karcinogeny, pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada stanovila nové limity vystavenia karcinogénov a mutagénov pri práci

Výbor stálych predstaviteľov Rady schválil predbežnú dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom o smernici o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku.

Touto dohodou sa stanovujú limity pre karcinogény a mutagény, čím sa prispieva k riešeniu hlavnej príčiny úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Cieľom je pomôcť zachrániť v nasledujúcich 50 rokoch až 100 000 životov.

V smernici sa navrhuje súbor limitných hodnôt vystavenia pre ďalších 11 karcinogénov popri tých, na ktoré sa už vzťahuje existujúca smernica z roku 2004. Sú nimi: respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého, 1,2-epoxypropán, 1,3-butadién, 2-nitropropán, akrylamid, niektoré zlúčeniny šesťmocného chrómu, etylénoxid, o-toluidín, ohňovzdorné keramické vlákna, brómetylén a hydrazín.

V smernici sa tiež na základe najnovších vedeckých údajov revidujú limitné hodnoty pre monomér vinylchloridu a prach z tvrdého dreva.

Stanovia sa minimálne požiadavky na odstránenie a zníženie všetkých karcinogénov a mutagénov. Zamestnávatelia budú tiež musieť identifikovať a posúdiť riziká pre zdravie pracovníkov, ktoré súvisia s vystavením konkrétnym karcinogénom (a mutagénom), a budú musieť zabrániť vystaveniu v prípade, že riziko existuje.

Hlavné zmeny návrhu Komisie sú tieto:

  • látky poškodzujúce reprodukciu: Komisia bude musieť posúdiť možnosť zahrnutia látok poškodzujúcich reprodukciu do rozsahu pôsobnosti smernice najneskôr v prvom štvrťroku 2019 a môže v tejto veci predložiť legislatívny návrh.
  • šesťmocný chróm: limitná hodnota vystavenia bude 0,010 mg/m³ počas obdobia 5 rokov po dátume transpozície smernice, po tomto období sa uplatní limit 0,005 mg/m³. Pre zváranie alebo plazmové rezanie alebo podobné pracovné procesy, pri ktorých sa vytvárajú výpary, sa zaviedla výnimka s limitnou hodnotou vystavenia 0,025 mg/m³ počas obdobia 5 rokov po dátume transpozície, a po tomto období sa limit zníži na 0,005 mg/m³.
  • Prach z tvrdého dreva: limitná hodnota vystavenia bude 3 mg/m³ počas piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, ktorá sa potom zníži na 2 mg/m³.
  • respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého: Komisia sa zaviazala, že prehodnotí potrebu zmeniť limitnú hodnotu respirabilného prachu kryštalického oxidu kremičitého ako súčasť ďalšieho preskúmania vykonávania smernice
  • zdravotný dohľad: lekár alebo orgán zodpovedný za zdravotný dohľad nad pracovníkmi v rámci členských štátov môžu uviesť, že v zdravotnom dohľade sa musí pokračovať po skončení vystavenia tak dlho, ako to považujú za potrebné na ochranu zdravia dotknutej osoby
Viac..  Klub 500: Testovanie vo firmách s tisíckami zamestnancov a nepretržitou prevádzkou nie je dvakrát týždenne reálne vzhľadom na mieru zaočkovanosti

Ďalšie kroky

Novú smernicu Rada formálne prijme v neskoršej fáze.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

budaj

Minister Budaj predstavil zelený Plán obnovy Slovenska, z EÚ príde 6 miliárd eur

Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, …