jednotny digitalny trh
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové pravidlá EÚ majú zvýšiť dôveru občanov a podnikov v elektronický obchod

Rada prijala nariadenie s cieľom posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi EÚ zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

Formálne prijatie nasleduje po dosiahnutí dohody s Európskym parlamentom 21. júna 2017.

Cieľom nariadenia je modernizovať mechanizmy spolupráce v záujme ďalšieho zníženia ujmy, ktorú spotrebiteľom spôsobuje cezhraničné porušovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa.

Účinná ochrana spotrebiteľa musí byť odpoveďou najmä na výzvy spojené s digitálnym hospodárstvom a rozvojom maloobchodného predaja v EÚ.

Nové pravidlá pomôžu zvýšiť dôveru občanov a podnikov v elektronický obchod.

Boj proti cezhraničnému porušovaniu právnych predpisov

Touto revíziou existujúceho rámca pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa sa poskytuje viac právomocí vnútroštátnym orgánom v rámci rozvoja digitálneho jednotného trhu.

V prípadoch porušovania práv spotrebiteľov v rámci celej EÚ budú vnútroštátne orgány presadzovania práva a Komisia koordinovať spoločné postupy na ich zastavenie, a to najmä keď pôjde o rozsiahle porušovanie právnych predpisov na úrovni EÚ, v ktorých je pravdepodobné, že poškodia spotrebiteľov vo veľkej časti Únie.

Dôvera spotrebiteľov v elektronický obchod

Neúčinné presadzovanie práva v prípade cezhraničného porušovania právnych predpisov, najmä v digitálnom prostredí, umožňuje obchodníkom obchádzať presadzovanie práva premiestňovaním sa v rámci Únie, čo spôsobuje narúšanie hospodárskej súťaže vo vzťahu k obchodníkom, ktorí dodržiavajú právne predpisy a obchodujú vnútroštátne alebo cezhranične, a teda priamo poškodzovanie spotrebiteľov a podkopávanie dôvery spotrebiteľov v jednotný trh.

Na odhaľovanie, vyšetrovanie a ukončenie rozsiahleho porušovania právnych predpisov v rámci Únie je preto potrebná zvýšená úroveň harmonizácie, ktorá si vyžaduje účinnú a efektívnu spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi verejnými orgánmi presadzovania práva.

V novom nariadení sa na zabezpečenie jednotného postupu v celej EÚ stanovuje niekoľko minimálnych právomocí v oblasti vyšetrovania a presadzovania práva, ktoré bude musieť každý príslušný vnútroštátny orgán vykonávať v záujme účinnej koordinácie boja proti porušovaniu.

Viac..  Komisia vyčlenila 124 miliónov eur na výstavbu časti plynovodu v Poľsku

Týmito právomocami sa dosahuje rovnováha medzi záujmami, ktoré sú chránené ako základné práva, akými sú napríklad vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, sloboda podnikania a sloboda informácií.

Posilňuje sa mechanizmus vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi s cieľom pomôcť určiť, či došlo k porušeniu právnych predpisov v rámci EÚ, a zastaviť ho.

Lepšie fungujúci mechanizmus varovania umožní príslušnému orgánu bezodkladne oznámiť Komisii a iným príslušným orgánom akékoľvek dôvodné podozrenie, že na jeho území dochádza k porušovaniu právnych predpisov, ktoré môže ovplyvniť záujmy spotrebiteľov v iných členských štátoch.

Príslušné orgány budú tiež mať možnosť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, ak sa o takomto porušovaní právnych predpisov dozvedia inými spôsobmi, než sú individuálne sťažnosti spotrebiteľov.

Udržať krok s digitálnym hospodárstvom

Komisia 25. mája 2016 predložila návrh na modernizáciu spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa ako súčasť širšieho balíka opatrení zahŕňajúceho návrhy týkajúce sa cezhraničného doručovania balíkov a riešenia neopodstatneného geografického blokovania.

Nové nariadenie, ktorým sa nahrádza nariadenie č. 2006/2004, sa týka 26 európskych právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Po preskúmaní účinnosti nariadenia č. 2006/2004 sa dospelo k záveru, že staré nariadenie už nedokáže účinne riešiť výzvy, ktoré prináša digitálny jednotný trh.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ceny energii

Únia vyzvala na zvýšenie ochrany spotrebiteľov v energetike

Eurokomisár pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Didier Reynders a eurokomisárka pre energetiku Kadri Simson v …

Consent choices