obnovitelne zdroje energie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Energiu z obnoviteľných zdrojov treba lepšie prepojiť s politikou pre rozvoj vidieka

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by mala EÚ robiť viac pre to, aby lepšie využila synergie medzi jej politikami týkajúcimi sa obnoviteľných zdrojov energie a rozvoja vidieka. Audítori preskúmali vzťah medzi energiou z obnoviteľných zdrojov a rozvojom vidieka. Dospeli k záveru, že hoci existovali potenciálne synergie, zatiaľ zostali zväčša nezrealizované.

Na stimulovanie výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov je k dispozícii niekoľko programov
financovania EÚ i členských štátov, pričom jedným zo zdrojov EÚ je Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV). Audítori však hovoria, že Európska komisia nebola schopná poskytnúť úplné aktuálne informácie o finančnej podpore na energiu z obnoviteľných zdrojov, a to ani o celkovej podpore ani o podpore z EPFRV.

„Financie určené na rozvoj vidieka môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ a členských štátov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov. No v prípadoch, keď podpora na energiu z obnoviteľných zdrojov pochádza z fondov na rozvoj vidieka, výhody z tejto podpory by mali ťažiť vidiecke oblasti,“ uviedol Samo Jereb, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Európska komisia neposkytla k tomuto aspektu dostatočné objasnenie či usmernenie.“

Audítori navštívili päť členských štátov: Bulharsko, Francúzsko (Dolnú Normandiu), Taliansko (Toskánsko), Litvu a Rakúsko. Zistili, že väčšina kontrolovaných členských štátov nevyužila finančné prostriedky vyčlenené na rozvoj vidieka na to, aby uprednostnila tie projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré mali potenciál prispieť k udržateľnému rozvoju vidieka. Hoci mnohé kontrolované projekty dosiahli ekonomické a environmentálne výsledky, členské štáty financovali aj také projekty, ktoré mali ekonomický prínos len pre vlastníkov projektov a ich širší pozitívny dosah na vidiecke oblasti bol len malý.

Celkovo by sa v politike EÚ týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov mohli jasnejšie vymedziť
podmienky úspešného prepojenia energie z obnoviteľných zdrojov s rozvojom vidieka. Audítori tvrdia, že
rámec politiky pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý je v súčasnosti predmetom diskusie, má potenciál túto situáciu zlepšiť. Súčasný ani navrhovaný rámec udržateľnosti bioenergie však neposkytujú primeraný základ pre dostatočnú ochranu vidieckych oblastí pred environmentálnymi a sociálno-ekonomickými rizikami ani pre maximálne možné využitie ich potenciálu v súvislosti s ďalším udržateľným rozvojom.

Viac..  Únia pokročila pri dosahovaní väčšiny svojich cieľov udržateľného rozvoja

Audítori vydali tieto odporúčania:

• Komisia a členské štáty by mali pri koncipovaní budúcej politiky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov zohľadniť potreby vidieckych oblastí.

• Komisia, Európsky parlament a Rada by mali navrhnúť budúcu politiku pre bioenergiu tak, aby poskytovala lepšiu ochranu pred neudržateľným získavaním zdrojov biomasy na výrobu energie.

Komisia by ďalej mala:

• konkretizovať účel a úlohu podpory na rozvoj vidieka, keď sa vynakladá na investície do energie z obnoviteľných zdrojov,

• vyžadovať od členských štátov, aby vo svojich správach o vykonávaní, ktoré predložia v roku 2019, uviedli relevantné informácie o výsledkoch programov týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov,

• zdôrazniť členským štátom, že je potrebné poskytovať podporu len životaschopným projektom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré budú jasným prínosom pre udržateľný rozvoj vidieka, a to platí najmä pre podporu z EPFRV.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

obnovitelne zdroje energie

Tristo miliárd z EÚ na využívanie obnoviteľných zdrojov. Časť peňazí dostane aj Slovensko

Európska únia chce urýchliť odklon od fosílnych palív z Ruska a motivovať členské štáty, aby …