Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Zdaňovanie v digitálnej oblasti: Komisia navrhuje nové opatrenia, aby všetky podniky v EÚ platili spravodlivé dane


Európska komisia navrhla nové pravidlá, aby sa digitálne obchodné činnosti v EÚ zdaňovali spravodlivo a v prospech rastu. Cieľom opatrení je to, aby sa EÚ stala svetovým lídrom pri navrhovaní daňových zákonov vhodných pre modernú ekonomiku a digitálny vek.

Nedávny rozmach digitálnych podnikov, ako sú sociálne médiá, kolaboratívne platformy či poskytovatelia online obsahu, v značnej miere prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ. Súčasné daňové pravidlá však neboli navrhnuté s ohľadom na podniky, ktoré sú globálne, virtuálne alebo majú len malú alebo žiadnu fyzickú existenciu. Táto zmena je dramatická: v súčasnosti je deväť z 20 najväčších spoločností z hľadiska trhovej kapitalizácie digitálnych, pričom pred desiatimi rokmi bol tento pomer 1 k 20. Otázka je, ako tento trend správne využiť a zároveň zabezpečiť, aby digitálne spoločnosti zároveň odvádzali spravodlivý podiel daní. V opačnom prípade existuje reálne riziko pre verejné príjmy: digitálne podniky v EÚ majú v súčasnosti polovičnú priemernú efektívnu sadzbu dane oproti tradičnému hospodárstvu.

Dnešné návrhy prichádzajú v čase, keď členské štáty hľadajú trvalé a udržateľné riešenia na zabezpečenie spravodlivého podielu daňových príjmov z činností prebiehajúcich online. Lídri EÚ túto požiadavku urgovali už v októbri 2017. Súčasné daňové predpisy sa nevzťahujú na zisky z lukratívnych činností, akou je napríklad predaj údajov a obsahu vytvorených používateľmi. Členské štáty teraz začínajú hľadať rýchle, jednostranné riešenia, aby zdanili digitálne činnosti, čo z právneho systému robí mínové pole a vedie k daňovej neistote medzi podnikmi. Ak sa má digitálne hospodárstvo zdaňovať spravodlivo, udržateľne a v prospech rastu, jediným východiskom je koordinovaný prístup.

Dva odlišné legislatívne návrhy, ktoré dnes Komisia predkladá, povedú k spravodlivejšiemu zdaňovaniu digitálnych činností v EÚ:

  • Prvá iniciatíva je zameraná na reformu pravidiel zdaňovania právnických osôb, aby sa zisky evidovali a zdaňovali tam, kde podniky intenzívne interagujú s používateľmi cez digitálne kanály. Toto riešenie Komisia uprednostňuje z dlhodobého hľadiska.
  • Druhý návrh reaguje na výzvy viacerých členských štátov, že treba zaviesť dočasnú daň z hlavných digitálnych činností, ktoré v súčasnosti v EÚ vôbec nie sú zdaňované.

V tomto balíku sa stanovuje koherentný prístup EÚ k systému zdaňovania v digitálnej oblasti, ktorý podporuje digitálny jednotný trh a bude slúžiť ako jedno z východísk medzinárodných diskusií zameraných na riešenie tejto otázky na celosvetovej úrovni.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis uviedol: „Digitalizácia prináša nespočetné výhody a príležitosti, zároveň jej však musíme prispôsobiť naše tradičné pravidlá a systémy. Uprednostnili by sme pravidlá dohodnuté na celosvetovej úrovni vrátane OECD. Výška nezdanených ziskov je však v súčasnosti neprijateľná. Daňové predpisy musíme urýchlene zmodernizovať, aby zodpovedali spoločnosti 21. storočia, a zaviesť nové komplexné a nadčasové riešenie.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici povedal: „Digitálne hospodárstvo je veľkou príležitosťou pre Európu a Európa zasa predstavuje obrovský zdroj príjmov pre digitálne podniky. Ale táto obojstranne výhodná situácia spôsobuje právne a fiškálne problémy. Naše pravidlá z čias pred masovým rozšírením internetu neumožňujú členským štátom zdaňovať digitálne podniky pôsobiace v Európe, ak tu majú malú alebo žiadnu fyzickú prítomnosť. Čelia tak čoraz väčšej čiernej diere, lebo daňový základ sa oslabuje. Práve preto predkladáme novú právnu normu, ako aj daň z digitálnych činností.“

Návrh č. 1: Spoločná reforma únijných pravidiel zdaňovania právnických osôb za digitálne činnosti

Tento návrh by umožnil členským štátom zdaňovať zisky, ktoré vznikajú na ich území, aj keď tam podnik fyzicky nesídli. Novými pravidlami by sa zabezpečilo, aby online podniky prispievali k verejným financiám rovnako ako tradičné „kamenné“ spoločnosti.

Viac..  Priemysel únie v apríli medzimesačne stúpol o 0,3 %, ale medziročne klesol o 0,5 %

Digitálna platforma bude mať „digitálnu prítomnosť“, teda virtuálnu stálu prevádzkareň v členskom štáte, ktorá sa bude považovať za zdaniteľnú, ak bude platforma spĺňať jedno z týchto kritérií:

– ročné príjmy v danom členskom štáte presahujú prahovú hodnotu 7 miliónov eur,

– má v členskom štáte v priebehu daňového roka viac než 100-tisíc používateľov,

– medzi podnikom a odberateľmi jeho služieb vznikne v rámci daňového roka viac než 3-tisíc obchodných zmlúv.

Novými pravidlami sa mení aj to, ako sa zisky budú deliť medzi členské štáty, aby sa lepšie zohľadnilo, ako spoločnosti dokážu vytvárať hodnotu online – napríklad v závislosti od toho, kde sa používateľ nachádza v čase spotreby.

Nový systém napokon zabezpečuje skutočné prepojenie medzi miestom, kde sa vytvárajú zisky z digitálnych služieb, a miestom, kde sa tieto zisky zdaňujú. Opatrenie by sa nakoniec mohlo začleniť do rozsahu pôsobnosti spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, čo je iniciatíva, ktorú už Komisia navrhla na rozdeľovanie ziskov veľkých nadnárodných skupín tak, aby sa lepšie zohľadnilo, kde sa vytvára hodnota.

Návrh č. 2: Dočasná daň z určitých príjmov z digitálnych činností

Touto dočasnou daňou sa zabezpečí, aby činnosti, ktoré v súčasnosti nie sú účinne zdaňované, začali prinášať členským štátom okamžitý príjem. To by zároveň pomohlo vyhnúť sa jednostranným opatreniam na zdanenie digitálnych činností v určitých členských štátoch, čo by mohlo viesť k vzniku nesúrodých vnútroštátnych reakcií, ktoré by mohli byť škodlivé pre náš jednotný trh.

Na rozdiel od spoločnej únijnej reformy zameranej na základné daňové pravidlá by sa táto nepriama daň vzťahovala na príjmy vytvorené z niektorých digitálnych činností, na ktoré sa súčasný daňový rámec vôbec nevzťahuje. Tento systém sa bude uplatňovať len ako predbežné opatrenie, kým sa nezavedie komplexná reforma, a má zabudované mechanizmy, aby sa zabránilo dvojitému zdaneniu.

Daň sa bude uplatňovať na príjmy vytvorené z činností, kde používatelia zohrávajú významnú úlohu pri vytváraní hodnôt a ktoré sa najťažšie zachytávajú súčasnými daňovými pravidlami, ako sú:

– príjmy z online predaja reklamného priestoru,

– príjmy z digitálnych sprostredkovateľských činností, ktoré používateľom umožňujú vzájomnú interakciu a ktoré dokážu uľahčiť predaj tovaru a služieb medzi nimi,

– príjmy z predaja údajov získaných na základe informácií, ktoré poskytli používatelia.

Daňové príjmy by sa vyberali v tých členských štátoch, kde sa nachádzajú používatelia, a uplatňovali by sa len na spoločnosti s celkovými ročnými celosvetovými príjmami vo výške aspoň 750 miliónov eur a príjmami v EÚ vo výške aspoň 50 miliónov eur. Tak sa pomôže zabezpečiť, aby menšie začínajúce a rozširujúce sa podniky zostali nezaťažené. Ak sa daň stanoví na úrovni 3 %, členské štáty by mohli získať príjem v objeme 5 miliárd eur ročne.

Ďalšie kroky

Legislatívne návrhy budú predložené Rade na schválenie a Európskemu parlamentu na konzultáciu. EÚ bude aj naďalej aktívne prispievať k celosvetovej diskusii o digitálnom zdaňovaní v rámci G20, resp. OECD, a presadzovať ambiciózne medzinárodné riešenia.

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …