Thyssen, Dombrovskis
Marianne Thyssen a Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

EÚ pokračuje v úsilí o zabezpečenie spravodlivých a predvídateľných pracovných zmlúv

Európska komisia začala ďalšie rokovania s odbormi a organizáciami zamestnávateľov na úrovni EÚ o tom, ako zmodernizovať pravidlá uplatniteľné na pracovné zmluvy, aby boli tieto zmluvy spravodlivejšie a predvídateľnejšie v prípade všetkých kategórií pracovníkov.

Komisia prostredníctvom tejto iniciatívy pokračuje v postupnom zavádzaní európskeho piliera sociálnych práv, ktorého cieľom je vytvoriť konvergenciu medzi členskými štátmi v záujme zabezpečenia lepších pracovných a životných podmienok.

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro, sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol:Zapojenie sociálnych partnerov je kľúčové pre pokrok pri zavádzaní európskeho piliera sociálnych práv. Ich zapojenie sa vyžaduje najmä pri riešení výziev súvisiacich s novými formami zamestnania a zabezpečovaní vhodných pracovných podmienok v atypických formách zamestnania. Jasné pravidlá a spoločné spravodlivé normy v oblasti zamestnanosti môžu v konečnom dôsledku chrániť podniky, ktoré pracovníkom poskytujú náležité informácie o ich pracovných podmienkach. Komisia si je vedomá, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi potrebnou ochranou pracovníkov a zabezpečením dostatočného manévrovacieho priestoru pre podniky aby mohli vytvárať pracovné miesta a inovácie na trhu práce. To je podstatou nášho návrhu.“

Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: Pracovníci majú právo byť pri nástupe do zamestnania písomne informovaní o ich právach a povinnostiach. Ale milióny Európanov pracujúcich na základe neštandardných zmlúv nemajú istotu, pokiaľ ide o ich práva. Chcem, aby sa na všetkých pracovníkov celej EÚ vzťahovali základné pravidlá bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní, či už ide o pracovníkov IT platformy alebo doručovateľov. Zabezpečenie spravodlivejších a predvídateľnejších pracovných zmlúv je základným predpokladom spravodlivých pracovných podmienok v celej EÚ. Presne o toto sa snažíme v rámci európskeho piliera sociálnych práv, ktorý, ako dúfam, bude vyhlásený na najvyššej politickej úrovni počas samitu pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu 17. novembra.“

Komisia chce rozšíriť rozsah pôsobnosti súčasnej smernice o pracovných zmluvách (tzv. smernica o písomnom vyhlásení), aby sa vzťahovala na nové formy zamestnania, ako napr. pracovníci na vyžiadanie, práca za poukážky a pracovníci platforiem a aby nik nezostal opomenutý. Súčasné pravidlá by sa takisto mali zmodernizovať vzhľadom na vývoj na trhu práce, ku ktorému došlo za posledné desaťročia. Zlepšením včasnosti a kvality informácií poskytovaných pri nástupe do zamestnania sa zlepší informovanosť pracovníkov o ich právach, a tým ich schopnosť lepšie svoje práva presadzovať. Pokiaľ ide o zamestnávateľov, aktualizácia pravidiel im prinesie väčšiu právnu jasnosť a istotu a zamedzí nekalej hospodárskej súťaži.

Sociálni partneri si budú môcť vymieňať názory na plánovanú aktualizáciu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa pracovných zmlúv do 3. novembra 2017. Komisia má v úmysle predložiť legislatívny návrh pred koncom tohto roka.

Viac..  Na Slovensko prišlo za ďalšie splnené opatrenia z plánu obnovy 709 miliónov eur

Súvislosti

Komisia predstavila európsky pilier sociálnych práv 26. apríla 2017 v dvoch právnych formách so zhodným obsahom: ako odporúčanie Komisie, ktoré platí od uvedeného dátumu, a ako návrh spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Konečný návrh európskeho piliera sociálnych práv pozostáva z 20 zásad a práv, ktorých cieľom je dosiahnuť konvergenciu v záujme lepších pracovných a životných podmienok v celej EÚ. Komisia, ktorá si zavedenie piliera stanovila ako prioritu, súbežne predložila konkrétny legislatívny návrh, a to návrh na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov, a začala prvú fázu dvoch konzultácií so sociálnymi partnermi, z ktorých jedna je zameraná na modernizáciu pravidiel týkajúcich sa pracovných zmlúv a druhá na prístup k sociálnej ochrane pre všetkých. Sociálni partneri mali príležitosť vyjadriť svoje názory k obom témam od 26. apríla do 23. júna 2017. Teraz sa začala druhá fáza konzultácie o modernizácii pravidiel týkajúcich sa pracovných zmlúv a druhá fáza konzultácie o prístupe k sociálnej ochrane sa začne čoskoro. Táto druhá fáza konzultácií nadväzuje na výsledky prvej fázy diskusií.

Sociálnejšia Európa je od samého začiatku jednou z priorít Junckerovej Komisie a stala sa súčasťou jej politických usmernení z júla 2014. Predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2015 uviedol: Musíme zintenzívniť snahu o vybudovanie spravodlivého a skutočne celoeurópskeho trhu práce. V rámci tohto úsilia budem presadzovať vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by zohľadňoval meniacu sa realitu európskej spoločnosti a sveta práce. V najnovšom prejave o stave Únie predseda Komisie potvrdil odhodlanie Komisie pokračovať v zavádzaní piliera ako základného prostriedku na vytvorenie hlbšieho, spravodlivejšieho a sociálnejšieho vnútorného trhu. „Ak sa chceme vyhnúť sociálnej fragmentácii a sociálnemu dumpingu v Európečlenské štáty by sa mali čo najskôr dohodnúť na európskom pilieri sociálnych práv, najneskôr však na summite v novembri v Göteborgu. Vnútroštátne sociálne systémy budú ešte dlho rôznorodé a fragmentované. Prinajmenšom by sme však mali popracovať na Európskej únii sociálnych noriem, v ktorej existuje spoločné chápanie toho, čo je sociálne spravodlivé. Európa nemôže fungovať, ak svojich pracovníkov zanedbáva.“

Sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast sa bude konať v Göteborgu vo Švédsku 17. novembra 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

zamestnanci

Komisia podniká ďalšie kroky na zlepšenie ochrany pracovníkov

Európska komisia prijala opatrenia, aby ďalej zlepšila ochranu pracovníkov pred zdravotnými rizikami, ktoré sú spojené …

Consent choices