fosilne paliva
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Regióny EÚ sa musia odpútať od hospodárstva založeného na fosílnych palivách

Záväzok EÚ prejsť na čistú energiu je nezvratný a nespochybniteľný. V rámci tohto prechodu k udržateľnejšej budúcnosti by sa nemalo zabúdať na regióny, ktoré sa musia odpútať od hospodárstva založeného na fosílnych palivách.

Bola spustená nová platforma, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch, s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne a sociálne výzvy. Spojí európske, vnútroštátne, regionálne a miestne zainteresované strany zapojené do tohoto prechodu, aby im pomohla posilniť partnerstvá a aby sa navzájom poučili zo získaných skúseností. Činnosti platformy budú v počiatočnej fáze zamerané na uhoľné regióny, ale v budúcnosti by sa mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. Jej cieľom je zamerať sa najmä na sociálnu spravodlivosť, štrukturálnu transformáciu, nové zručnosti a financovanie pre reálnu ekonomiku, a podporovať tak prechod na čistú energiu.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu, Miguel Arias Cañete, komisár pre oblasť klímy a energetiky a Corina Creţuová, komisárka pre regionálnu politiku spolu so zástupcami európskych regiónov, rôznymi zainteresovanými stranami a lídrami podnikateľskej sféry spustia platformu pre uhoľné regióny v procese premeny. Udeje sa tak v predvečer „Samitu Jedna planéta“, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emanuel Macron pri príležitosti druhého výročia Parížskej dohody o zmene klímy. Komisia na samite opätovne potvrdí svoj záväzok, pokiaľ ide o politiku v oblasti zmeny klímy orientovanú na budúcnosť, a zdôrazní, že EÚ ide v boji proti zmene klímy príkladom, o čom svedčia jej činy. Nová platforma je jedným z kľúčových sprievodných opatrení v rámci iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorá bola spustená v novembri 2016.

Podpredseda zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny EÚ, možno riešiť len v partnerstve so všetkými aktérmi na mieste. Energetická únia je ten správny rámec na tento účel. Chceme úzko spolupracovať s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami na podporu štrukturálnej transformácie a využívať na to riešenia prispôsobené na mieru a všetky dostupné prostriedky. Našim cieľom je, aby každý región využíval výhody prechodu na čistú energiu a vytváral pritom nové pracovné miesta a podporoval investície do nových technológií.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete dodal: “Vlády, podniky a regióny na celom svete sa od uhlia odpútavajú. Výroba elektrickej energie z uhlia sa znižuje. Aj tu v Európe je to nezvratný trend smerom k čistej energii. Tento prechod k udržateľnejšej budúcnosti však bude v niektorých regiónoch ťažšie realizovateľný než v iných. Všetci Európania by mali mať z tohto prechodu prospech a žiadny región by pri odpútavaní sa od fosílnych palív nemal zostať opomenutý. Táto iniciatíva pomôže európskym krajinám, regiónom, komunitám a pracovníkom, aby boli pripravení čeliť výzve požadovanej hospodárskej diverzifikácie pri prechode na čistú energiu“.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová doplnila: „Spolupráca v záujme lepšej spoločnej budúcnosti je podstatou Európskej únie a politiky súdržnosti. Dnes chceme uhoľné regióny uistiť, že Európska komisia podniká konkrétne kroky, aby im pomohla dosiahnuť hladký prechod na moderné, udržateľné a úspešné hospodárstvo, v ktorom sa na nikoho nezabudne.“ 

V regiónoch, v ktorých sa intenzívne využíva uhlie a ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého, už Komisia nabáda k prechodu svojou politikou súdržnosti. Táto politika na úrovni celej EÚ pomáha regiónom dosiahnuť hospodársku transformáciu vďaka „inteligentnej špecializácii“, t. j. konkurencieschopným špecializovaným oblastiam regiónov, s cieľom chopiť sa inovácie a napredovať v dekarbonizácii. Prostredníctvom politiky súdržnosti je EÚ v priamom a neustálom kontakte s regionálnymi partnermi na mieste a môže im poskytnúť podporu prispôsobenú na mieru, aby usmerňovala štrukturálne zmeny.

Viac..  Koniec kožušinových fariem v EÚ, výzvu ochranárov dostal aj minister Mičovský

Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a správne orientovaného bilaterálneho dialógu v súvislosti s príslušnými fondmi EÚ, programami a finančnými nástrojmi. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci platformy pre uhoľné regióny v procese premeny.

Súvislosti

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185 000 občanov. Posledných pár desaťročí však produkcia a spotreba uhlia v EÚ trvalo klesá. Očakáva sa, že v dôsledku plánovaného a prebiehajúceho zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli. Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny je teda určená na pomoc členským štátom a regiónom čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v týchto dotknutých komunitách. Umožní dialóg medzi mnohými zainteresovanými stranami o rámcoch politiky a financovaní a pokryje oblasti, akými sú štrukturálna transformácia vrátane hospodárskej diverzifikácie a rekvalifikácie, zavádzania technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekologických inovácií a moderných technológií na spracovanie uhlia.

Tento balík opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov je zameraný nielen na boj proti zmene klímy, ale podporuje aj vytváranie pracovných miest a rast, pretože stimuluje nové pracovné príležitosti v odvetví energetiky a investícií do moderných technológií. V období rokov 2008 až 2014 vzrástol počet pracovných miest v oblasti technológií obnoviteľných zdrojov energie o 70 % a v súčasnosti existujú v odvetví čistej energie v celej EÚ približne 2 milióny pracovných miest, a to najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Ak sa budú dostatočne mobilizovať verejné a súkromné investície, mohlo by sa do roku 2030 vytvoriť ďalších 900 000 pracovných miest. V odvetví energetickej účinnosti by sa na miestnej úrovni mohlo vytvoriť až 400 000 ďalších pracovných miest.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europska rada

Lídri EÚ sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov

Lídri Európskej únie sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov. Ako na …