LEHNE, Klaus-Heiner
Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov testuje pozmenený prístup k auditu výdavkov na súdržnosť

Európsky dvor audítorov testuje pozmenený prístup v rámci auditov zhody týkajúcich sa výdavkov na súdržnosť. Konkrétne bude overovať informácie o zákonnosti a riadnosti výdavkov EÚ, ktoré poskytne jeho kontrolovaný subjekt, Európska komisia, a zároveň bude viac využívať prácu orgánov auditu v členských štátoch. Audítori EÚ uverejnili o tomto novom prístupe podkladový dokument, ktorý je zdrojom informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o politiku súdržnosti a audit.

Cieľom Európskeho dvora audítorov bude zistiť, či sú informácie poskytnuté Európskou komisiou o zákonnosti a riadnosti výdavkov v oblasti súdržnosti správne alebo nie. V praxi budú podľa tohto pozmeneného prístupu preskúmavať kontroly, ktoré už vykonala Európska komisia a orgány auditu v členských štátoch. Táto práca bude pozostávať z overenia spisov z auditov a zopakovania audítorských postupov, ktoré sa už vykonali na úrovni príjemcov. Na tomto základe audítori sformulujú záver o spoľahlivosti informácií poskytnutých Komisiou za každý z programov, vrátane odhadu miery zostatkových chýb, ako aj za oblasť súdržnosti ako celok. Z tejto práce budú vychádzať aj pri celkovom stanovisku k zákonnosti a riadnosti výdavkov EÚ.

„Tento krok predstavuje dôležitú zmenu v tom, ako kontrolujeme výdavky v oblasti súdržnosti,“ uviedol Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov. „V stratégii na obdobie 2018 – 2020 sme sa rozhodli nanovo prehodnotiť, ako kontrolujeme rozpočet EÚ a ako môžeme zvýšiť pridanú hodnotu nášho vyhlásenia o vierohodnosti. Pokiaľ ide o obdobie 2014 – 2020, očakávame, že budeme môcť využiť výhody prepracovanejších systémov vnútornej kontroly a auditov, ktoré vykonali orgány auditu v členských štátoch. Následne by sme mohli pristúpiť k predloženiu nezávislého externého posúdenia Európskemu parlamentu a Rade týkajúceho sa spoľahlivosti informácií Komisie o zákonnosti a riadnosti výdavkov na súdržnosť.“

O výsledkoch týchto auditov budeme informovať v nasledujúcej výročnej správe v rámci vyhlásenia o vierohodnosti za rok 2017.

Viac..  Česko vedie pred Slovenskom 30 rokov po rozdelení v hospodárstve aj životnej úrovni

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices