Tibor Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Najúspešnejšie kultúrne a kreatívne mestá: Komisia predstavila nový nástroj a zdroj dát pre porovnávanie

Tento nový nástroj poskytuje porovnateľné údaje o tom, ako sa darí európskym mestám v deviatich oblastiach, ktoré spájajú témy kultúra a tvorivosť, a zdôrazňuje, ako ich úspechy prispievajú k spoločenskému rozvoju miest, ich hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest.

Monitor kultúrnych a tvorivých miest vyvinul interný vedecký útvar Európskej komisie, Spoločné výskumné centrum (JRC). Pomôže tvorcom politiky, ako aj kultúrnemu a tvorivému sektoru identifikovať miestne silné stránky a oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a poučiť sa zo skúseností porovnateľných miest. Takisto vrhá svetlo na silné prepojenie medzi kultúrnou vitalitou a jednotlivými rozmermi života v meste, počnúc jeho sociálnou rozmanitosťou a hospodárskou činnosťou.

Tibor Navracsics, európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zároveň zodpovedný za JRC, povedal: „Mojím cieľom je zabezpečiť, aby kultúra a tvorivosť boli jadrom európskeho politického programu. V časoch závažných spoločenských premien a zintenzívňujúcej sa celosvetovej konkurencie medzi mestami musíme ísť nad rámec tradičných zdrojov rastu a sociálno-ekonomického blahobytu a preskúmať úlohu kultúry v dynamických, inovačných a rozmanitých mestách. Monitor kultúrnych a tvorivých miest upriamuje pozornosť na úspešné európske mestá, ktoré našli vlastné spôsoby využívania potenciálu kultúry a tvorivosti pri podnecovaní rozvoja, inovácií a tvorby pracovných miest a zlepšovaní kvality života občanov. Poskytuje tvorcom politík presvedčivé dôkazy, vďaka ktorým môžu zistiť, kde sa darí dobre a kde je potrebné ďalšie zlepšenie.“

Monitor kultúrnych a tvorivých miest je výsledkom výskumného projektu, ktorý pokrýva 168 miest v 30 európskych krajinách. Je k dispozícii ako interaktívny online nástroj, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať vo vybraných mestách, ako aj v širokom spektre kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o ich výsledkoch.

Predovšetkým sa v ňom poukazuje na to, že „ideálne“ európske kultúrne a tvorivé mesto by bolo výsledkom kombinácie najúspešnejších miest za každý ukazovateľ. Toto mesto by malo také kultúrne centrá a zariadenia ako Cork (Írsko), kultúrnu aktivitu a atraktívnosť, ako aj kreatívne a odborné pracovné príležitosti Paríža (Francúzsko), duševné vlastníctvo a inovácie Eindhovenu (Holandsko), nové pracovné miesta v kreatívnom priemysle, aké má Umeå (Švédsko), ľudský kapitál a vzdelávanie Leuvenu (Belgicko), otvorenosť, toleranciu a dôveru Glasgowa (Spojené kráľovstvo), miestne a medzinárodné vzťahy Utrechtu (Holandsko) a takú kvalitu verejnej správy, akej sa teší Kodaň (Dánsko). Päť z týchto ôsmich miest má menej než 500 000 obyvateľov (Cork, Eindhoven, Umeå, Leuven a Utrecht).

Viac..  Europoslanec Bilčík pripomienkoval zákon o financovaní RTVS

Kľúčové zistenia výskumu:

  • Najúspešnejšie kultúrne a kreatívne mestá: Parížu, Kodani, Edinburghu a Eindhovenu sa darí lepšie než podobným mestám s podobnou populáciou.
  • Kultúra, tvorivosť a prosperita: kultúra a tvorivosť prispievajú k vyššej miere hospodárskeho rastu a majú zásadný význam pre mestá s nízkymi príjmami.
  • Veľkosť nie je všetko: veľkosť mesta neurčuje jeho úspechy v oblasti kultúry a tvorivosti, keďže malé a stredné mestá v priemere dosahujú relatívne dobré výsledky v porovnaní s väčšími.
  • Hlavným mestám sa darí, ale nie najviac: aj keď hlavné mestá sú často na čele, v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku a Taliansku majú lepšie výsledky iné mestá.

Súvislosti

Od prijatia prvej „európskej stratégie pre kultúru v globalizovanom svete“ (2007) kultúra postupne zaberá čoraz dôležitejšie miesto v tvorbe politiky Európskej únie. Systematické a porovnateľné mapovanie kultúrnych a kreatívnych aktív a meranie ich hodnoty a vplyvu v celej Európe však zostáva výzvou, keďže chýbajú spoločné definície alebo metodiky, a to najmä na úrovni miest.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) vypracovalo Monitor kultúrnych a tvorivých miest v záujme vyplnenia tejto informačnej medzery. Tento nástroj vychádza z troch hlavných indexov – kultúrna vitalita, tvorivá ekonomika a priaznivé prostredie – štruktúrovaných v deviatich dimenziách a meraných 29 ukazovateľmi: od počtu múzeí a koncertných sál cez zamestnanosť v kultúrnom a tvorivom sektore či patentové prihlášky IKT až po úroveň dôvery občanov voči ostatným občanom v ich meste. Zoskupuje údaje z rôznych verejných zdrojov (napríklad Eurostatu a Eurobarometra) a z experimentálnych údajov (napr. TripAdvisor).

Monitor sa má aktualizovať každé dva roky, aby zostal koncepčne aj štatisticky spoľahlivý pri porovnávaní krajín a miest z časového hľadiska a aby dokázal zachytiť rozvoj miest.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices