o zdaňovaní osobných dôchodkových produktov vrátane celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Komisia nabáda členské štáty, aby celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom poskytli rovnaké daňové zaobchádzanie ako podobným existujúcim vnútroštátnym produktom, aj keď celoeurópsky osobný dôchodkový produkt nespĺňa v plnom rozsahu vnútroštátne kritériá pre daňovú úľavu. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby si vymieňali najlepšie postupy týkajúce sa zdaňovania súčasných osobných dôchodkových produktov, čo by malo podporiť zbližovanie daňových režimov.

Súvislosti

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je jedným z kľúčových opatrení oznámených v strednodobom prieskume únie kapitálových trhov z posledného mesiaca, čo je projekt Komisie na vytvorenie jednotného kapitálového trhu v EÚ. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podporuje cieľ únie kapitálových trhov, ktorým je vytvorenie správnych podmienok pre uvoľnenie financií tak, aby mohli plynúť od európskych sporiteľov do európskych podnikov.

V súčasnosti v dôchodkových produktoch sporí iba 27 % Európanov vo veku 25 až 59 rokov. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt prispeje k uvoľneniu tohto veľkého potenciálu a podporí investície v našom hospodárstve.

Návrh nariadenia vychádza z takmer 600 príspevkov do verejnej konzultácie Komisie o osobných dôchodkoch z októbra 2016. Mnohí respondenti uviedli, že súčasná ponuka osobných dôchodkových produktov v EÚ je nedostatočná. Zohľadnili sa v ňom okrem toho aj dve správy orgánu EIOPA z roku 2014 a 2016 a externá štúdia externého dodávateľa.

O návrhu, ktorý sa týka celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, sa bude teraz rokovať v Európskom parlamente a Rade. Nové nariadenie po prijatí nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices