EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Banková únia: Komisia víta pokrok dosiahnutý pri riešení problému nesplácaných úverov v EÚ
Valdis Dombrovskis
Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis. PHOTO: © European Union.

Banková únia: Komisia víta pokrok dosiahnutý pri riešení problému nesplácaných úverov v EÚ

Pokrok dosiahnutý pri riešení problému nesplácaných úverov v EÚ, ktorý je súčasťou prebiehajúceho úsilia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa znížili zostávajúce riziká v častiach európskeho bankového sektora.

Vo svojej prvej správe o pokroku po schválení akčného plánu pre nesplácané úvery ministrami financií Komisia podčiarkuje ďalšie zlepšenie podielov nesplácaných úverov a nadchádzajúce opatrenia na ďalšie zníženie objemov nesplácaných úverov.

Zníženie nesplácaných úverov je dôležité pre riadne fungovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov, ako aj pre stabilný a integrovaný finančný systém v EÚ. Riešenie vysokých objemov nesplácaných úverov a zabránenie ich možnému hromadeniu v budúcnosti je nevyhnutné na posilnenie a upevnenie hospodárskeho rastu v Európe. Domácnosti a spoločnosti sú pri svojom financovaní závislé od silného finančného sektora odolného proti kríze. Zatiaľ čo jednotlivé banky a členské štáty hrajú rozhodujúcu úlohu pri riešení svojich objemov nesplácaných úverov, existuje v tomto kontexte takisto jasná európska dimenzia, a to vzhľadom na možné účinky presahovania na hospodárstvo EÚ ako celok.

Podpredseda Komisie zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis uviedol: „Na zníženie rizík v bankovom sektore a dobudovanie bankovej únie je nevyhnutné znížiť objemy nesplácaných úverov. Spoločné úsilie bánk, orgánov dohľadu, členských štátov a Komisie už prinieslo prvé pozitívne výsledky. Nesmieme však v našej snahe poľaviť, aby sme objemy nesplácaných úverov ešte viac znížili. Chceme, aby banky vo všetkých krajinách EÚ znovu získali plnú schopnosť poskytovať úvery podnikom a domácnostiam a zároveň predchádzať vytváraniu nových nesplácaných úverov.“

Kľúčové zistenia

Prvá správa o pokroku, ktorá má podobu oznámenia, ako aj sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie zdôrazňujú nedávny vývoj v oblasti nesplácaných úverov v EÚ ako celku aj v jednotlivých členských štátoch. Vyplýva z nej, že pozitívny trend klesajúcich podielov nesplácaných úverov a rastúcich ukazovateľov krytia sa utužil a pokračoval aj v druhom polroku 2017.

Okrem toho:

  • Podiely nesplácaných úverov klesajú v takmer všetkých členských štátoch, a to napriek tomu, že situácia v jednotlivých členských štátoch sa výrazne líši. Celkový podiel nesplácaných úverov v EÚ klesol v druhom štvrťroku 2017 na 4,6 %, pričom medziročne sa znížil približne o jeden percentuálny bod a od štvrtého štvrťroku 2014 o tretinu.
  • Tieto údaje ukazujú, že v európskom bankovom systéme dochádza k znižovaniu rizika, ktoré bude podporovať pokrok smerom k dobudovaniu bankovej únie, ku ktorému by malo dôjsť súbežne so znižovaním rizika a s rozdelením rizika.
  • Zo správy takisto vyplýva, že EÚ sa nachádza na dobrej ceste, čo sa týka vykonávania akčného plánu Rady.
Viac..  Európsky dvor audítorov schválil účtovnú závierku EÚ

Na jar Komisia navrhne komplexný balík opatrení na zníženie objemu existujúcich nesplácaných úverov a na zabránenie hromadeniu nesplácaných úverov v budúcnosti. Balík sa zameria na štyri oblasti: i) opatrenia v oblasti dohľadu, ii) reformu rámcov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a vymáhania dlhov, iii) rozvoj sekundárnych trhov pre ohrozené aktíva a iv) podporu reštrukturalizácie bankového systému. Opatrenia v týchto oblastiach by sa mali vykonať na vnútroštátnej úrovni a podľa potreby na úrovni Únie.

Komisia takisto vyzýva členské štáty a Európsky parlament, aby urýchlene schválili návrh Komisie o platobnej neschopnosti podnikov. Toto v novembri 2016 navrhnuté opatrenie by pomohlo spoločnostiam vo finančných ťažkostiach uskutočniť včasnú reštrukturalizáciu s cieľom predísť konkurzu a viedlo by k účinnejším konkurzným konaniam v EÚ.

Súvislosti

Keďže nesplácané úvery sú jedným z kľúčových zostávajúcich rizík európskeho bankového systému, Komisia v októbri 2017 navrhla, aby sa opatrenia na zníženie nesplácaných úverov stali dôležitejšou časťou procesu dobudovania bankovej únie tým, že by malo dôjsť súbežne k znižovaniu a rozdeleniu rizika, pričom tento návrh sa stretol s pozitívnou odozvou počas diskusií medzi Európskym parlamentom a Radou v posledných mesiacoch.

Zatiaľ čo priemerný podiel nesplácaných úverov klesol od roku 2014 o jednu tretinu a sústavne klesá, zvyšné vysoké objemy nesplácaných úverov môžu mať negatívny dosah na hospodársky rast dotknutých krajín, pretože znižujú ziskovosť bánk a ich schopnosť poskytovať úvery domácnostiam a podnikom. Hlavná zodpovednosť za riešenie vysokých objemov nesplácaných úverov spočíva na pleciach príslušných bánk a členských štátov. Avšak v menovej únii, kde sú hospodárstva členských štátov navzájom prepojené a môžu vytvárať účinok presahovania, existuje aj jasný záujem EÚ o zníženie súčasných podielov nesplácaných úverov. Komisia túto záležitosť neustále nastoľovala s dotknutými krajinami v súvislosti s cyklom koordinácie hospodárskych politík EÚ – európskym semestrom.

Rada prijala v júli 2017 „Akčný plán riešenia nesplácaných úverov v Európe“. V tomto akčnom pláne sa rôzne inštitúcie vrátane Komisie vyzývajú, aby prijali vhodné opatrenia na ďalšie riešenie problému vysokých podielov nesplácaných úverov v Európe. Rada súhlasila s vyhodnotením vývoja nesplácaných úverov v Únii na základe správy Komisie. Komisia preto vo svojom oznámení o dobudovaní bankovej únie z 11. októbra 2017 uviedla, že bude pracovať na komplexnom balíku riešenia nesplácaných úverov v Európe. Okrem toho Komisia v balíku opatrení o prehĺbení hospodárskej a menovej únie v Európe zo 6. decembra 2017 predložila plán a konkrétne návrhy na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benova

Monika Beňová: Obmedzovanie prídavkov na deti cudzincov pracujúcich v Rakúsku vytvára nerovnocenné kategórie európskych občanov

Pripravovaná úprava rakúskej národnej legislatívy, ktorá zníži prídavky na deti cudzincov čo v krajine legálne pracujú …