dezertifikacia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov preskúma stratégiu EÚ na boj proti dezertifikácii


Európsky dvor audítorov (EDA) vykonáva audit strategického rámca EÚ na boj proti dezertifikácii, keď sa predtým úrodná oblasť stáva čoraz suchšou a neúrodnou. Počas auditu sa preskúma, či sa riziko dezertifikácie v EÚ rieši účinným a efektívnym spôsobom.

Podľa Dohovoru Organizácie spojených národov o boji proti dezertifikácii (UNCCD) sa dezertifikácia vymedzuje ako „degradácia pôdy v suchých, polosuchých a suchých subhumídnych oblastiach v dôsledku rôznych faktorov, vrátane klimatických zmien a ľudských činností“. Dezertifikácia je výsledok, ale aj príčina klimatických zmien. Vyplýva tiež z neudržateľných postupov obhospodarovania pôdy. Zväčšuje klimatické zmeny, keďže dezertifikovaná pôda stráca schopnosť skladovať uhlík, takže môže absorbovať nižšie objemy skleníkových plynov.

„Dezertifikácia môže viesť k zníženej výrobe potravín, neúrodnosti pôdy a zníženiu prirodzenej odolnosti pôdy a schopnosti skladovať uhlík“, uviedol Phil Wynn Owen, člen EDA zodpovedný za audit. „Tieto skutočnosti zas môžu zapríčiniť chudobu, zhoršenie zdravotných problémov v dôsledku vetrom rozfúkaného prachu a poklesu biodiverzity. Strata živobytia, ku ktorej môže dôjsť, môže byť príčinou migrácie dotknutého obyvateľstva.“

Riziko dezertifikácie ďalej zvyšuje erózia pôdy v kombinácii s nedostatkom vody a vyššími teplotami, ktoré zvyšujú odparovanie. Situácia je najvážnejšia v rozsiahlej časti Španielska, južnom Portugalsku, južnom Taliansku, juhovýchodnom Grécku, na Cypre a v niektorých oblastiach Bulharska a Rumunska na pobreží Čierneho mora. Z výskumu vyplýva, že 44 % územia Španielska, 33 % územia Portugalska a takmer 20 % územia Grécka a Talianska je vystavených vysokým rizikám erózie pôdy. Podľa národného akčného programu Cypru na boj proti dezertifikácii, 57 % územia sa nachádza v kritickej situácii s ohľadom na riziko dezertifikácie.

Viac..  Hojsík a Wiezik: Europarlament mal posunúť ochranu klímy dopredu a pomôcť, nestalo sa tak

Financovanie projektov dezertifikácie EÚ sa poskytuje z rôznych zdrojov, ako je Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, program LIFE a výskumné programy EÚ.

Trinásť členských štátov vyhlásilo, že sú postihnuté dezertifikáciou. Audítori navštívia päť z nich: Rumunsko, Cyprus, Taliansko, Španielsko a Portugalsko.

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje koncom roka 2018. Neskôr v priebehu tohto roka sa má uverejniť aj súvisiaci audit o manažmente povodňových rizík v EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …