George Puffan
George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Jednotný trh v Európe zatiaľ zjavne nevyužíva výhody jednotného neba

Iniciatíva jednotné európske nebo (SES) na zlepšenie manažmentu letovej prevádzky v EÚ bola reakciou na jasnú potrebu a viedla k rozvoju kultúry efektívnosti. Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov však manažment európskeho vzdušného priestoru zostáva fragmentovaný a jednotné európske nebo ako koncepcia zatiaľ nebola dosiahnutá. Financie EÚ na technologické prvky iniciatívy SES dosiahli doteraz 730 mil. EUR a do roku 2020 majú narásť na 3,8 mld. EUR.

S cieľom preskúmať túto iniciatívu audítori navštívili vládne ministerstvá, poskytovateľov leteckých navigačných služieb a národné dozorné orgány v piatich členských štátoch (Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo), ako aj dôležité zainteresované strany zaoberajúce sa politikou a prevádzkou a partnerov z priemyslu. Zistili, že iniciatíva SES bola opodstatnená, pretože národné monopoly a fragmentácia boli prekážkami pre manažment letovej prevádzky. Politika je koherentná a zameraná na riešenie týchto nedostatkov. Zmeny v štruktúre dopravy však mali za následok, že hlavné ciele, ktoré sa pre iniciatívu stanovili na začiatku, sa stali čiastočne nedosiahnuteľné a čiastočne irelevantné.

„Letecká doprava je dôležitou súčasťou vnútorného trhu EÚ, podporuje mobilitu osôb a tovaru a zároveň poháňa hospodársky rast,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Jednotný trh v Európe však zatiaľ zjavne nevyužíva výhody jednotného neba.“

Audítori hovoria, že poplatky za navigačné služby sa výrazne neznížili a meškania súvisiace s manažmentom letovej prevádzky sa začali opäť zvyšovať. Súčasné funkčné bloky vzdušného priestoru (FAB) v podstate tvoria fórum pre spoluprácu medzi susediacimi zainteresovanými stranami, no ukázalo sa, že na riešenie fragmentácie riadenia vzdušného priestoru, poskytovania služieb a obstarávania sú neúčinné. Dohľad zo strany národných dozorných orgánov sťažuje skutočnosť, že tieto orgány nie sú vždy plne nezávislé a v niektorých prípadoch nemajú potrebné zdroje.

Viac..  M. Lexmann reaguje na stanovisko belgickej prokuratúry vo veci smrti J. Chovanca

Audítori poukazujú na fakt, že dohody medzi Komisiou a členskými štátmi sa dosahujú ťažko, najmä pokiaľ ide o kapacity a nákladovú efektívnosť. Niektoré ukazovatele okrem toho nezachytávajú relevantné aspekty výkonnosti.

Technologický pilier iniciatívy SES – projekt SESAR – pretvoril doteraz fragmentované prostredie výskumu a vývoja na koordinované. Úloha EÚ na projekte prešla však od jeho vzniku určitým vývinom, a to pokiaľ ide o záber projektu, harmonogram i výšku financií, pretože všetky tieto aspekty sa výrazne zväčšili. Ambície týkajúce sa výkonnosti boli preformulované na rok 2035, a nie 2020, ako sa pôvodne plánovalo.

Audítori predkladajú Európskej komisii niekoľko odporúčaní s cieľom zefektívniť iniciatívu SES:

  • prehodnotiť hlavné ciele iniciatívy SES,
  • analyzovať iné možnosti na zníženie fragmentácie a uprednostniť pri tomto probléme riešenia z oblasti výskumu a vývoja,
  • zabezpečiť plnú nezávislosť národných dozorných orgánov,
  • zjednodušiť systém výkonnosti a prehodnotiť niektoré kľúčové ukazovatele výkonnosti,
  • preskúmať štruktúru podpory EÚ pre výskum a vývoj z hľadiska cieľov iniciatívy SES,
  • sprísniť povinnosť spoločného podniku SESAR zodpovedať sa.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices