odpad
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Takmer tretina komunálneho odpadu v EÚ končí na skládkach. Recykluje sa len obmedzená časť

Estónske predsedníctvo dosiahlo so zástupcami Európskeho parlamentu predbežnú dohodu o všetkých štyroch legislatívnych návrhoch balíka o odpade. Veľvyslanci pri EÚ budú informovaní o výsledku, ale konečná analýza a schválenie v mene Rady sú naplánované na prvý štvrťrok nasledujúceho roka.

Dohodnutými legislatívnymi návrhmi o odpade sa stanovujú záväzné ciele znižovania množstva odpadu a aktualizované pravidlá zamerané na zníženie tvorby odpadu, zabezpečenie lepšej kontroly odpadového hospodárstva, podnecovanie opätovného používania výrobkov a zlepšenie recyklácie vo všetkých krajinách EÚ.

Týmito novými cieľmi a pravidlami sa bude podporovať intenzívnejšie obehové hospodárstvo. Taktiež prispejú k posilneniu rastu a tvorby pracovných miest, ochrane životného prostredia, podpore udržateľnosti a zlepšeniu zdravia a blahobytu ľudí.

“V EÚ končí takmer tretina komunálneho odpadu na skládkach, pričom len obmedzená časť sa recykluje. Touto dohodou sa členské štáty EÚ zaväzujú plniť jasné ciele EÚ v oblasti opätovného využitia, recyklácie a skládkovania a dodržiavať pravidlá zamerané na zlepšenie riadenia rôznych tokov odpadu. Pomôže to urýchliť náš prechod na obehové hospodárstvo a minimalizovať náš vplyv na planétu. Chcem úprimne poďakovať predchádzajúcim predsedníctvam Rady, Parlamentu a Komisii za ich obetavú prácu na tomto spise. Dúfam, že členské štáty teraz môžu tento vyvážený a dôkladne prerokovaný kompromis schváliť,” hovorí Siim Kiisler, minister životného prostredia Estónskej republiky.

Túto predbežnú dohodu sa podarilo dosiahnuť po dlhých a náročných rokovaniach s Európskym parlamentom, ktoré sa začali v máji 2017. Mení sa ňou týchto šesť právnych predpisov:

  • rámcová smernica o odpade (považovaná za zastrešujúci legislatívny akt celého balíka)
  • smernica o odpade z obalov
  • smernica o skládkach
  • smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení, o vozidlách po dobe životnosti a o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch

Hlavnými prvkami dohodnutého znenia sú:

  • jasnejšie vymedzenia kľúčových pojmov v oblasti odpadu
  • nové záväzné ciele na úrovni EÚ zamerané na zníženie odpadu, ktoré sa majú splniť do roku 2025, 2030 a 2035. Tieto ciele sa vzťahujú na podiel recyklácie komunálneho odpadu a odpadu z obalov, pričom sa stanovujú aj osobitné ciele pre rôzne baliace materiály a tiež cieľ pre komunálny odpad ukladaný na skládkach do roku 2035
  • prísnejšie metódy a pravidlá výpočtu pokroku pri plnení týchto cieľov
  • prísnejšie požiadavky na triedený zber odpadu, posilnené uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstvaprostredníctvom hospodárskych nástrojov a dodatočných opatrení, ktorými majú členské štáty predchádzať vzniku odpadu
  • minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Výrobcovia v rámci týchto systémov zodpovedajú za zber použitého tovaru, jeho triedenie a spracovanie na účely recyklácie. Výrobcovia budú povinní uhradiť na tento účel finančný príspevok, ktorý sa vypočíta na základe nákladov na spracovanie.
Viac..  Rybolov a akvakultúra: prechod na čistú energiu v záujme väčšej udržateľnosti

Harmonogram a ďalšie kroky

Európska Komisia predložila revidovaný balík o obehovom hospodárstve 3. decembra 2015. Tvoria ho štyri legislatívne návrhy týkajúce sa odpadu (balík o odpade) a akčný plán vo forme oznámenia Komisie.

akčnom pláne sa rokovalo na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť 29. februára 2016 a na zasadnutí Rady pre životné prostredie 4. marca 2016. Na základe prerokovania akčného plánu z hospodárskeho i environmentálneho hľadiska Rada prijala závery o tomto pláne na zasadnutí Rady pre životné prostredie 20. júna 2016.

Veľvyslanci pri EÚ 19. mája 2017 po intenzívnej práci a úsilí troch predsedníctiev Rady (Holandsko, Slovensko a Malta) schválili mandát na rokovania o balíku o odpade, čím pripravili pôdu pre neformálne rokovania s Európskym parlamentom. Spoluzákonodara prijal svoju pozíciu už 14. marca.

Prvý trialóg sa uskutočnil 30. mája a odvtedy sa konalo ďalších päť kôl rokovaní.

Veľvyslanci pri EÚ budú informovaní o výsledku posledného trialógu 20. decembra. Konečná analýza znenia prebehne počas nadchádzajúceho bulharského predsedníctva s cieľom potvrdiť túto dohodu.

Po formálnom schválení sa tento nový právny predpis predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie v prvom čítaní a Rade na konečné prijatie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices