EU
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Klimatická konferencia v Bonne: EÚ očakáva jasný pokrok v Parížskej dohode

EÚ očakáva, že na tohtoročnej konferencii OSN o zmene klímy (COP 23) sa opäť potvrdí záväzok medzinárodného spoločenstva zintenzívniť globálnu reakciu na zmenu klímy a dosiahnuť ciele Parížskej dohody.

Po nadobudnutí účinnosti historickej dohody v minulom roku sa hlavný dôraz kladie na vypracovanie jej vykonávacích usmernení.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker to vo svojom tohtoročnom prejave o stave Európskej únie v Európskom parlamente jasne zdôraznil: „Želám si , aby Európa bola lídrom v boji proti zmene klímy. Minulý rok sme nastavili globálne pravidlá hry v podobe Parížskej dohody, ktorá bola ratifikovaná práve tu v tomto Parlamente. Po rozplynutí sa ambícií v Spojených štátoch musí Európa zaistiť, aby sme z našej planéty znova urobili skvelé miesto. Je spoločným dedičstvom celého ľudstva.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Parížska dohoda určila smer globálneho prechodu na moderné nízkouhlíkové hospodárstvo. Čoraz častejšie a intenzívnejšie extrémne výkyvy počasia na celom svete nám dôrazne pripomínajú naliehavosť výziev, ktorým čelíme. Teraz nastal čas premeniť želanie na skutok a urýchliť vykonávanie dohody. COP 23 bude kľúčovým momentom na zabezpečenie úspešného splnenia nášho prvého termínu: dokončenia pracovného programu Parížskej dohody do roku 2018.“

Dvadsiata tretia konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 23), ktorej predsedá Fidži, sa uskutoční v dňoch 6. až 17. novembra 2017 v Bonne (Nemecko). Zúčastnia sa na nej ministri a vládni úradníci, ako aj celý rad zástupcov občianskej spoločnosti a podnikateľského sektora.

EÚ očakáva, že na konferencii sa preukáže jasný pokrok, pokiaľ ide o vypracovanie technických predpisov a usmernení na vykonávanie ustanovení Parížskej dohody, napríklad v súvislosti s rámcom transparentnosti a 5-ročným cyklom ambícií, ktorého cieľom je pomáhať krajinám pri poskytovaní čoraz vyšších príspevkov. Pracovný program sa má prijať v roku 2018 na konferencii OSN o zmene klímy (COP 24) v Katoviciach (Poľsko).

EÚ dosiahla značný pokrok, pokiaľ ide o finalizáciu právneho rámca na dosiahnutie svojho cieľa podľa Parížskej dohody – jej celkového vnútroštátne stanoveného príspevku (NDC) – znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 najmenej o 40 %. To zahŕňa revíziu systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) po roku 2020, stanovenie cieľov do roku 2030 na zníženie emisií pre odvetvia mimo ETS, akými sú napríklad doprava, výstavba a poľnohospodárstvo, a začlenenie využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva do právneho rámca EÚ pre opatrenia v oblasti klímy. Komisia má okrem toho v úmysle predstaviť 8. novembra balík návrhov týkajúci sa ekologickej mobility s cieľom ďalej uľahčovať prechod EÚ na nízkouhlíkovú mobilitu a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Viac..  Martin Hojsík: Klimatická kríza nie je hoax, potrebujeme ju urgentne riešiť

EÚ je naďalej odhodlaná dosiahnuť globálny cieľ – do roku 2020 mobilizovať 100 miliárd USD ročne a do roku 2025 financovať opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách z rôznych zdrojov a výrazne zvyšovať finančné prostriedky na prispôsobenie sa zmene klímy. EÚ a jej členské štáty prispeli v roku 2016 na financovanie v oblasti klímy celkovou sumou 20,2 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 10 % oproti sume 17,6 miliardy EUR poskytnutej v roku 2015.

Okrem formálnych rokovaní COP 23 sa na konferencii v Bonne predstavia opatrenia v oblasti klímy, ktoré prijali rôzne zainteresované strany, vrátane miest a regiónov, podnikov a skupín občianskej spoločnosti. EÚ je silným podporovateľom globálneho akčného programu v oblasti klímy (GCAA), významnej platformy pre opatrenia viacerých zainteresovaných strán, a bude naďalej aktívne pôsobiť na tomto fóre.

EÚ budú v Bonne zastupovať Miguel Arias Cañete, komisár pre oblasť klímy a energetiky, a Siim Kiisler, minister životného prostredia Estónska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade ministrov EÚ.

Podujatia počas konferencie o zmene klímy (COP 23)

EÚ počas konferencie zorganizuje viac ako 100 podujatí v pavilóne EÚ v Bonne (pozri odkaz nižšie). Tieto podujatia, ktoré usporiadajú rôzne krajiny a organizácie z Európy a ostatných krajín sveta, budú zamerané na širokú problematiku týkajúcu sa klímy, od transformácie energetiky až po úlohu lesov a oceánov, financovanie v oblasti klímy, výskum a inovácie, ako aj posudzovanie klimatických rizík.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …