zenska obriezka
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Ženská obriezka sa stále praktizuje vo viacerých krajinách sveta. Ako ju zastaviť?


Pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová spoločne opätovne potvrdili pevné odhodlanie EÚ vykoreniť mrzačenie ženských pohlavných orgánov a vydali toto vyhlásenie:

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov potvrdzujeme, že sme pevne odhodlaní skoncovať s touto praktikou, ktorá je bolestivá, traumatizujúca a má dlhodobé zdravotné následky. Ide o zvyklosť, ktorá sa takmer vždy praktizuje na deťoch. Predstavuje extrémnu formu diskriminácie voči ženám a dievčatám, ktorou sa porušujú základné ľudské práva.

Napriek úsiliu Európskej únie a jej partnerov je 200 miliónov dievčat naďalej vystavených tomuto násilnému zneucteniu páchanému vo všetkých častiach sveta. Podľa odhadov hrozí, že do roku 2030 sa obeťou tejto praktiky stane rovnaký počet dievčat.

K tejto nezákonnej praktike na dievčatách, bohužiaľ, stále dochádza aj v samotnej Európe. Komisia pracuje na jej zabránení formou školení, ktoré poskytuje odborníkom, ako sú sudcovia, azyloví pracovníci či lekári prichádzajúci do kontaktu s ohrozenými dievčatami. Začali sme uplatňovať právne predpisy, aby sa zabezpečilo, že praktizovanie tohto činu nezostane v Európe bez trestu. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je trestným činom vo všetkých členských štátoch EÚ a vo väčšine z nich hrozí každej osobe, ktorá vycestuje s dievčaťom mimo EÚ, aby ho podrobila tejto ohavnej zvyklosti, trestné stíhanie. Obetiam týchto praktík poskytuje EÚ vysokú úroveň ochrany.

Na medzinárodnej úrovni sme spolu s Organizáciou Spojených národov spustili bezprecedentnú iniciatívu s názvom V centre pozornosti (Spotlight Initiative), pomocou ktorej chceme odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. V rámci tejto iniciatívy zameriame svoje úsilie najmä na boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v subsaharskej Afrike, regióne, kde je táto prax stále bežná. Týmito opatreniami poskytujeme priamu a cielenú pomoc osobám, ktoré takéto násilné praktiky prežili.

Európska únia bude naďalej pracovať so všetkými, ktorí sú odhodlaní skoncovať s mrzačením ženských pohlavných orgánov: rodičmi, aktivistami všetkých vekových skupín vrátane mladých dievčat, lekármi, učiteľmi, zdravotníckymi pracovníkmi, obhajcami práv detí a ľudských práv, justičnými orgánmi, politickými, komunitnými a náboženskými lídrami a predstaviteľmi vlád.

Takisto budeme ďalej budovať silné partnerstvá založené na dvojstrannej i mnohostrannej spolupráci. Všetky orgány OSN a osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN, všetky regionálne organizácie (najmä Africká únia) a občianska spoločnosť sú našimi partnermi v spoločnom úsilí o dosiahnutie bezpečnejšieho sveta pre ženy a dievčatá. Jeho výsledkom budú odolnejšie, mierovejšie a inkluzívnejšie spoločnosti.

Chceme takú spoločnosť, v ktorej ženy nebudú vystavené násiliu a budú môcť slobodne meniť svet.“

Súvislosti

Viac..  Ruská blokáda ukrajinského obilia je vojnový zločin, povedal šéf európskej diplomacie

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (obriezka) každý deň zasahuje do života dievčat a žien v Európskej únii aj mimo nej a zanecháva stopy na ich zdraví. Je lekársky dokázané, že táto prax môže mať vážny dosah na mnohé normálne telesné funkcie. Zvyšuje úmrtnosť matiek a detí a okrem fyzického poškodenia môže viesť aj k celoživotnej traume. Takéto formy fyzického násilia bránia ženám a dievčatám v tom, aby sa zmysluplne zapojili do verejného života v rovnakej miere ako muži. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov (obriezka) prináša spoločnosti obrovskú daň.

Účinná zmena tejto praktiky si vyžaduje preventívne opatrenia na komunitnej úrovni. Preto EÚ aktívne podporuje sociálne zmeny v miestnych komunitách a vytváranie sietí pôsobiacich na regionálnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečujeme metodiky merania prevalencie a rizika a pomocou internetovej platformy ponúkame odborníkom praktické nástroje. Tým uľahčujeme výmenu poznatkov v oblasti prevencie medzi zainteresovanými stranami vrátane vlád, poskytovanie podpory obetiam, trestné stíhanie a udeľovanie azylu obetiam týchto praktík.

EÚ poskytuje trvalú podporu aj fondu UNICEF (Detskému fondu OSN), ako aj fondu UNFPA (Populačnému fondu OSN) s cieľom urýchliť zmenu v 17 krajinách. Zásadným spôsobom tým prispieva k podpore partnerských krajín pri prijímaní národných akčných plánov a rozpočtov, ktoré má viesť k ukončeniu týchto praktík. Vďaka jej pomoci môže viac ako 1,5 milióna dievčat a žien získať aj prístup k ochrane a starostlivosti a vo viac ako 3 000 spoločenstvách, v ktorých žije 8,5 milióna ľudí, EÚ presadzuje ideológiu, ktorá bude viesť k vydaniu verejného vyhlásenia o ukončení ženskej obriezky.

Aj naďalej sa budeme zasadzovať za plné vykonávanie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý sa zaoberá mrzačením ženských pohlavných orgánov, prostredníctvom cieľa č. 5 o rodovej rovnosti a špecifického cieľa 5.3 o odstránení škodlivých praktík.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …