internet
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ podniká ďalšie kroky proti šíreniu falošných správ

Komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni zastupujúcu akademických zamestnancov, online platformy, spravodajské médiá a organizácie občianskej spoločnosti.

Práca expertnej skupiny na vysokej úrovni, ako aj výsledky verejnej konzultácie prispejú k rozvoju celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá sa má predložiť na jar 2018.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Sloboda prijímať a poskytovať informácie, ako aj pluralita médií, sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Žijeme v časoch, keď sa tok informácií a dezinformácií sa stal takmer neovládateľný. Preto je nutné poskytnúť našim občanom nástroje na identifikovanie falošných správ, zvýšiť ich dôveru v online informácie a spravovať informácie, ktoré dostávajú.“ 

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip dodal: „Potrebujeme nájsť vyvážený prístup medzi slobodou prejavu, pluralitou médií a právom občanov na prístup k rôznorodým a spoľahlivým informáciám. Všetky relevantné subjekty, ako sú online platformy alebo spravodajské médiá by sa mali aktívne zapojiť do riešenia tohto problému.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová uviedla: „Konám v záujme obrany práva občanov na kvalitné informácie, ktoré je základom našich demokracií. Chcem, aby diskusia o falošných správach bola otvorená a široká. Iba tak vyriešime tento zložitý jav a zdoláme výzvy, ktoré pred nami stoja.“

Podnety od verejnosti sa očakávajú do februára

Vyzývame občanov, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie (vysielateľov, tlačené médiá, spravodajské agentúry, online médiá a overovateľov skutočností), výskumných pracovníkov a verejné orgány, aby sa do polovice februára podelili o svoje názory v rámci verejnej konzultácie. Jej účelom je zhromaždiť názory o tom, aké opatrenia by sa mohli prijať na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť občanom účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií a prispôsobiť sa výzvam digitálneho veku.

Očakávajú sa príspevky v troch hlavných oblastiach:

  1. Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému online dezinformácií alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.
  2. Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté platformami, spravodajskými mediálnymi spoločnosťami a organizáciami občianskej spoločnosti na boj proti šíreniu falošných správ online, ako aj stanovísk k úlohám a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán.
  3. Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií online.
Viac..  Koronavírus: Dávate si pozor, akým informáciám uveríte

Táto konzultácia sa zaoberá iba tými falošnými správami a online dezinformáciami, ktorých obsah nie je ako taký nezákonný, a preto sa na ne nevzťahujú existujúce európske ani vnútroštátne legislatívne a samoregulačné opatrenia.

Začína lehota na podávanie prihlášok do expertnej skupiny na vysokej úrovni

Komisia vyzýva expertov k podávaniu prihlášok na členstvo v skupine na vysokej úrovni zaoberajúcej sa falošnými správami, v rámci ktorej by poskytovali Komisii poradenstvo, pokiaľ ide o stanovenie rozsahu tohto javu, vymedzenie úloh a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán, pochopenie medzinárodného rozmeru, zohľadnenie existujúcich stanovísk a vypracovanie odporúčaní. Skupina by mala podľa možnosti zahŕňať niekoľko zástupcov každej oblasti expertízy, či už ide o akademickú obec alebo občiansku spoločnosť. Cieľom Komisie je vyvážený výber expertov.

Výzva na podávanie prihlášok je otvorená až do polovice decembra. Expertná skupina na vysokej úrovni má začať pracovať v januári 2018, pričom bude pôsobiť niekoľko mesiacov.

Kontext

Online platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti nadväzovania kontaktov, diskusie a získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne zavádzajú čitateľov a ovplyvňujú ich vnímanie reality, sa však stáva čoraz väčším problémom pre fungovanie našich demokracií.

Komisia usporiadala 17. a 18. novembra 2016 svoje druhé výročné kolokvium o základných právach na tému „Pluralita médií a demokracia“. Z prieskumu Eurobarometer uverejneného 17. novembra 2016 vyplýva, že európski občania sa obávajú o nezávislosť médií a že miera dôvery v médiá je nízka.

V poverovacom liste predseda Komisie Jean-Claude Juncker poveril komisárku pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariyu Gabrielovú, aby preskúmala výzvy, ktoré vytvárajú online platformy pre naše demokracie, pokiaľ ide o šírenie falošných informácií, a iniciovala diskusiu o tom, čo by bolo treba podniknúť na úrovni EÚ na ochranu našich občanov.

V júni 2017 Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby do hĺbky zanalyzovala súčasnú situáciu a právny rámec, pokiaľ ide o falošné správy a overila možnosť legislatívneho zásahu s cieľom obmedziť šírenie falošného obsahu. Komisia potvrdila, že táto otázka je pre ňu prioritou, a preto zaradila iniciatívu na boj proti falošným online správam do svojho pracovného programu na rok 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …