EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA / Komisia plní svoj záväzok v oblasti interoperability informačných systémov EÚ
Jourova King
Eurokomisárka Vĕra Jourová a eurokomisár Julian King. PHOTO: © European Union.

Komisia plní svoj záväzok v oblasti interoperability informačných systémov EÚ

Komisia plní svoj záväzok, ktorým je zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc a odstrániť existujúce nedostatky v tomto smere. Tento záväzok si Komisia vytýčila so svojej siedmej správe o bezpečnostnej únii zo 16. mája a Európska rada ho potvrdila na svojom zasadnutí 22. – 23. júna.

Ako prvý krok navrhuje Komisia posilniť mandát agentúry EÚ na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (eu-LISA), čo tejto agentúre umožní vyvinúť a uviesť do prevádzky technické riešenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie interoperability informačných systémov EÚ. Komisia zároveň navrhuje ďalšie opatrenia na zdokonalenie Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS), vďaka ktorému by boli členské štáty schopné efektívnejšie si vymieňať záznamy vedené v registroch trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti uviedol: Na to, aby mohli naši príslušníci pohraničnej stráže, orgánov presadzovania práva a imigrační úradníci plniť svoje poslanie, musia mať prístup k správnym informáciám v správnom čase. Od kvality a dostupnosti týchto informácií je závislá bezpečnosť našich občanov. Vďaka posilnenému mandátu, ktorý navrhujeme, sa agentúra eu-LISA stane digitálnym centrom excelentnosti EÚ, ktoré prispeje k tomu, aby sa naša vízia interoperability informačných systémov stala skutočnosťou.“

Podľa slov Juliana Kinga, komisára pre bezpečnostnú úniu: „Máme k dispozícii celý rad databáz, ktoré využívame v boji proti terorizmu a pri riadení našich hraníc. Sila a účinnosť našich systémov však závisí od údajov, ktoré obsahujú. Návrhom, ktorý predkladáme, reagujeme na súčasné obmedzenia týchto systémov pri poskytovaní informácií, čím plníme náš záväzok zabezpečiť silné a inteligentné systémy pre hranice a bezpečnosť.“

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: „Sústredenie prevádzkového riadenia informačných systémov EÚ pod jednu strechu a centralizovanie výmeny informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín je dôležitým míľnikom v tejto oblasti. Návrhom vkladáme do rúk polície, prokuratúry a súdov účinnejšie nástroje na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu.“

Zabezpečenie interoperability: silnejší mandát pre agentúru eu-LISA

Komisia navrhuje posilniť mandát agentúry eu-LISA, čím chce reagovať na súčasné obmedzenia informačných systémov EÚ, odstrániť informačné medzery a umožniť výmenu informácií medzi týmito systémami. Vďaka reforme, ktorá bola redstavená, získa agentúra mandát na vývin technických riešení, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability systémov. Agentúra bude zároveň zodpovedná aj za vývin a riadenie budúcich rozsiahlych informačných systémov EÚ.

Viac..  Komisia poskytne 169 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ

Zreformovaná agentúra eu-LISA:

  • Bude poskytovať centralizované prevádzkové riadenie informačných systémov EÚ. Agentúra eu-LISA, ktorá je v súčasnosti na centrálnej úrovni zodpovedná za prevádzkové riadenie Schengenského informačného systému (SIS), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac, bude zároveň zodpovedať aj za prípravu, vývoj a prevádzkové riadenie nových informačných systémovnavrhovaných Komisiou. Konkrétne ide o systém vstup/výstup (EES) a systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), ako aj o zdokonalený Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) pre štátnych príslušníkov tretích krajín a pre osoby bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), ktorého návrh predkladá Komisia.
  • Po schválení príslušných legislatívnych nástrojov vyvinie hlavné technické prvky definované v prístupe Komisie k dosiahnutiu interoperability, ktoré budú pozostávať z európskeho vyhľadávacieho portáluspoločnej služby porovnávania biometrických údajov a spoločného úložiska údajov o totožnosti, s cieľom zabezpečiť účinnú interakciu všetkých informačných systémov EÚ a ich ľahkú dostupnosť pre príslušníkov polície a colníkov v teréne.
  • Zlepší kvalitu údajov prostredníctvom vytvorenia automatizovaných mechanizmov kontroly kvality údajov. Vďaka týmto mechanizmom sa zabezpečí automatická identifikácia nesprávnych alebo nekonzistentných údajov. Členské štáty, ktoré tieto údaje vložili, budú následne na túto skutočnosť upozornené, aby mohli tieto údaje odstrániť alebo aktualizovať.

Výmena záznamov vedených v registroch trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín: zdokonalenie systému ECRIS

Po návrhu reformy súčasného systému z januára 2016, ktorého zámerom bolo zahrnúť odtlačky prstov štátnych príslušníkov tretích krajín, Komisia predkladá doplňujúci návrh s cieľom:

  • Vytvoriť centralizovaný systém ECRIS zameraný na štátnych príslušníkov tretích krajín: táto centralizovaná databáza umožní rýchlo overiť, či má členský štát k dispozícii informácie o odsúdení štátneho príslušníka tretej krajiny. Vďaka navrhovanému zlepšeniu budú mať členské štáty možnosť požiadať prostredníctvom systému ECRIS o podrobné informácie o odsúdení priamo príslušný členský štát.
  • Pomôcť pri zisťovaní totožnosti odsúdených štátnych príslušníkov tretích krajín: Systém ECRIS-TCN bude obsahovať informácie, ako sú meno, adresa, odtlačky prstov a prípadne podoba tváre, ktoré výrazne zlepšia spoľahlivosť informácii o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín. Tieto informácie môžu byť totiž vzhľadom na sporný charakter predložených dokladov totožnosti často menej spoľahlivé ako informácie týkajúce sa občanov EÚ.
  • Zlepšiť výmenu informácií o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín medzi členskými štátmi: jednoduchší a rýchlejší prístup k záznamom vedeným v registroch trestov pomôže orgánom presadzovania práva účinnejšie bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

solarne panely, cista energia

EÚ by mala do roku 2030 zvýšiť energetickú účinnosť na 35%

EP schválil svoj mandát na rokovania s Radou o záväzných cieľoch, ktoré by do roku …