Komisia
Prvé zasadnutie multilaterálnej platformy Komisie na vysokej úrovni. PHOTO: © European Union.

Trvalo udržateľný rozvoj: EÚ stanovuje svoje ciele


10. januára po prvýkrát zasadla multilaterálna platforma Komisie na vysokej úrovni pre následné kroky k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN v EÚ.

Spustenie tejto platformy je odzrkadlením nového prístupu, v rámci ktorého všetky zúčastnené strany spájajú svoje úsilie s cieľom podporiť prácu Komisie. V rámci platformy sa zišli zástupcovia akademickej obce, mimovládnych organizácií (MVO), podnikov, občianskej spoločnosti, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, aby vyjadrili podporu Komisii a aby jej poradili pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ. Medzinárodné organizácie, ako napríklad Svetová banka, Organizácia Spojených národov a Európska sieť trvalo udržateľného rozvoja (ESDN), sa na stretnutí zúčastnili ako pozorovatelia.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans, zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv, ktorý platforme predsedá, uviedol: Udržateľnosť je európskou značkou a trvalo udržateľný rozvoj je stredobodom programu Európskej komisie. Na to, aby sme pretransformovali naše ekonomiky a našu spoločnosť, musíme začať pri samotných základoch a využívať vedomosti a zručnosti mnohých aktérov. Multilaterálna platforma predstavuje pre odborníkov príležitosť stretnúť sa a navzájom sa od seba učiť. Teším sa na úzku spoluprácu s cieľom rozvíjať víziu a nástroje potrebné na to, aby sme uspeli pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tomu dodal: Obehové hospodárstvo a udržateľné financovanie sú príklady inovatívneho a európskeho spôsobu, ako zabezpečiť, aby naše investície nielen vytvárali hospodársky rast, ale aby zároveň prinášali aj nové výhody pre našu planétu a našich občanov. Skúsenosti, ktoré prinášajú členovia platformy, nám pomôžu v stratégii trvalo udržateľného rastu po roku 2020 dosiahnuť reálne výsledky.

Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015. Predstavujú komplexný akčný plán, ktorý Európska únia napĺňa spolu so svojimi partnermi, a sú viditeľné vo všetkých oblastiach práce Komisie. Tým, že spája odborníkov z najrôznejších oblastí s rôznym zázemím, dopĺňa multilaterálna platforma odborné znalosti Komisie a predstavuje fórum na výmenu najlepších postupov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, a takisto na úrovni EÚ.

Komisia v záujme zvýšenia transparentnosť a sprístupnenia procesu reflexie všetkým občanom vyzýva ľudí, aby predkladali návrhy na úspešné následné kroky k cieľom udržateľného rozvoja. Tieto návrhy sa potom zašlú členom platformy. Platforma bude Komisii pomáhať aj pri príprave výberového procesu na každoročné udeľovanie ceny za udržateľnosť.

Viac..  Ivan Štefanec: V Keni ide o veľa, voľby budú mať dopad na celý región

Členovia platformy sa na svojom prvom stretnutí dohodli, že budú pracovať na spoločnom príspevku k diskusnému dokumentu Komisie „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“, ktorý bol ohlásený v pracovnom programe Komisie na rok 2018 a prijme sa neskôr v tomto roku. Tento diskusný dokument je súčasťou diskusie o budúcnosti Európy, ktorú Komisia spustila v roku 2017. Členovia platformy takisto určili niekoľko priorít pre budúce rokovania, okrem iného aj to, ako začleniť ciele udržateľného rozvoja do kontextu viacročného finančného rámca, ako vytvárať inkluzívny a trvalo udržateľný rast a ako monitorovať a podávať správy o svojom pokroku. Členovia sa zhodli na tom, že platforma by mala pomáhať Komisii pri uplatňovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v európskom kontexte.

Súvislosti

V oznámení s názvom „Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť“, ktoré Komisia prijala 22. novembra 2016, bolo ohlásené vytvorenie multilaterálnej platformy, ktorej predsedá prvý podpredseda Timmermans a ktorá má zohrávať dôležitú úlohu pri následnom monitorovaní a výmene najlepších postupov v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.

Komisia prijala rozhodnutie vytvoriť platformu 22. mája 2017 a v ten istý deň uverejnila i výzvu na predkladanie žiadostí. Na výzvu odpovedalo viac než 160 žiadateľov. Do platformy bolo vybraných 30 členov, ktorí predstavujú vyváženú kombináciu zainteresovaných strán vrátane mimovládnych organizácií, podnikov, občianskej spoločnosti a akademickej obce a ktorí pochádzajú z hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti, pričom zachovaný je aj vnútorný a vonkajší rozmer trvalo udržateľného rozvoja.

17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 169 s nimi súvisiacich cieľov má globálny charakter, sú všeobecne uplatniteľné a sú navzájom prepojené. Za dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja nesú spoločnú zodpovednosť všetky krajiny – rozvinuté i rozvojové.

Odpoveď EÚ na program 2030 zahŕňa dve pracovné oblasti. Prvou pracovnou oblasťou je v plnej miere integrovať ciele trvalo udržateľného rozvoja do rámca európskych politík a do súčasných priorít Komisie. Druhá línia zahŕňa úvahy o našej dlhodobej vízii a zameraní sektorových politík po roku 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia poskytne podporu Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe

Európska komisia schválila viacročnú podporu pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) …