azyl
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce zlepšiť integráciu utečencov a ich začlenenie do európskeho trhu práce

Európska komisia spolu so sociálnymi a hospodárskymi partnermi v EÚ podpísala Európske partnerstvo za integráciu, ktoré stanoví kľúčové zásady a záväzky na podporu a zlepšenie príležitostí pre utečencov a migrantov, ktorí legálne pobývajú v EÚ, na začlenenie do európskeho trhu práce.

Pred slávnostným podpisom komisár Avramopoulos uviedol: Skorá účasť na trhu práce je kľúčová pre úspešnú integráciu nových prisťahovalcov, a najmä utečencov. Všetci aktéri, či už z verejného alebo súkromného sektora, sa musia podieľať na úspešnej integrácii utečencov, a preto chceme spojiť sily. Zaväzujeme sa k tomu, že spoločne so sociálnymi a hospodárskymi partnermi nastavíme model, ktorý bude fungovať nielen na európskej úrovni, ale aj na úrovni členských štátov. Je to jediný spôsob, ako migráciu premeniť na skutočnú príležitosť pre všetkých – tak utečencov, ako aj našu spoločnosť.“

Komisárka Thyssenová dodala: Najlepšia cesta k sociálnej integrácii vedie cez trh práce. Mala by byť preto zároveň najbezpečnejšia a najkratšia. Urobili sme ďalší krok týmto smerom a spájame sily so sociálnymi a hospodárskymi partnermi, aby sme zvládli výzvy a využili príležitosti integrovať utečencov do trhu práce. Prispejeme tak k vytvoreniu inkluzívnejších trhov práce a spoločností a k dosiahnutiu lepších a trvácnejších výsledkov pre všetkých, (a to) v súlade so zásadami zakotvenými v Európskom pilieri sociálnych práv.“

Luca Visentini, generálny tajomník Európskej konfederácie odborových zväzov (ETUC), uviedol: „ETUC s veľkým potešením vstupuje do tohto partnerstva so zámerom podporiť integráciu žiadateľov o azyl a utečencov na trhu práce. Je to významný úspech. Podľa nášho názoru by sa to malo považovať za pokračovanie úsilia sociálnych partnerov a verejných orgánov o zlepšenie pracovných príležitostí migrantov a rovnaké zaobchádzanie v celej Európe. Dúfame, že toto partnerstvo podnieti účinné opatrenia a pomôže získať podporu v praxi. Potrebné sú aj zmeny azylovej politiky EÚ a prejsť od opatrení zameraných výlučne na bezpečnosť a kontrolu hraníc k opatreniam zabezpečujúcim väčšiu solidaritu a rešpektovanie ľudských práv“.

Markus J. Beyrer, generálny riaditeľ združenia Business Europe, uviedol: „Mnoho utečencov získalo za posledné roky právo zostať na území Európy. Mali by sme ich podporiť v úsilí, čo najskôr aktívne pôsobiť na trhoch práce. Dosahovanie výsledkov je ten najlepší spôsob, ako môže Európa a jej členské štáty naplniť naše spoločenské hodnoty. Mali by sme byť pragmatickí pri prispôsobovaní právnych rámcov, aby sme povzbudili zamestnávateľov k zamestnávaniu utečencov.“

Veronique Willemsová, generálna tajomníčka Európskej asociácie remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME), uviedla: „Migrácia v Európe je realitou. Integrácia je nevyhnutnosťou pre spoločnosť a hospodárstvo. Ide o spoločnú zodpovednosť rôznych aktérov. MSP a ich organizácie už vyvíjajú veľké úsilie o integráciu utečencov do trhu práce, ale potrebujú väčšiu podporu. Užšia spolupráca na všetkých úrovniach je tým správnym krokom vpred“.

Valeria Ronzittiová, generálna tajomníčka CEEP (Európske stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu), uviedla: Zamestnávatelia a poskytovatelia verejných služieb zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore integrácie migrantov a utečencov v Európe. Sú s nimi v prvom kontakte pri poskytovaní základných služieb a neskôr vystupujú ako zamestnávatelia. Zapojenie do európskeho partnerstva za integráciu pomôže našim členom plniť túto dvojakú úlohu, lepšou podporou a uznaním našej spoločnej zodpovednosti.“

René Branders, predseda Zväzu belgických obchodných a priemyselných komôr a zástupca Eurochambres, uviedol: História nás učí, že civilizácie, ktoré otvorili svoje dvere prisťahovalectvu, následne rástli a prekvitali. Ak sa má Európa uberať podobným smerom, musíme migrantov začleniť do spoločnosti a ekonomiky. Nie je to len otázka solidarity alebo morálky: je to otázka vývoja v meniacom sa svete. To si vyžaduje koordinovaný prístup jednotlivých subjektov, čo je dôvod, prečo toto partnerstvo zohráva významnú úlohu.“

Integrácia môže byť účinná len vtedy, ak si svoju úlohu plnia všetky príslušné strany: Inštitúcie EÚ, vnútroštátne a miestne orgány, sociálni a hospodárski partneri a organizácie občianskej spoločnosti. Partnerstvo za integráciu zakotvuje hlavné zásady integrácie utečencov do trhu práce vrátane čo najskoršieho poskytovania podpory, aby sa zabezpečilo, že z integrácie budú ťažiť utečenci, ako aj hospodárstvo a celá spoločnosť, a aby sa zaistil multilaterálny prístup.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Otvorený list ministrovi zdravotníctva a riaditeľovi VšZP v prípade liečby 19-mesačného dievčatka

K záväzkom, ku ktorým sa prihlásili sociálni a hospodárski partneri, patrí výmena najlepších postupov v oblasti integrácie utečencov do trhu práce, napríklad organizovanie mentorských programov na ich integráciu do pracovného prostredia alebo uľahčenie identifikácie, posudzovania a dokumentácie zručností a kvalifikácií. Takisto sa zaviazali propagovať partnerstvo medzi svojimi členmi a posilniť spoluprácu s orgánmi verejnej moci na všetkých príslušných úrovniach. Európska komisia sa bude okrem iného usilovať o podporu synergií s fondmi EÚ, zabezpečenie synergií s inými súvisiacimi iniciatívami na európskej úrovni a pokračovanie v spolupráci s príslušnými orgánmi EÚ, skupinami, výbormi a sieťami, ako aj sociálnymi a hospodárskymi partnermi na podporu integrácie utečencov do trhu práce.

Toto partnerstvo v mene Komisie podpíše Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, a Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu.

Súvislosti

Nevyužitý potenciál utečencov v EÚ je vzhľadom na súčasný a budúci nedostatok zručností a potreby trhu práce značným plytvaním zdrojmi, a to tak pre dotknutých jednotlivcov, ako aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Hoci investície do odbornej prípravy a úplného využitia existujúcich pracovných síl by mali pokračovať, riadna integrácia utečencov môže byť rovnakým prínosom pre trhy práce v EÚ. Zároveň môže byť prospešná aj z hľadiska riešenia demografických výziev.

Podľa štúdií utečenci čelia značným prekážkam v prístupe k zamestnaniu a sú jednou z najzraniteľnejších skupín štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce. Miera zamestnanosti utečencov v roku 2014 bola o 15 až 20 % nižšia ako v prípade osôb narodených v danej krajine, pričom miera zamestnanosti žien bola obzvlášť nízka. Okrem toho utečenci majú často privysokú kvalifikáciu na pozície, ktoré zastávajú, čo je čiastočne dôsledkom ich nižších zručností v jazyku hostiteľskej krajiny a sčasti aj (z dôvodu) chýbajúceho oficiálneho uznania ich kvalifikácie alebo uznania zo strany zamestnávateľa.

Na podporu integračného úsilia členských štátov Komisia prijala 7. júna 2016 Akčný plán pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Novým programom v oblasti zručností pre Európu, ktorý Komisia prijala 10. júna 2016, sa spustilo desať opatrení, ktoré majú ľuďom v EÚ sprístupniť správnu odbornú prípravu, zručnosti a podporu vrátane hodnotení profilov migrantov a utečencov na zvýšenie ich zručností. Najmä nástroj EÚ v oblasti zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín spustený v novembri tohto roka má pomôcť vnútroštátnym orgánom, ako sú verejné služby zamestnanosti alebo integračné centrá, zmapovať zručnosti a pracovné skúsenosti štátnych príslušníkov tretích krajín, a tak uľahčiť rýchlejší prístup k zamestnaniu alebo odbornej príprave. V niektorých prípadoch by sa utečenci napokon mohli vrátiť domov a zohrať tam významnú úlohu pri ďalšom rozvoji alebo obnove svojich krajín vďaka zručnostiam nadobudnutým v EÚ.

Sociálni a hospodárski partneri sa zaväzujú uľahčiť integráciu utečencov do trhu práce. Spoločné vyhlásenie európskych hospodárskych a sociálnych partnerov k utečeneckej kríze bolo predložené na tripartitnom sociálnom samite 16. marca 2016. Dňa 23. mája 2017 na druhom európskom dialógu o zručnostiach a migrácii zamestnávatelia a zástupcovia sociálnych a hospodárskych partnerov diskutovali o výzvach a výhodách integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do trhu prácu a vymieňali si osvedčené postupy.V ten istý deň bola spustená iniciatíva Zamestnávatelia spoločne za integráciu.

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným nástrojom financovania podpory začleňovania do trhu práce, a to aj v prípade migrantov. Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) môže takisto poskytovať finančné prostriedky alebo opatrenia na prípravu prístupu na trh práce. V novembri 2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie návrhov v rámci AMIF (s uzávierkou 1. marca 2018) na podporu iniciatív zamestnávateľov a sociálnych a hospodárskych partnerov s cieľom presadzovať integráciu utečencov a ostatných migrantov do trhu práce. 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ukrajinci utekajúci pred vojnou smerovali za dočasnou ochranou najčastejšie do Poľska a Nemecka

Najviac štatútov dočasnej ochrany Ukrajincom utekajúcim z vlasti v dôsledku ruskej invázie spomedzi členských štátov …

Consent choices