vyslani pracovnici
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vysielanie pracovníkov: Rovnaká odmena za rovnakú prácu na rovnakom mieste

Pracovníci vyslaní do iných členských štátov EÚ by mali mať za rovnakú prácu na rovnakom mieste rovnakú odmenu ako miestni pracovníci, a to vrátane bonusov. 

Návrh nových pravidiel, ktorých cieľom je zlepšiť ochranu vyslaných pracovníkov a zaistiť spravodlivú konkurenciu podnikov v EÚ, schválil Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci pomerom hlasov 32 (za): 8 (proti): 13 (zdržalo sa hlasovania).

Hlavné zmeny sa týkajú odmeňovania, dĺžky vyslania a agentúr dočasného zamestnávania.

Spravodlivejšia odmena

  • Na vyslaných pracovníkov by sa mali vzťahovať všetky pravidlá hostiteľského členského štátu v oblasti odmeňovania, ktoré sú stanovené zákonom alebo kolektívnou dohodou.
  • Členské štáty by mali na samostatnej webovej stránke zverejňovať podrobnosti o zákonom stanovenej politike odmeňovania a informácie týkajúce sa kolektívnych zmlúv.

Lepšie podmienky pre pracovníkov

  • Náklady na cestu a ubytovanie by mali byť pracovníkom uhrádzané nad rámec ich platu alebo by im mala byť odmena o tieto položky navýšená.
  • Hostiteľské členské štáty by mohli stanoviť, či sa na pracovníkov vyslaných na ich územie budú vzťahovať celoštátne, regionálne alebo sektorové kolektívne dohody, a to podľa toho, ktorá z dohôd prináša pracovníkom lepšie podmienky.

Dĺžka vyslania

  • V prípade, ak vyslanie trvá dlhšie ako dvadsaťštyri mesiacov, na vyslaných pracovníkov by sa mali vzťahovať všetky pracovnoprávne pravidlá hostiteľskej krajiny.
  • Lehotu dvadsiatich štyroch mesiacov by malo byť možné za istých podmienok predĺžiť, pokiaľ daná spoločnosť potrebuje viac času na dodanie ňou poskytovanej služby.

Agentúry dočasného zamestnávania a subdodávatelia

  • Nové pravidlá by sa mali vzťahovať aj na pracovníkov vyslaných do iného členského štátu EÚ agentúrami dočasného zamestnávania. Cieľom je zabrániť reťazovému vysielaniu, ktoré obchádza existujúcu legislatívu v oblasti vysielania pracovníkov.
  • Členské štáty by mohli zaviazať subdodávateľov, aby svojim vyslaným zamestnancom poskytovali rovnakú odmenu, akú vyplácajú vyslaným pracovníkom hlavní dodávatelia.

Medzinárodná cestná doprava

Podmienky vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy budú predmetom samostatnej právnej úpravy v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. Do jej schválenia a nadobudnutia účinnosti sa však na vodičov budú aj naďalej vzťahovať pravidlá smernice o vysielaní pracovníkov, aby sa predišlo vzniku legislatívnej medzery.

Vyhlásenia spravodajkýň

Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR) uviedla: „Dohoda, ktorú sme dosiahli, má jednoznačný politický cieľ: zlepšiť ochranu pracovníkov a zaistiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na vnútornom trhu EÚ. Parlament dnes opäť ukázal, že na národné rozdiely bude vždy reagovať európskou politickou silou a jednotou. Teraz nastal čas, aby krok vpred urobila aj Rada: nemôže si dovoliť nečinne čakať, kým my budujeme sociálnu Európu.”

Agnes Jongerius (S&D, NL) uviedla: „Toto je dôležitý krok k vytvoreniu sociálnej Európy, ktorá bude chrániť zamestnancov a zaistí spravodlivú konkurenciu. Týmto návrhom budeme bojovať proti nerovnosti a postaráme sa o pracovníkov. Kolektívne dohody, z ktorých majú úžitok miestni zamestnanci, sa musia v budúcnosti vzťahovať aj na vyslaných pracovníkov. Na európskom pracovnom trhu musíme zastaviť preteky o čo najhoršie podmienky, aby sme dosiahli cieľ rovnakej odmeny za rovnakú prácu na rovnakom mieste.”

Ďalší postup

Viac..  Boris Johnson verí, že krajina sa vyhne ďalšiemu lockdownu

Dnes schválený návrh mandátu na rokovania s Radou (ministrov) EÚ o finálnom znení novej legislatívy bude pravdepodobne na budúci týždeň (23.10. – 26.10.) predmetom plenárneho hlasovania poslancov v Štrasburgu. Pre začiatkom rokovaní sa však na svojom mandáte musia dohodnúť aj ministri v Rade EÚ.

Súvislosti

Vyslanie pracovníkov nastáva zväčša v momente, keď spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci EÚ ale za hranicami svojho domovského členského štátu. Vyslaní zamestnanci majú pracovnú zmluvu uzatvorenú v domovskom členskom štáte, zamestnávateľom sú však dočasne vyslaní do inej krajiny EÚ, aby tam zabezpečili dodanie požadovaných služieb.

Rast a rozvoj jednotného trhu viedol k zvýšeniu rozdielov v platoch, čím poskytol stimuly pre vysielanie pracovníkov. Vyslaní zamestnanci často zarábajú v porovnaní s lokálnymi pracovníkmi výrazne menej, čo vedie k nekalej konkurencii medzi vysielajúcimi a miestnymi podnikmi, sociálnemu dampingu a zneužívaniu vyslaných pracovníkov.

Čísla a fakty

V roku 2015 bolo v rámci EÚ vyslaných do iného členského štátu celkovo 2,05 milióna pracovníkov. Medzi rokmi 2010 a 2015 narástol počet vyslaných pracovníkov o 41,3%.

Najviac pracovníkov vysielajú do iných členských štátov Poľsko, Nemecko a Francúzsko. Najviac vyslaných pracovníkov na svojom území majú Nemecko, Francúzsko a Belgicko.

Viac ako polovica vyslaných pracovníkov poskytuje služby v susedných členských štátoch. Priemerná doba vyslania je 98 dní.

Pracovníci sú vysielaní do iných členských štátov najmä v odvetviach stavebníctva, výrobného priemyslu, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb a podnikateľských služieb.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska unia

PRIESKUM: Až 79 percent Slovákov sleduje problematiku EÚ občas, prípadne vôbec

Až 78,8 percenta Slovákov sleduje problematiku Európskej únie (EÚ) len občas, prípadne ju nesleduje vôbec. …