znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ uverejnili prehľad o audite opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia

Prehľady o audite sú novým typom publikácií audítorov EÚ. Obsahujú základné informácie založené na prípravnej práci, ktorá sa vykonala pred začiatkom audítorskej úlohy, a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Tento prehľad o audite je založený na práci vykonanej v súvislosti s auditom účinnosti opatrení EÚ na riešenie znečistenia ovzdušia, ktorý v súčasnosti prebieha. V posledných štúdiách sa zistilo, že zlá kvalita ovzdušia je hlavným environmentálnym dôvodom predčasného úmrtia občanov EÚ. Zastáva sa názor, že jemné tuhé častice boli v roku 2013 zodpovedné za predčasné úmrtie približne 436 000 ľudí v EÚ, oxid dusičitý za 68 000 a prízemný ozón za ďalších 16 000 úmrtí.

V smernici EÚ o kvalite okolitého ovzdušia sa stanovujú spoločné techniky merania, kritériá pre posúdenie okolitého ovzdušia a záväzné limitné hodnoty pre atmosférickú koncentráciu hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie. EÚ tiež spolufinancuje niekoľko opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia zväčša prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, výskumných programov EÚ a programu LIFE.

V rámci tohto auditu, ktorý vedie člen EDA Janusz Wojciechowski, sa zvažuje otázka, či je politika EÚ účinná v znižovaní zdravotných rizík spôsobených znečistením ovzdušia. Audítori vymedzili rozsah auditu a audítorský prístup a určili rizikové oblasti z hľadiska riadneho finančného hospodárenia. V rámci testu podrobne skúmajú mestské oblasti, ktoré sú najviac postihnuté znečistením ovzdušia v šiestich členských štátoch: Brusel (Belgicko), Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česká republika), Štutgart (Nemecko), Miláno (Taliansko) a Krakov (Poľsko).

Viac..  Europoslanci tvrdia, že cyklistika pomôže ekologickej transformácii EÚ

Uverejnenie správy je naplánované v polovici roku 2018.

Výsledky auditu EDA tiež prispejú ako základ širšej európskej správy o kvalite ovzdušia, ktorá v súčasnosti prebieha v rámci Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI) a je taktiež naplánovaná na polovicu roka 2018. Na tejto iniciatíve sa zúčastňuje ďalších 16 najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices