karcinogeny, pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada stanovila nové limity vystavenia karcinogénov a mutagénov pri práci

Výbor stálych predstaviteľov Rady schválil predbežnú dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom o smernici o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku.

Touto dohodou sa stanovujú limity pre karcinogény a mutagény, čím sa prispieva k riešeniu hlavnej príčiny úmrtí súvisiacich s prácou v EÚ. Cieľom je pomôcť zachrániť v nasledujúcich 50 rokoch až 100 000 životov.

V smernici sa navrhuje súbor limitných hodnôt vystavenia pre ďalších 11 karcinogénov popri tých, na ktoré sa už vzťahuje existujúca smernica z roku 2004. Sú nimi: respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého, 1,2-epoxypropán, 1,3-butadién, 2-nitropropán, akrylamid, niektoré zlúčeniny šesťmocného chrómu, etylénoxid, o-toluidín, ohňovzdorné keramické vlákna, brómetylén a hydrazín.

V smernici sa tiež na základe najnovších vedeckých údajov revidujú limitné hodnoty pre monomér vinylchloridu a prach z tvrdého dreva.

Stanovia sa minimálne požiadavky na odstránenie a zníženie všetkých karcinogénov a mutagénov. Zamestnávatelia budú tiež musieť identifikovať a posúdiť riziká pre zdravie pracovníkov, ktoré súvisia s vystavením konkrétnym karcinogénom (a mutagénom), a budú musieť zabrániť vystaveniu v prípade, že riziko existuje.

Hlavné zmeny návrhu Komisie sú tieto:

  • látky poškodzujúce reprodukciu: Komisia bude musieť posúdiť možnosť zahrnutia látok poškodzujúcich reprodukciu do rozsahu pôsobnosti smernice najneskôr v prvom štvrťroku 2019 a môže v tejto veci predložiť legislatívny návrh.
  • šesťmocný chróm: limitná hodnota vystavenia bude 0,010 mg/m³ počas obdobia 5 rokov po dátume transpozície smernice, po tomto období sa uplatní limit 0,005 mg/m³. Pre zváranie alebo plazmové rezanie alebo podobné pracovné procesy, pri ktorých sa vytvárajú výpary, sa zaviedla výnimka s limitnou hodnotou vystavenia 0,025 mg/m³ počas obdobia 5 rokov po dátume transpozície, a po tomto období sa limit zníži na 0,005 mg/m³.
  • Prach z tvrdého dreva: limitná hodnota vystavenia bude 3 mg/m³ počas piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, ktorá sa potom zníži na 2 mg/m³.
  • respirabilný prach kryštalického oxidu kremičitého: Komisia sa zaviazala, že prehodnotí potrebu zmeniť limitnú hodnotu respirabilného prachu kryštalického oxidu kremičitého ako súčasť ďalšieho preskúmania vykonávania smernice
  • zdravotný dohľad: lekár alebo orgán zodpovedný za zdravotný dohľad nad pracovníkmi v rámci členských štátov môžu uviesť, že v zdravotnom dohľade sa musí pokračovať po skončení vystavenia tak dlho, ako to považujú za potrebné na ochranu zdravia dotknutej osoby
Viac..  Prvý prípad koronavírusu potvrdilo už aj Slovinsko

Ďalšie kroky

Novú smernicu Rada formálne prijme v neskoršej fáze.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

koronavirus

Deň po dni: Takýto je priebeh koronavírusu

BRATISLAVA / Polícia SR na svojej stránke zverejnila graf priebehu ochorenia Covid-19. Infografika, ktorú zverejnila polícia …