Frans Timmermans
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans. PHOTO: © European Union.

Komisia chce chrániť zásadu právneho štátu v Poľsku

Komisia vo svojom odporúčaní na účely ochrany právneho štátu adresovanom poľským orgánom vyjadruje vážne obavy, ktorých dôvodom je plánovaná reforma súdnictva v Poľsku. Podľa posúdenia Komisie táto reforma zvyšuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, ktoré už bolo identifikované v konaní na ochranu právneho štátu, ktoré Komisia začala v januári 2016.

Komisia žiada poľské orgány, aby tieto problémy vyriešili do jedného mesiaca. Žiada ich najmä, aby neprijali žiadne opatrenia týkajúce sa odvolávania sudcov Najvyššieho súdu z funkcie alebo ich núteného odchodu do dôchodku. Ak prijmú také opatrenia, Komisia je pripravená bezodkladne iniciovať postup podľa článku 7 ods. 1, a teda vydať formálne varovanie zo strany EÚ, ktoré sa prijíma na základe štvorpätinovej väčšiny členských štátov v Rade ministrov.

Komisia sa rozhodla začať aj konanie o porušení povinnosti proti Poľsku za porušenie práva EÚ. Kolégium bezodkladne zašle formálnu výzvu po uverejnení zákona o organizácii všeobecných súdov.

Komisia zároveň pripomína, že je s poľskou vládou pripravená viesť konštruktívny dialóg.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: Komisia je odhodlaná chrániť zásadu právneho štátu vo všetkých našich členských štátoch ako základnú zásadu, na ktorej spočíva naša Európska únia. Nezávislé súdnictvo je základným predpokladom členstva v našej Únii. EÚ preto nemôže akceptovať systém, ktorý umožňuje svojvoľné odvolávanie sudcov z funkcie. Nezávislé súdy predstavujú základ vzájomnej dôvery medzi našimi členskými štátmi a našimi súdnymi systémami. Ak poľská vláda bude aj naďalej ohrozovať nezávislosť súdnictva a právneho štátu v Poľsku, nebudeme mať inú možnosť, než uplatniť článok 7.“

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Naše odporúčania poľským orgánom sú jasné. Nastal čas obnoviť nezávislosť ústavného súdu a buď zrušiť zákony prijaté na účely reformy súdnictva, alebo ich uviesť do súladu s poľskou ústavou a európskymi normami týkajúcimi sa nezávislosti súdnictva. Poľské súdy, rovnako ako súdy všetkých členských štátov, sú tu na to, aby zabezpečovali účinnú nápravu v prípade porušenia právnych predpisov EÚ, keď konajú ako „sudcovia Únie“ a musia dodržiavať požiadavky na nezávislosť súdnictva v súlade so zmluvou a Chartou základných práv. Radi by sme tieto problémy vyriešili spoločne a konštruktívnym spôsobom. Komisia zostáva otvorená dialógu s poľskými orgánmi a privítame akékoľvek kroky zamerané na zmenu uvedených právnych predpisov v súlade s našimi odporúčaniami.“

1. Odporúčanie na účely ochrany právneho štátu

Prijaté odporúčanie na účely ochrany právneho štátu dopĺňa dve predchádzajúce odporúčania, ktoré boli prijaté 27. júla a 21. decembra 2016, a zaoberá sa neexistenciou nezávislého a legitímneho ústavného preskúmania v Poľsku. Poľské orgány dodnes neprijali opatrenia, aby odstránili obavy identifikované v prvých dvoch odporúčaniach. Dokonca teraz prijali ďalšie kroky, ktoré zvyšujú obavy v súvislosti s nezávislosťou súdnictva a výrazne zvyšujú systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku.

Odporúčanie Komisie na účely ochrany právneho štátu, ktoré bolo zaslané Poľsku, sa zaoberá štyrmi novými právnymi predpismi, ktoré teraz prijal poľský parlament a ktoré podľa posúdenia Komisie zvýšia systémové ohrozenie právneho štátu: zákon o Najvyššom súde, zákon o Národnej súdnej rade (oba vetoval prezident republiky 24. júla), zákon o organizácii všeobecných súdov (prezident republiky ho podpísal 25. júla a teraz sa očakáva jeho uverejnenie a nadobudnutie účinnosti) a zákon o národnej justičnej škole (bol uverejnený a nadobudol účinnosť 13. júla). Tieto zákony vo svojej súčasnej podobe štrukturálne oslabia nezávislosť súdnictva v Poľsku a budú mať okamžitý a veľmi výrazný negatívny vplyv na jeho nezávislé fungovanie.

Systémové ohrozenie zásad právneho štátu sa závažne zvýši najmä v dôsledku odvolávania sudcov Najvyššieho súdu. Komisia preto žiada poľské orgány, aby neprijali žiadne opatrenia týkajúce sa odvolávania sudcov Najvyššieho súdu z funkcie alebo ich núteného odchodu do dôchodku. Ak poľské orgány prijmú takéto opatrenia, Komisia je pripravená okamžite aktivovať mechanizmus stanovený v článku 7 ods. 1Zmluvy o Európskej únii.

Viac..  Ministri zahraničných vecí krajín EÚ rozšírili sankcie proti Bielorusku

Komisia vyzýva na základe svojho odporúčania na účely ochrany právneho štátu poľskú vládu, aby v lehote jedného mesiaca vyriešila dané problémy a informovala Komisiu o tom, aké opatrenia prijala.

2. Konanie o porušení povinnosti na základe práva EÚ

Kolégium komisárov sa takisto rozhodlo pripraviť sa na konanie o porušení povinnosti z dôvodu možného porušenia práva EÚ. Kolégium je pripravené zaslať formálnu výzvu v súvislosti so zákonom o organizácii všeobecných súdov hneď po jeho oficiálnom uverejnení. Komisiu z právneho hľadiska v súvislosti s týmto zákonom znepokojuje najmä diskriminácia na základe pohlavia v dôsledku zavedenia odlišného veku odchodu do dôchodku pre sudkyne (60 rokov) a sudcov (65 rokov). To je v rozpore s článkom 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a so smernicou 2006/54 o rodovej rovnosti v zamestnaní. Komisia vo formálnej výzve takisto vyjadrí obavy, že udelením diskrečnej právomoci ministrovi spravodlivosti predlžovať mandát sudcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek, a odvolávať a vymenúvať predsedov súdov bude ohrozená nezávislosť poľských súdov [pozri článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie].

Ďalšie kroky

V odporúčaní Komisie sa poľská vláda vyzýva vyriešiť uvedené problémy do jedného mesiaca a informovať Komisiu o tom, aké kroky na tento účel prijala. Komisia je pripravená viesť s poľskou vládou konštruktívny dialóg. Pokiaľ ide o konanie o porušení povinnosti, Komisia zašle formálnu výzvu bezodkladne po uverejnení zákona o organizácii všeobecných súdov.

Súvislosti

Zásada právneho štátu jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Európska komisia je spolu s Európskym parlamentom a Radou v súlade so zmluvami zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásady právneho štátu ako základnej hodnoty našej Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, ako a jej hodnôt a zásad. Udalosti v Poľsku viedli Európsku komisiu k tomu, aby v januári 2016 začala dialóg s poľskou vládou prostredníctvom rámca na ochranu právneho štátu. Tento rámec, ktorý Komisia zaviedla 11. marca 2014, pozostáva z troch fáz (pozri graf v prílohe 1). Celý proces je založený na nepretržitom dialógu medzi Komisiou a dotknutým členským štátom. Komisia pravidelne a podrobne informuje Európsky parlament a Radu.

Európsky parlament bezvýhradne zdieľa obavy Komisie, čo vyjadril v dvoch uzneseniach, a to v uznesení z 13. apríla a v uznesení zo 14. septembra 2016. Komisia 16. mája 2017 informovala o situácii v Poľsku Radu pre všeobecné záležitosti. Úlohu Komisie a jej snahy riešiť túto otázku podporovala veľká väčšina členských štátov, ktoré vyzvali poľskú vládu, aby obnovila dialóg s Komisiou.

V súvislosti s reformou poľského súdneho systému vyjadril hlboké znepokojenie celý rad ďalších aktérov na európskej a medzinárodnej úrovni: predstavitelia súdnictva v celej Európe vrátane Siete predsedov najvyšších súdov Európskej únie a Európskej siete súdnych rád, Benátskej komisie, komisára Rady Európy pre ľudské práva, Výboru OSN pre ľudské práva, ako aj rôzne organizácie občianskej spoločnosti ako napr. Amnesty International a Sieť pre ľudské práva a demokraciu (Human Rights and Democracy Network).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Právo únie bráni systému menovania sudcov vyšších trestných súdov v Poľsku, rozhodol súdny dvor

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) v utorok rozhodol, že poľská vláda má príliš veľký vplyv …