Tibor Navracsics
Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Komisia chce zlepšiť digitálne zručnosti európskych občanov

V nadväznosti na samit v Göteborgu Európska komisia prijala nové iniciatívy na zlepšenie kľúčových kompetencií a digitálnych zručností európskych občanov, presadzovanie spoločných hodnôt a podporu informovanosti žiakov o fungovaní Európskej únie.

Nové návrhy prichádzajú len dva mesiace po tom, čo v novembri 2017 vedúci predstavitelia európskych štátov a vlád rokovali o vzdelávaní, odbornej príprave a kultúre na samite v Göteborgu. Ich cieľom je zmierniť sociálno-ekonomické nerovnosti a zároveň zachovať konkurencieschopnosť, aby Európa bola jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia.

Podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „Iniciatívy sú zamerané na posilnenie postavenia jednotlivcov, aby vyťažili čo najviac zo života a aby sme mohli budovať spravodlivé, odolné hospodárstva a komunity. Musíme zabezpečiť, aby vzdelávanie mohli využiť všetci v celej Európe a aby sa každý mohol prispôsobovať zmenám a čerpať z nich výhody. Udržateľný rast a konkurencieschopnosť Európy od toho priamo závisia a v budúcnosti to bude platiť ešte viac. Sme pripravení pomáhať členským štátom a spolupracovať s nimi, aby sme uspeli.“

Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics povedal: „Európske systémy vzdelávania a odbornej prípravy musia ľuďom zo všetkých prostredí poskytnúť vhodné kompetencie, aby napredovali a profesijne rástli, ale aby sa zároveň aj občiansky angažovali.Musíme využiť potenciál vzdelávania na podporu sociálnej súdržnosti a pocitu spolupatričnosti. Na to treba stavať na našich spoločných hodnotách a zabezpečiť, aby vzdelávanie umožňovalo žiakom spoznať európsku identitu vo všetkej jej rozmanitosti a naučiť sa viac o Európe, iných európskych krajinách a sebe samých.“

Komisárka EÚ pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová vyhlásila: „Digitálny vek preniká do všetkých oblastí nášho života a nielen tí, ktorí pracujú v oblasti informačných technológií, budú musieť byť pripravení na vývoj v tejto oblasti. Digitálna priepasť je vážny problém. Hoci už 90 % budúcich pracovných miest si vyžaduje určitú úroveň digitálnej gramotnosti, 44 % Európanov chýbajú základné digitálne zručnosti. Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorí navrhujeme, pomôže Európanom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania, aby sa lepšie prispôsobili životu a práci v spoločnosti čoraz závislejšej od digitálnych technológií.“ 

Nové návrhy budú tiež podkladom pre prvý európsky samit o vzdelávaní, ktorý usporiada komisár Navracsics 25. januára v Bruseli na tému „Budovanie základov európskeho vzdelávacieho priestoru: smerom k inovatívnemu, inkluzívnemu a hodnotovému vzdelávaniu“.

Toto sú uvedené tri iniciatívy, ktoré navrhla Komisia:

1. Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie: V nadväznosti na odporúčanie o kľúčových kompetenciách prijaté v roku 2006 tento návrh prináša dôležité nové prvky odzrkadľujúce rapídny vývoj, ktorý odvtedy nastal v oblasti výučby a učenia sa. Jeho cieľom je posilniť rozvoj kľúčových kompetencií ľudí všetkých vekových kategórií počas celého života a poskytnúť členským štátom usmernenia o tom, ako to dosiahnuť. Osobitný dôraz sa kladie na podporu podnikateľského ducha a inovačného zmýšľania s cieľom využiť osobný potenciál, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Okrem toho Komisia odporúča prijať kroky na posilnenie kompetencií v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky a na to, aby viac mladých motivovala ku kariére v týchto oblastiach. Predložené návrhy by sa mali vnímať ako súčasť úsilia o urýchlené zlepšenie európskych systémov vzdelávania s cieľom čeliť mnohým výzvam, na ktoré poukázal aj najnovší prieskum PISA. Z všeobecnejšieho hľadiska sa spomínanými opatreniami členské štáty podporia pri lepšej príprave študentov na meniace sa trhy práce a aktívne občianstvo v rôznorodejších, mobilnejších, digitálnejších a globálnejších spoločnostiach.

Viac..  Ivan Štefanec: Pri ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním je najlepšou možnosťou prevencia

2. Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý načrtáva spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych digitálnych zmien vďaka:

  • lepšiemu využívaniu digitálnych technológií na výučbu a učenie sa,
  • rozvoju digitálnej kompetencie a zručností potrebných na život a prácu v ére digitálnej transformácie a
  • zdokonaľovaniu vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov.

Medzi navrhované iniciatívy patrí podpora škôl pri zavádzaní vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, rozvoj nového nástroja sebahodnotenia v školách zameraného na využívanie technológií pri výučbe a učení sa (SELFIE) a kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o online bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a počítačovej hygiene.

3. Odporúčanie o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby: Táto iniciatíva navrhuje spôsoby, akými vzdelávanie môže mladým ľuďom pomôcť pochopiť význam spoločných hodnôt stanovených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a rešpektovať ich. Zameriava sa na posilnenie sociálnej súdržnosti a boj proti nárastu populizmu, xenofóbie, kontroverznému nacionalizmu a šíreniu falošných správ. Návrh takisto posilňuje inkluzívne vzdelávanie v záujme podpory kvalitného vzdelávania pre všetkých žiakov, ako aj európsky rozmer výučby, aby sa deti dozvedeli o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti a nadobudli dobré znalosti o fungovaní EÚ. S cieľom podporiť tieto ciele Komisia podnikne kroky na zintenzívnenie virtuálnych výmen medzi školami, najmä prostredníctvom úspešnej e-Twinningovej siete, a posilní školskú mobilitu vďaka programu Erasmus+.

Súvislosti

Hlavy štátov a predsedovia vlád neformálne rokovali o vzdelávaní a odbornej príprave na sociálnom samite v novembri 2017 v Göteborgu opierajúc sa o oznámenie Komisie „Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou“. Výsledkom boli závery Európskej rady zo 14. decembra 2017, v ktorých sa členské štáty, Rada a Komisia vyzývajú, aby pokračovali v úsilí spomínanom v Göteborgu. V novom programe v oblasti zručností pre Európu prijatom v júni 2016 bola oznámená revízia odporúčania Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie z roku 2006. Pri príprave návrhu Komisia v roku 2017 zorganizovala verejnú konzultáciu a konferenciu so zainteresovanými stranami.

Navrhované odporúčanie Rady o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby nadväzuje na Parížsku deklaráciu o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania, ktorá bola prijatá na neformálnom zasadnutí ministrov školstva 17. marca 2015. Bolo oznámené aj v oznámení Komisie o podpore predchádzania radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu 14. júna 2016. Pri príprave návrhu Komisia v roku 2017 zorganizovala verejnú konzultáciu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices