Julian King
Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu. PHOTO: © European Union.

EÚ chce zabrániť financovaniu terorizmu a ochrániť Európanov na internete

V deviatej správe o pokroku pri budovaní bezpečnostnej únie, ktorá bola uverejnená, sa zdôrazňujú nedávne kroky prijaté s cieľom zabrániť financovaniu terorizmu z obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty a zlepšiť interoperabilitu informačných systémov EÚ.

Na základe komplexného posúdenia bezpečnostnej politiky EÚ od roku 2001, správa tiež poukazuje na pretrvávajúce nedostatky a problémy, ktoré treba riešiť. Medzi tieto problémy patrí nedostatočné vykonávanie existujúcich politík, ako aj novovznikajúce hrozby, ako sú napríklad radikalizácia a počítačová kriminalita, ktoré si môžu vyžadovať zmenu existujúcich nástrojov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „V tomto rýchlo sa meniacom bezpečnostnom prostredí musíme zintenzívniť naše úsilie, aby sme zabezpečili všetky kľúčové prvky, pričom dosiahnutie skutočnej a účinnej bezpečnostnej únie si vyžaduje, aby sme konali okamžite. Roztrieštenosť je príčinou našej zraniteľnosti. Jediná cesta, ako môže EÚ konkrétne prispieť k bezpečnosti európskych občanov a jej zaisteniu, vedie cez jednotný prístup a vybudovanie dôvery. A to možno dosiahnuť posilnením spolupráce a uľahčením výmeny informácií medzi členskými štátmi.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, doplnil: „Komplexné posúdenie predstavuje splnenie záväzku, ktorý som dal Európskemu parlamentu a ktorý spočíval v dôkladnom preskúmaní bezpečnostnej politiky EÚ, a to vôbec prvom za 16 rokov. Vyplývajú z neho niektoré dôležité poznatky, ako napríklad to, že na novovznikajúce hrozby treba reagovať pružnejšie. V septembri budeme mať možnosť prediskutovať tieto záležitosti s Európskym parlamentom.“

Stabilný pokrok pri riešení kľúčových tém

V posledných mesiacoch sa dosiahol stabilný pokrok, najmä pokiaľ ide o nové pravidlá týkajúce sa obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty, ktoré boli navrhnuté v júli 2017, a dohodu o novom systéme vstup/výstup na registráciu údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ.

Práca v oblasti boja proti radikalizácii na internete sa zintenzívnila vďaka akčnému plánu nových opatrení, ktorých cieľom je odhaľovať a odstraňovať nezákonný teroristický obsah na internete.

V rámci obnoveného zamerania sa na ochranu ľahkých cieľov sa takisto uskutočnilo cvičenie, pri ktorom belgické a holandské špeciálne zložky simulovali synchronizované teroristické útoky na verejné školy. Toto cvičenie, ktoré podporila Komisia, prinieslo cenné poznatky o pripravenosti.

Riešenie problémov a nedostatkov v bezpečnostnej politike

Správa rekapituluje 15 rokov bezpečnostnej politiky EÚ. Hoci ich hodnotí pozitívne a potvrdzuje význam hlavných nástrojov bezpečnostnej politiky EÚ, upozorňuje aj na problémy a nedostatky. Okrem iného treba upraviť existujúce politiky a nástroje tak, aby reagovali na novovznikajúcu hrozbu, ktorú predstavuje terorizmus, ako sa zdôrazňuje aj v záveroch Európskej rady zo zasadnutia z 22. – 23. júna 2017 a v akčnom pláne skupiny G20 o boji proti terorizmu zo 7. júla 2017.

Aby tieto problémy a nedostatky bola Komisia schopná riešiť, bude aj naďalej prijímať opatrenia v týchto oblastiach:

  • podpora úplného vykonávania opatrení EÚ: Komisia bude aj naďalej podporovať členské štáty pri implementácii právnych predpisov EÚ, ako napr. smernice EÚ o záznamoch o cestujúcich (PNR), ktorá sa musí vykonať do 25. mája 2018 a prümského rámca na výmenu údajov o DNA, odtlačkoch prstov a evidencii vozidiel,
  • zjednodušenie nástrojov EÚ a posilňovanie interoperability: dohoda o systéme vstup/výstup je dôležitým krokom k dosiahnutiu plnej interoperability informačných systémov EÚ do roku 2020 a Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, aby urýchlila prácu na súvisiacich návrhoch na posilnenie Schengenského informačného systému a databáz EURODAC a ECRIS,
  • budovanie kapacít prostredníctvom združovania zdrojov: nadväzujúc na úspech sieťového prístupu, ktorý sa zaviedol v oblastiach, ako je obchodovanie s drogami a bezpečnosť dopravy, bude Komisia pracovať na ďalšom spoločnom využívaní odborných znalostí v oblasti bezpečnosti na úrovni EÚ, najmä v prípadoch, keď jednotlivé členské štáty nemajú dostatočné konkrétne odborné znalosti alebo zdroje v oblastiach, ako je kybernetická bezpečnosť a chemické, biologické, rádiologické alebo jadrové materiály,
  • riešenie novovznikajúcich hrozieb: celkový legislatívny rámec EÚ síce preukázal svoju užitočnosť, ale Komisia priebežne analyzuje potrebu jeho úprav, napríklad v rámci nedávno zriadenej skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre boj proti radikalizácii. V nadchádzajúcich mesiacoch bude kľúčovou oblasťou činnosti preskúmanie stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ, aby bola schopná aktuálne a účinne reagovať na rastúcu hrozbu počítačovej kriminality. Nový osobitný výbor Európskeho parlamentu pre terorizmus poskytne ďalší priestor na diskusiu o tom, ako možno opatrenia EÚ na boj proti terorizmu prispôsobiť novovznikajúcim hrozbám.
Viac..  M. Klus: Extrémisti na Slovensku aj v čase pandémie rozsievajú nenávisť a polarizujú spoločnosť

Súvislosti

Bezpečnosť je politickou prioritou už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniamipredsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie zo 14. septembra 2016.

Európsky program v oblasti bezpečnosti usmerňuje činnosť Komisie v tejto oblasti a stanovuje hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Tento pokrok sa odráža v pravidelne zverejňovaných správach Komisie.

Komplexné posúdenie, ktoré je pripojené k dnešnej správe, je založené na internej analýze vykonanej útvarmi Komisie, prieskumoch uskutočnených spoločne orgánmi členských štátov a agentúrami EÚ a inkluzívnom dialógu s mnohými zainteresovanými stranami vrátane Európskeho parlamentu, národných parlamentov, zástupcov občianskej spoločnosti, think tankov, akademickej obce a zástupcov odvetví.

Komisia predloží svoje komplexné posúdenie Európskemu parlamentu a Rade, a vyzýva obidve inštitúcie, aby sa zapojili do dialógu s cieľom preskúmať jej zistenia.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …