Jean-Claude Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

EÚ a Japonsko sa dohodli na historickej dohode o voľnom a spravodlivom obchode

Bude to najdôležitejšia dvojstranná dohoda o obchode, ktorú EÚ vôbec uzavrela a jej súčasťou prvýkrát bude osobitný záväzok týkajúci sa Parížskej dohody o zmene klímy.

V prípade EÚ a jej členských štátov dohoda o hospodárskom partnerstve odstráni prevažnú väčšinu ciel, ktoré spoločnosti z EÚ platia a ktoré celkovo predstavujú až 1 miliardu EUR ročne, otvorí japonský trh vývozu hlavných poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a vytvorí viac príležitostí v celom rade odvetví. Stanovuje najvyššie normy v oblasti práce, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany spotrebiteľov, v plnom rozsahu zaručuje služby vo verejnom záujme a obsahuje osobitnú kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji. Takisto obsahuje a posilňuje vysoké normy na ochranu osobných údajov, ktoré EÚ aj Japonsko nedávno zakotvili vo svojich právnych predpisoch v oblasti ochrany osobných údajov.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk a japonský premiér Šinzo Abe oznámili dosiahnutie zásadnej dohody počas samitu EÚ – Japonsko.

Predseda Juncker uviedol: Dosiahli sme zhodu o zásadných prvkoch dohody o hospodárskom partnerstve, ktorej účinky budú pociťované aj za našimi hranicami. Touto dohodou sa EÚ a Japonsko hlásia k svojim spoločným hodnotám a zaväzujú k dodržiavaniu najvyšších noriem v takých oblastiach ako práca, bezpečnosť, životné prostredie alebo ochrana spotrebiteľov. Spoluprácou na spoločných rozhodnutiach o primeranosti ochrany takisto vyjadrujeme pevné odhodlanie presadzovať základné právo na ochranu údajov. Svetu spoločne vysielame jasné posolstvo, že sa zasadzujeme za otvorený a spravodlivý obchod. My v protekcionizme ochranu nevidíme. Len ak budeme spolupracovať, budeme môcť stanoviť ambiciózne globálne normy. Toto bude posolstvo, ktoré EÚ a Japonsko na zajtrajšom stretnutí spoločne odovzdajú predstaviteľom štátov patriacich do skupiny G-20.“

Cecilia Malmströmová, komisárka pre obchod dodala:Táto dohoda nemá len nesmierny hospodársky význam, ale slúži aj nášmu zblíženiu. Dávame najavo, že EÚ a Japonsko – demokratickí a otvorení globálni partneri – veria vo voľný obchod. A že veríme v budovanie mostov, a nie múrov. Keďže Japonsko je štvrtou najväčšou ekonomikou sveta s veľkým hladom po európskych výrobkoch, táto dohoda má pre Európu obrovský potenciál. Očakávame, že viaceré odvetvia hospodárstva EÚ zaznamenajú výrazné zvýšenie vývozu.“

Phil Hogan, komisár zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, uviedol: „Hoci je táto dohoda výhodná pre oboch partnerov, je veľkou výhrou pre vidiecke oblasti Európy. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom je najvýznamnejšou a najďalekosiahlejšou dohodou, ktorá bola vôbec uzavretá v poľnohospodárstve. V obchode s poľnohospodárskymi výrobkami stanovujeme nové meradlo. Počnúc prvým dňom, keď dohoda vstúpi do platnosti, zmiznú colné kvóty na vývoz vína. Pre producentov vína to predstavuje úspory vo výške 134 miliónov EUR ročne. Rovnaká úroveň ochrany ako v Európe sa bude odteraz aj v Japonsku vzťahovať na rakúsku slaninu Tiroler Speck, nemecké Münchener Bier, belgickú Jambon d’Ardenne, Polska Wódka, ako aj viac ako 200 ďalších zemepisných označení s pôvodom v EÚ.“

Dohoda o hospodárskom partnerstve zvýši vývoz z EÚ a prinesie nové príležitosti európskym spoločnostiam, veľkým i malým, ich zamestnancom i spotrebiteľom. Hodnota vývozu z EÚ by sa mohla zvýšiť až o 20 miliárd EUR, čo predstavuje viac možností a pracovných miest vo viacerých odvetviach v EÚ, ako je napríklad poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, kožiarsky priemysel, odevný a obuvnícky priemysel, farmaceutický priemysel, odvetvie zdravotníckych pomôcok a iné.

Viac..  Komisia víta dohodu o ročnom rozpočte EÚ na rok 2022, rozdeľovať sa bude 170 miliárd

Pokiaľ ide o vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, táto dohoda:

– ruší clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (ktoré sú v súčasnosti na úrovni 29,8 %), ako aj na vývoz vína (v súčasnosti na priemernej úrovni 15 %),

– umožní EÚ výrazne zvýšiť vývoz hovädzieho mäsa do Japonska, zatiaľ čo bravčové mäso bude predmetom bezcolného obchodu v sektore spracovaného mäsa a takmer bezcolného obchodu v sektore čerstvého mäsa,

– zaistí ochranu viac než 200 kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov v Japonsku – tzv. zemepisných označení.

Dohoda takisto:

– otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu,

– zaručuje spoločnostiam z EÚ prístup na veľké trhy verejného obstarávania Japonska v 48 veľkých mestách a odstraňuje prekážky obstarávaniu v hospodársky dôležitom odvetví železničnej dopravy na vnútroštátnej úrovni,

– chráni hospodársky citlivé odvetvia EÚ, ako napríklad automobilový priemysel, pomocou prechodných období pred tým, ako dôjde k otvoreniu trhov.

Táto dohoda takisto posilní vedúce postavenie Európy pri formovaní globalizácie a určovaní pravidiel celosvetového obchodu v súlade s našimi ústrednými hodnotami a zaručí ochranu záujmov a osobitných požiadaviek EÚ. Prispeje tak k riešeniu niektorých problémov, ktoré Komisia identifikovala v Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie predloženom v rámci procesu spojenom s bielou knihou.

Ďalšie kroky

Dosiahnutá zásadná zhoda sa týka väčšiny aspektov dohody o hospodárskom partnerstve. Technické podrobnosti v niektorých kapitolách ešte treba doladiť, pričom sú aj kapitoly, v prípade ktorých sa zatiaľ k zásadnej zhode nedospelo. Napríklad v oblasti ochrany investícií. EÚ predložila svoj návrh reformovaného systému investičných súdov a obráti sa na všetkých svojich partnerov vrátane Japonska, aby sa vyvinulo úsilie vedúce k zriadeniu mnohostranného investičného súdu. Medzi ďalšie oblasti, v ktorých treba vyvinúť viac úsilia, patrí regulačná spolupráca, ako aj v kapitolách venovaných všeobecným a inštitucionálnym otázkam.

Vyjednávači oboch strán na základe dosiahnutej zásadnej zhody budú pokračovať vo svojej práci na vyriešení všetkých zostávajúcich technických otázok a do konca roka vypracujú konečné znenie dohody. Komisia potom pristúpi k právnemu overeniu a prekladu dohody do všetkých úradných jazykov EÚ a následne ho predložil na schválenie členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …