brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zverejnila návrh dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Návrh dohody o vystúpení prevádza do právnych ustanovení spoločnú správu vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva o pokroku počas prvej fázy rokovaní, ktorá bola uverejnená 8. decembra 2017. Zároveň obsahuje aj text týkajúci sa ďalších otázok vystúpenia, ktoré sa síce v spoločnej správe spomínajú, ale podrobne neriešia. Jeho súčasťou je tiež text týkajúci sa prechodného obdobia, ktorý vychádza z doplňujúcich smerníc na rokovania prijatých Radou (článok 50) 29. januára 2018.

Dohoda o vystúpení pozostáva zo šiestich častí – úvodných ustanovení, ustanovení o právach občanov, ďalších otázok týkajúcich sa oddelenia (napríklad o tovare, ktorý bol na trh uvedený pred dátumom vystúpenia), ustanovení o finančnom vyrovnaní, prechodných opatrení a inštitucionálnych ustanovení. Jej súčasťou je aj protokol o Írsku/Severnom Írsku. Ním sa uvádza do praxe tretia možnosť uvedená v spoločnej správe, ktorou sa má zabrániť vzniku pevnej hranice na írskom ostrove. Ide o záložné riešenie, ktoré sa použije, ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu o žiadnej z ostatných možností. Návrh protokolu nemá nijaký vplyv na rokovania o ďalších dvoch alternatívnych riešeniach.

Návrh dohody o vystúpení bol v súlade s politikou Komisie v oblasti transparentnosti zverejnený na internete. Komisia ho predložila už teraz, aby vytvorila priestor na konzultácie s členskými štátmi a Európskym parlamentom a následne aj na rokovania so Spojeným kráľovstvom. Keďže dohoda musí byť pred vystúpením Spojeného kráľovstva schválená a ratifikovaná, je dôležité ponechať dostatočný čas na rokovania.

Ďalšie kroky

Návrh dohody o vystúpení sa teraz zašle na prerokovanie Rade (článok 50) a riadiacej skupine Európskeho parlamentu pre brexit a následne sa predloží na rokovanie Spojenému kráľovstvu.

Európska rada (článok 50) vyzvala Spojené kráľovstvo, aby objasnilo svoje stanovisko k rámcu budúcich vzťahov. Malo by tak urobiť do jej nasledujúceho zasadnutia (22. a 23. marca), na ktorom má Rada prijať doplňujúce usmernenia.

Viac..  M. Beňová: Zelené opatrenia nesmú ohrozovať pracovné miesta

Celú dohodu o vystúpení podľa článku 50 bude musieť uzavrieť Rada (článok 50), Európsky parlament a Spojené kráľovstvo v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu 30. marca 2019.

Súvislosti

Európska rada (článok 50) privítala 15. decembra 2017 pokrok dosiahnutý počas prvej fázy rokovaní, opísaný v oznámení Komisie a v spoločnej správe z 8. decembra 2017.

Vyzvala Komisiu ako vyjednávača Únie a Spojené kráľovstvo, aby dokončili prácu na všetkých otázkach týkajúcich sa vystúpenia vrátane tých, ktorými sa ešte v prvej etape nezaoberali, skonsolidovali dosiahnuté výsledky a začali vypracovávať návrh príslušných častí dohody o vystúpení. Zdôraznila, že rokovania v druhej etape môžu napredovať len vtedy, ak sa budú plne rešpektovať všetky záväzky prijaté počas prvej etapy, ktoré sa čo najskôr a verne transformujú do právne záväzných dokumentov.

Na túto fázu rokovaní sa naďalej v plnom rozsahu vzťahujú usmernenia Európskej rady (článok 50) z 29. apríla 2017, ako aj všeobecné zásady a procedurálne opatrenia na vedenie rokovaní stanovené Radou v smerniciach na rokovania z 22. mája 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

brexit

Europarlament a Rada sa dohodli na presadzovaní dohôd medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) sa predbežne dohodli na pravidlách presadzovania dohôd …

Consent choices