karcinogeny
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Dohoda o novej smernici má pomôcť chrániť pracovníkov pred vystavením karcinogénov alebo mutagénov pri práci

Touto dohodou sa stanovujú limity pre karcinogény a mutagény, čím sa prispieva k riešeniu hlavnej príčiny úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Cieľom je pomôcť zachrániť v nasledujúcich 50 rokoch až 100 000 životov.

„Vďaka tejto dohode môžeme milióny pracovníkov v EÚ lepšie chrániť pred karcinogénnymi chemickými látkami na pracovisku. Je to dôležité najmä preto, že rakovina je v EÚ na prvom mieste príčin úmrtí súvisiacich s prácou,“ uviedla Helena Dalliová, maltská ministerka pre európske záležitosti a rovnosť.

Predbežná dohoda obsahuje tieto hlavné prvky:

  • látky poškodzujúce reprodukciu: Komisia bude musieť posúdiť možnosť zahrnutia látok poškodzujúcich reprodukciu do rozsahu pôsobnosti smernice najneskôr v prvom štvrťroku 2019 a môže v tejto veci predložiť legislatívny návrh.
  • šesťmocný chróm: predbežne sa dohodla limitná hodnota vystavenia 0,010 mg/m³ počas obdobia 5 rokov po dátume transpozície, ktorá sa následne zníži na 0,005 mg/m³. Na zváranie a plazmové rezanie alebo podobné pracovné procesy, pri ktorých sa vytvárajú výpary, sa zaviedla výnimka s limitnou hodnotou vystavenia 0,025 mg/m³ počas obdobia 5 rokov po dátume transpozície, ktorá sa následne zníži na 0,005 mg/m³.
  • prach z tvrdého dreva: Rada a EP sa dohodli na limitnej hodnote vystavenia 3 mg/m³ počas piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, ktorá sa následne zníži na 2 mg/m³.
  • respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého: Komisia sa zaviazala, že prehodnotí potrebu zmeniť limitnú hodnotu respirabilného prachu kryštalického oxidu kremičitého ako súčasť ďalšieho preskúmania vykonávania smernice
  • zdravotný dohľad: lekár alebo orgán zodpovedný za zdravotný dohľad nad pracovníkmi v rámci členských štátov môžu uviesť, že v zdravotnom dohľade sa musí pokračovať po skončení vystavenia tak dlho, ako to považujú za potrebné na ochranu zdravia dotknutej osoby
Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Jeden z 10-tisíc je vždy jeden z nás

V smernici sa navrhuje súbor limitných hodnôt vystavenia pre ďalších 11 karcinogénov popri tých, na ktoré sa už vzťahuje existujúca smernica z roku 2004: respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého, 1,2-epoxypropán, 1,3-butadién, 2-nitropropán, akrylamid, niektoré zlúčeniny šesťmocného chrómu, etylénoxid, o-toluidín, ohňovzdorné keramické vlákna, brómetylén a hydrazín.

V smernici sa tiež na základe najnovších vedeckých údajov revidujú limitné hodnoty pre monomér vinylchloridu a prach z tvrdého dreva.

Stanovia sa minimálne požiadavky na odstránenie a zníženie všetkých karcinogénov a mutagénov. Zamestnávatelia budú tiež musieť identifikovať a posúdiť riziká pre zdravie pracovníkov, ktoré súvisia s vystavením konkrétnym karcinogénom (a mutagénom), a budú musieť zabrániť vystaveniu v prípade, že riziko existuje.

Ďalšie kroky

Po schválení dohody Výborom stálych predstaviteľov musí novú smernicu formálne prijať Rada a Európsky Parlament.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Komisia podniká ďalšie kroky na zlepšenie ochrany pracovníkov

Európska komisia prijala opatrenia, aby ďalej zlepšila ochranu pracovníkov pred zdravotnými rizikami, ktoré sú spojené …

Consent choices