justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nezávislosť súdnictva: Komisia trvá na tom, že poľský zákon je v rozpore s právnymi predpismi EÚ


Európska komisia sa rozhodla zaslať Poľskej republike odôvodnené stanovisko týkajúce sa poľského zákona o organizácii všeobecných súdov.

Komisia dôkladne zanalyzovala odpoveď poľských orgánov na formálnu výzvu zaslanú v júli 2017, ktorá sa týkala zákona o organizácii všeobecných súdov.

Európska komisia trvá na svojom stanovisku, že poľský zákon je v rozpore s právnymi predpismi EÚ, pretože zavedením odlišného veku odchodu do dôchodku pre sudkyne (60 rokov) a pre sudcov (65 rokov), ide o diskrimináciu osôb na základe pohlavia. Je to v rozpore s článkom 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a so smernicou 2006/54 o rodovej rovnosti v zamestnaní.

Komisia takisto vyjadruje právne obavy, že udelením diskrečnej právomoci ministrovi spravodlivosti na predlžovanie mandátu sudcov, ktorí dosiahli vek odchodu do dôchodku, a na odvolávanie a vymenúvanie predsedov súdov bude ohrozená nezávislosť poľských súdov, čo je v rozpore s článkom 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie. Novými pravidlami sa vytvára nástroj, ktorý ministrovi spravodlivosti umožňuje ovplyvňovať jednotlivých sudcov, najmä prostredníctvom vágnych kritérií na predĺženie ich mandátu a absenciou časového rámca na prijatie rozhodnutia o predĺžení mandátu, čím by bola ohrozená zásada neodvolateľnosti sudcov. Aj diskrečná právomoc odvolať a vymenovať predsedov súdov umožňuje ministrovi spravodlivosti, aby ovplyvňoval týchto sudcov pri rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa uplatňovania právnych predpisov EÚ.

Komisia sa preto posúva do ďalšej fázy postupu v prípade nesplnenia povinnosti. Poľské orgány majú teraz jeden mesiac na to, aby prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odôvodneným stanoviskom. Ak poľské orgány neprijmú primerané opatrenia, Komisia môže rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru EÚ.

Viac..  Vladimír Bilčík o rozširovaní EÚ: Členské krajiny sa možno hádajú za jedným stolom, ale nestrieľajú po sebe

Súvislosti

Kolégium komisárov prijalo 26. júla 2017 rozhodnutie o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti hneď po nadobudnutí platnosti zákona o organizácii všeobecných súdov. Poľský parlament už zákon prijal a čakalo sa na uverejnenie v poľskom úradnom vestníku. Po nadobudnutí platnosti zákona 28. júla Európska komisia následne poslala formálnu výzvu, v ktorej jasne vymedzila právne obavy Komisie. Poľské orgány odpovedali na formálnu výzvu 31. augusta 2017.

Tento postup v prípade nesplnenia povinnosti nemá vplyv na prebiehajúci dialóg s Poľskom o právnom štáte, ktorý Komisia začala v januári 2016. Komisia vydala 26. júla 2017 doplňujúce (tretie) odporúčanie na účely ochrany právneho štátu, ktoré sa okrem iných otázok týkalo aj tohto zákona. Prvý podpredseda Timmermans bude v mene Komisie 25. septembra informovať Radu pre všeobecné záležitosti o súčasnom stave dialógu o právnom štáte. Zásada právneho štátu je jednou zo spoločných hodnôt, na ktorých je založená Európska únia. Je zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Európska komisia je spolu s Európskym parlamentom a Radou v súlade so zmluvami zodpovedná za zaručenie dodržiavania zásady právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt Únie a za zabezpečenie dodržiavania práva EÚ, ako aj jej hodnôt a zásad.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Odobrenie plánu obnovy Poľsku nemôžeme nechať len tak, Európska komisia sa rozhodla zle

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …