Katainen, Malmstrom
Podpredseda EK Jyrki Katainen a komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmström. PHOTO: © European Union.

Európska komisia predstavuje iniciatívy týkajúce sa vyrovnanej a progresívnej obchodnej politiky

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo výročnej správe o stave Únie uviedol: „Želám si, aby sme posilnili našu európsku obchodnú agendu. Áno, Európa je otvorená podnikaniu. Bez reciprocity to však nepôjde. Musí sa nám vrátiť rovným dielom to, čo dávame. Obchod nie je abstraktný pojem. Obchod znamená pracovné miesta a vytvára nové príležitosti pre veľké aj malé európske podniky. Vývoz v objeme každej ďalšej miliardy eur podporí vznik nových 14 000 pracovných miest v Európe. Obchod znamená vyvážať naše štandardy, či už v sociálnej alebo environmentálnej oblasti, aj požiadavky na ochranu údajov alebo bezpečnosť potravín.“

V nadväznosti na správu predsedu Junckera o stave Únie Komisia odhalila významný balík návrhov pre oblasť obchodu a investícií so zreteľom na progresívny a ambiciózny program v oblasti obchodu. Súčasťou návrhu je vytvorenie európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií s cieľom zaistiť, aby tieto investície neohrozili strategické záujmy EÚ z hľadiska bezpečnosti a verejného poriadku, ako aj návrh mandátu na začatie obchodných rokovaní s Austráliou a Novým Zélandom. V snahe dosiahnuť, aby bola obchodná politika EÚ najtransparentnejšia a najotvorenejšia na svete, sa Komisia rozhodla, že zriadi poradnú skupinu pre obchodné dohody EÚ a že bude uverejňovať všetky nové návrhy mandátov na rokovanie. Návrhy napokon zahŕňajú návrh mandátu na začatie rokovaní o vytvorení mnohostranného investičného súdu.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Aby sme dosiahli voľný a spravodlivý obchod, musíme zároveň dosiahnuť aj rovnováhu medzi otvorenosťou trhov voči obchodu a investíciám, ktorá je kľúčovým faktorom našej prosperity, na jednej strane a medzinárodnými pravidlami, ktoré podporujú naše vysoké štandardy a spoločné pravidlá a chránia naše záujmy, na strane druhej. Práve preto v rámci balíka právnych predpisov o obchode navrhujeme vytvorenie stáleho mnohostranného investičného súdu, ktorý bude spravodlivý a nestranný. Takýto súdny systém nám umožní dosiahnuť tú správnu rovnováhu medzi záujmami štátov a investorov, ako aj potrebnú demokratickú legitimitu tak, že sa zabezpečí nezávislosť, zodpovednosť a transparentnosť.“

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen v tejto súvislosti dodal: „Celosvetový obchod treba aktívne formovať a riadiť tak, aby bol spravodlivý, šíril hodnoty a zostal pevne zakotvený v systéme založenom na pravidlách. Vzhľadom na rastúcu hrozbu protekcionizmu a slabnúce odhodlanie veľkých hráčov dodržiavať globálne zásady obchodného riadenia musí EÚ zintenzívniť svoje úsilie a zhostiť sa vedúcej úlohy. Náš prístup je vyvážený a zodpovedný: otvárame trhy, no zároveň stanovujeme náročné pravidlá a vysoké štandardy v oblasti riadenia globalizácie a chceme zabezpečiť, aby v tejto oblasti pre všetkých existovali rovnaké podmienky. Obchod umožňuje priemyslu EÚ prosperovať, generuje príležitosti pre malé a stredné podniky na to, aby vyvážali, a umožňuje im vytvárať pracovné miesta.“

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová uviedla: „Svet potrebuje lídrov v oblasti obchodu. Únia sa neprestáva zasadzovať za voľný a spravodlivý obchod a je na čele skupiny rovnako zmýšľajúcich krajín. Predkladaný balík návrhov je konkrétnym dôkazom tohto vedúceho postavenia. Zároveň poukazuje na naše odhodlanie vybudovať obchodnú politiku EÚ tak, aby bola čo najotvorenejšia a najprístupnejšia. Najbližšie týždne sa budem v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a vládami členských štátov prostredníctvom Rady EÚ usilovať zaistiť, aby tieto návrhy napredovali čo najrýchlejšie.

Viac..  KLUB 500 podporuje princípy navrhovanej daňovej reformy

Kľúčovými prvkami balíka sú:

  • Návrh európskeho rámca na preverovanie priamych zahraničných investícií.Účelom je zaistiť, aby zahraničné investície zostali hlavným zdrojom rastu v EÚ, a zároveň chrániť základné záujmy EÚ. Legislatívny návrh sprevádza súbor ďalších opatrení, ktoré nadobúdajú účinnosť okamžite. Podrobne sú opísané v osobitnom oznámení, v ktorom je objasnená strategická nutnosť takéhoto preverovania.
  • Odporúčania Rade na začatie rokovaní o obchodných dohodách s Austráliou a Novým Zélandom. Tieto dohody by vychádzali dohôd, ktoré boli nedávno uzavreté okrem iného s Kanadou, Vietnamom, Singapurom a Japonskom. Rozšírila by sa tak aliancia partnerov odhodlaných presadzovať progresívne pravidlá svetového obchodu.
  • Odporúčanie Rade začať rokovania o vytvorení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov. Táto významná inovácia v globálnom riadení by predstavovala ďalší krok na ceste k transparentnejšiemu, koherentnejšiemu a spravodlivejšiemu prístupu, pokiaľ ide o vybavovanie sťažností spoločností v rámci dohôd o ochrane investícií.
  • Bezprecedentná transparentnosť: Uverejnením návrhov mandátov na dvojstranné obchodné dohody s Austráliou a Novým Zélandom a na mnohostranné dohody o urovnávaní investičných sporov sa Komisia rozhodla, že odteraz bude uverejňovať všetky svoje odporúčania týkajúce sa smerníc na rokovania o obchodných dohodách (známych ako mandáty na rokovanie). Keď sa budú tieto dokumenty predkladať Európskemu parlamentu a Rade, zároveň sa automaticky zašlú všetkým národným parlamentom a sprístupnia sa širokej verejnosti. Hneď od začiatku by sa tak mala umožniť široká a otvorená diskusia o plánovaných dohodách. Komisia členské štáty žiada, aby zabezpečili, že sa príslušné národné a regionálne zainteresované strany zúčastnia na obchodných rokovaniach v čo najskoršom štádiu.
  • Vytvorenie poradnej skupiny pre obchodné dohody EÚ Skupina Komisii umožní nadviazať spoluprácu s občianskou spoločnosťou a ľahšie spoznať jednotlivé názory a stanoviská širokej a vyváženej skupiny zainteresovaných strán, od odborov, cez zamestnávateľské organizácie a skupiny spotrebiteľov až po mimovládne organizácie. Vytvorenie tejto skupiny je pokračovaním úsilia Komisie o dosiahnutie ešte väčšej transparentnosti a inkluzívnosti obchodnej politiky.

Podrobnosti o balíku právnych predpisov o obchode, ktoré boli predstavené, sú uvedené v oznámení o progresívnej obchodnej politike na využívanie globalizácie. Dopĺňa ju správa o pokroku stratégie obchodnej politiky EÚ „Obchod pre všetkých“, v ktorej je opísané jej vykonávanie za posledné dva roky.

Súvislosti

Svetový obchod prispieva zásadnou mierou ku konkurencieschopnosti a prosperite Európskej únie, pričom viac než 30 miliónov pracovných miest priamo súvisí s vývozom z Európy do ostatných krajín sveta. 90 % budúceho globálneho rastu prebehne za hranicami Európy. Hospodárstvo integrované na globálnej úrovni preto naďalej prináša výhody veľkým aj malým a stredným podnikom, ako aj európskym občanom, pracovníkom a spotrebiteľom.

Komisia v októbri 2015 navrhla pre Európsku úniu novú obchodnú a investičnú stratégiu s názvom „Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike“. Účelom oznámenia a všetkých piatich iniciatív je nadviazať na túto stratégiu v súvislosti so širším Diskusným dokumentom Komisie o využívaní globalizácie z mája 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …