rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ predložila návrh rybolovných možností v Atlantickom oceáne a Severnom mori na rok 2018

Pred decembrovým zasadnutím Rady pre rybárstvo, na ktorom sa členské štáty dohodnú na budúcoročných rybolovných kvótach v Atlantickom oceáne a Severnom mori, Komisia predkladá svoj návrh zameraný na dosiahnutie udržateľného rybolovu v danom odvetví.

Komisia predstavuje svoj návrh rybolovných možností v Atlantickom oceáne a Severnom mori na rok 2018. Komisia navrhuje kvóty v prípade 78 populácií: rybolovné kvóty sa v prípade 53 populácií rýb zvyšujú alebo zostávajú na rovnakej úrovni a v prípade 25 populácií sa znižujú. Rybolovné možnosti (alebo celkový povolený výlov, TAC) sú kvóty stanovené pre väčšinu komerčných populácií rýb, pri ktorých sa dané populácie udržiavajú v zdravom stave, pričom odvetvie rybolovu môže loviť najvyššie možné množstvo rýb. Keďže veľkosť niektorých kľúčových populácií rýb narastá, a to najmä v prípade soley európskej v Severnom mori, severnej populácie merlúzy európskej a južnej populácie stavríd, zvyšuje sa aj ziskovosť odvetvia rybolovu s odhadovaným ziskom 1,5 miliardy EUR za rok 2017.

Karmenu Vella, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, v tejto súvislosti uviedol: Naše plavidlá sú čoraz ziskovejšie, a to z toho dôvodu, že niektoré kľúčové populácie rýb EÚ sú zdravšie a početnejšie.Vytrvalosť rybárov a zodpovedné rozhodnutia týkajúce sa riadenia rybárstva sú dôkazom toho, že udržateľnosť a ziskovosť môžu ísť ruka v ruke. Napriek tomu však nemôžeme zaspať na vavrínoch. Musíme pokračovať v spoločnom úsilí o riadenie našich morí a oceánov tak, aby to bolo prospešné pre životné prostredie, ekonomiku, ako aj pre budúce generácie.

EÚ dosiahla v posledných rokoch významný pokrok. Jej výlov pri úrovni maximálneho udržateľného výnosu (MSY) narástol z 5 populácií v roku 2009 na súčasných 44. Cieľ spoločnej rybárskej politiky je do roku 2020 dosiahnuť lov všetkých populácií na udržateľnej úrovni. Postup, ktorým sa má EÚ k tomuto cieľu dopracovať, zohľadňuje sociálno-ekonomické a environmentálne faktory. S blížiacim sa právne záväzným termínom na dosiahnutie cieľa na rok 2020 sa rezerva pre stanovenie kvót, ktoré nie sú udržateľné, zmenšuje. Komisia spolupracuje s členskými štátmi s cieľom podporiť rybárov pri tomto prechode.

Návrh bude predložený členským štátom na prerokovanie a prijatie rozhodnutia na decembrovom zasadnutí Rady pre rybárstvo (11. – 12. decembra v Bruseli) a má sa uplatňovať od 1. januára 2018.

Podrobnosti návrhu

Komisia pri návrhu rybolovných kvót vychádza z nezávislých vedeckých odporúčaní získaných od Medzinárodnej rady pre výskum mora(ICES).

Návrh sa vzťahuje na populácie, s ktorými hospodári výhradne EÚ, a populácie, s ktorými EÚ hospodári v spolupráci s tretími krajinami (napríklad s Nórskom) alebo v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO). Rokovania o mnohých z dotknutých populácií rýb na medzinárodnej úrovni ešte stále prebiehajú a pri niektorých ďalších populáciách sa čaká na vedecké odporúčania. V takýchto prípadoch sa údaje doplnia neskôr.

Viac..  Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Koncom jesene Komisia navrhne aj niektoré dodatočné kvóty, tzv. navýšenia kvót, pre druhy rybolovu, na ktoré sa v roku 2018 bude vzťahovať povinnosť vylodiť úlovky, na základe ktorej budú musieť byť všetky úlovky regulovaných komerčných druhov na palube vylodené a spočítané podľa kvót. Preto sa povolené kvóty zvyšujú, aby sa uľahčil prechod na nový systém bez odhadzovania. Presné navýšenia kvót pre jednotlivé druhy rybolovu sa určia na základe vedeckých odporúčaní. V návrhu nie sú zohľadnené pripravované navýšenia TAC.

  • Navrhované zvýšenie: V prípade 19 populácií, medzi ktoré patrí napr. homár štíhly v Severnom mori, 4 populácií soley európskej a 3 populácií platesy veľkej v severozápadných vodách a kalkanov rodu Lepidorhombus v juhozápadných vodách Komisia navrhuje zvýšiť celkový povolený výlov. Toto zvýšenie zahŕňa aj populáciu soley európskej v Biskajskom zálive dôležitú zo sociálnoekonomického hľadiska, v prípade ktorej sa pod vedením odvetvia rybolovu realizoval príslušný plán riadenia a pre ktorú v súčasnosti možno zvýšiť celkový povolený výlov. To isté platí v prípade populácie soley európskej vo východnej časti Lamanšského prielivu a populácie stavríd v západnej časti Atlantického oceánu, pri ktorých takisto možno zvýšiť celkový povolený výlov.
  • Populácie, ktoré možno loviť tak ako predtým: 14 populácií zostáva na rovnakej úrovni ako minulý rok.
  • Navrhované zníženie: Zníženie sa navrhuje v prípade 25 populácií. V prípade 15 z nich navrhnuté zníženie predstavuje menej ako 20 %. V prípade platesy veľkej v Keltskom mori a tresky merlang na západe od Škótska a v Írskom mori sa navrhuje nulový TAC.
  • Návrh zakázať lov úhorov sa zavádza v prípade všetkých vôd Únie na základe vedeckého odporúčania, v ktorom sa zdôrazňuje význam ukončenia všetkých druhov rybolovu, pri ktorých sa cielene lovia neresiace sa jedince, až kým nebudú k dispozícii jasné dôkazy o zlepšení stavu populácie.
  • Populácie, pri ktorých chýbajú vedecké údaje: V prípadoch, kde nie je dostatok údajov na spoľahlivý odhad veľkosti populácií, sa návrh Komisie riadi vedeckými odporúčaniami Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), podľa ktorých sa výlovy znižujú, prípadne zvyšujú maximálne o 20 %.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nemecko

Brusel začal konanie voči Nemecku pre porušenie práva únie

Európska únia (EÚ) v stredu začala konanie voči Nemecku pre vlaňajšie rozhodnutie nemeckého ústavného súdu …