Jourova
Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. PHOTO: © European Union.

EÚ posilňuje práva spotrebiteľov a ich presadzovanie


Európska komisia predkladá balík návrhov s názvom „Nová dohoda pre spotrebiteľov“, ktorým chce zabezpečiť, aby všetci európski spotrebitelia mohli v plnej miere využívať svoje práva podľa právnych predpisov Únie.

Aj keď EÚ už v súčasnosti má jedny z najprísnejších pravidiel na ochranu spotrebiteľa na svete, nedávne prípady ako škandál „Dieselgate“ ukázali, že je náročné plne ich uplatňovať v praxi. Na základe Novej dohody pre spotrebiteľov budú môcť oprávnené subjekty podávať hromadné žaloby (representative actions) v mene spotrebiteľov a orgány členských štátov na ochranu spotrebiteľa získajú väčšie právomoci, pokiaľ ide o ukladanie pokút. Zároveň sa zvýši ochrana spotrebiteľov na internete a objasní sa, že praktiky dvojakej kvality, ktoré spotrebiteľov zavádzajú, sú zakázané.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Pri dnešnej novej dohode ide o zabezpečenie spravodlivejšieho jednotného trhu, z ktorého budú mať prospech spotrebitelia aj podniky. Zavádzame ním európske právo na kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu pre prípady, keď škoda vznikne skupinám spotrebiteľov, ako to bolo v nedávnej minulosti. Jeho súčasťou budú náležité záruky zabraňujúce zneužitiu. Spotrebitelia budú vedieť, od koho na internete kupujú, a dozvedia sa aj to, že predávajúci za zaradenie do výsledkov vyhľadávania zaplatil. Obchodníci, ktorí konajú poctivo, a tých je väčšina, budú znášať nižšiu záťaž. Tých niekoľko obchodníkov, ktorí úmyselne zneužívajú dôveru európskych spotrebiteľov, bude platiť vyššie pokuty.”

Vĕra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala: V globalizovanom svete, kde majú veľké spoločnosti oproti individuálnym spotrebiteľom obrovskú výhodu, musíme zaistiť spravodlivé podmienky. Hromadné žaloby na európsky spôsob prinesú väčšiu spravodlivosť pre spotrebiteľov, nie však viac práce pre právnické firmy. A vďaka prísnejším pokutám odvíjajúcim sa od ročného obratu spoločnosti budú mať orgány na ochranu spotrebiteľa konečne nástroj na potrestanie podvodníkov. Podvádzanie sa nesmie vyplácať.“

Nová dohoda pre spotrebiteľov prinesie:

1. Posilnenie spotrebiteľských práv na internete

  • Väčšiu transparentnosť internetových obchodov – spotrebitelia budú musieť byť pri nakupovaní v internetovom obchode jasne informovaní o tom, či nakupujú výrobky alebo služby od obchodníka alebo od súkromnej osoby, aby vedeli, či sú v prípade problémov chránení spotrebiteľskými právami.
  • Väčšiu transparentnosť výsledkov vyhľadávania na online platformách –spotrebitelia budú pri vyhľadávaní na internete jasne informovaní o tom, či obchodník zaplatil za to, aby sa objavil vo výsledkoch vyhľadávania. Internetové obchody budú navyše musieť informovať spotrebiteľov o hlavných parametroch určujúcich poradie výsledkov. Nové spotrebiteľské práva vo vzťahu k „bezplatným“ digitálnym službám – spotrebitelia majú pri platbe za digitálnu službu právo na určité informácie a do 14 dní môžu zmluvu zrušiť (právo na odstúpenie od zmluvy). Na základe Novej dohody pre spotrebiteľov sa toto právo rozšíri aj na „bezplatné“ digitálne služby, pri ktorých spotrebitelia poskytujú svoje osobné údaje, ale neplatia peniazmi. Spravidla pôjde o služby cloudových úložísk, sociálne médiá alebo emailové účty.

2. Nástroje, ktoré spotrebiteľom pomôžu presadiť ich práva a získať odškodnenie

  • Hromadné žaloby na európsky spôsob – podľa Novej dohody pre spotrebiteľov bude môcť oprávnený subjekt, napríklad spotrebiteľská organizácia, požadovať nápravu (napríklad odškodnenie, výmenu alebo opravu) v mene skupiny spotrebiteľov, ktorí boli poškodení nezákonnou obchodnou praktikou. V niektorých členských štátoch už môžu spotrebitelia podávať na súd kolektívne žaloby, teraz sa však táto možnosť sprístupní vo všetkých krajinách EÚ.

Napríklad v situácii typu „Dieselgate“ sa budú môcť obete nekalých obchodných praktík (napr. klamlivej reklamy zo strany výrobcov automobilov, ktoré nie sú v súlade s regulačným rámcom Únie pre typové schválenie vozidiel alebo s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia) domôcť nápravy kolektívne, prostredníctvom hromadnej žaloby podľa tejto smernice. Takéto kolektívne uplatňovanie nárokov na nápravu predtým nebolo v právnych predpisoch Únie nijako stanovené.

Tento model poskytuje spoľahlivé záruky a výrazne sa líši od amerického typu skupinových žalôb. Hromadné žaloby nebudú môcť podávať právnické firmy, ale len subjekty ako neziskové spotrebiteľské organizácie, ktoré spĺňajú prísne kritériá oprávnenosti, monitorované subjektom verejného sektora. Tento nový systém zabezpečí, aby európski spotrebitelia mohli v plnej miere využívať svoje práva a získať odškodnenie, pričom sa zároveň zabráni riziku zneužitia žalôb alebo neodôvodnených žalôb.

  • Lepšiu ochranu pred nekalými obchodnými praktikami – Novou dohodou pre spotrebiteľov sa zabezpečí, aby spotrebitelia vo všetkých členských štátoch mali v prípade poškodenia nekalými obchodnými praktikami, ako napr. agresívnym alebo zavádzajúcim marketingom, právo požadovať individuálne prostriedky nápravy (napr. finančnú kompenzáciu alebo ukončenie zmluvy). Táto ochrana sa v súčasnosti v jednotlivých štátoch EÚ značne líši.
Viac..   Egypt a Izrael posilnia dodávky plynu do krajín Európskej únie

3. Účinné pokuty za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa

Orgány EÚ na ochranu spotrebiteľa nie sú dostatočne vybavené na to, aby mohli ukladať pokuty za praktiky, ktoré poškodia veľký počet spotrebiteľov v celej EÚ. Výška pokút sa v súčasnosti v jednotlivých členských štátoch značne líši a je často príliš nízka na to, aby mohla mať skutočne odstrašujúci účinok, hlavne na spoločnosti podnikajúce cezhranične a vo veľkom rozsahu.

Na základe návrhu budú mať vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa právomoc koordinovane ukladať účinné, primerané a odrádzajúce pokuty. Za rozsiahle porušenia právnych predpisov, ktoré sa budú týkať spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ, sa bude môcť v každom dotknutom členskom štáte uložiť maximálna pokuta vo výške 4 % ročného obratu obchodníka. Členské štáty však budú mať možnosť stanoviť vyššie maximálne pokuty.

4. Riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru

V nadväznosti na usmernenia Komisie zo septembra 2017 sa v rámci Novej dohody pre spotrebiteľov zaktualizuje smernica o nekalých obchodných praktikách tak, aby bolo jednoznačne jasné, že vnútroštátne orgány môžu posudzovať a riešiť zavádzajúce obchodné praktiky, pri ktorých sa výrobky s výrazne odlišným zložením alebo vlastnosťami predávajú vo viacerých krajinách EÚ ako totožné.

5. Lepšie podmienky pre podniky

Nová dohoda sníme z pliec podnikov zbytočnú záťaž, okrem iného aj tým, že zruší povinnosti, ktoré spoločnosti majú v súvislosti s právom spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy. Spotrebitelia už napríklad nebudú môcť vrátiť výrobky, ktoré nielen vyskúšali, ale už aj používali, a obchodníci už nebudú musieť vrátiť spotrebiteľom peniaze skôr než skutočne dostanú vrátený tovar.

Vďaka novým pravidlám budú mať obchodníci takisto väčšiu voľnosť pri komunikácii so spotrebiteľmi, namiesto e-mailu budú teda môcť využívať aj webové formuláre alebo chaty. Podmienkou bude, aby spotrebitelia mohli svoju komunikáciu s obchodníkom spätne sledovať.

Ďalšie kroky

O návrhoch Komisie budú rokovať Európsky parlament a Rada.

Súvislosti

Pri Novej dohode pre spotrebiteľov sa bude stavať na tom, čo už Junckerova Komisia v oblasti zlepšovania ochrany spotrebiteľa dosiahla. V rámci stratégie pre jednotný digitálny trh Komisia zrealizovala mnoho iniciatív, ktorými sa pravidlá ochrany spotrebiteľa prispôsobili online svetu, napríklad zrušila roamingové poplatky alebo neopodstatnené geografické blokovanie. Modernizované nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré bolo prijaté v roku 2017, zároveň zlepší presadzovanie pravidiel orgánmi verejnej správy a cezhraničnú spoluprácu medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa.

Z preskúmania pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa a nedávnych porušení týchto pravidiel, ku ktorým v minulom roku došlo v celej EÚ, však vyplynulo, že ochrana spotrebiteľa sa ešte stále dá zlepšiť.

Súčasťou balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov sú dva návrhy smerníc:

  • návrh na zmenu smernice Rady o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, smernice o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi, smernice o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom a smernice o právach spotrebiteľov. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť lepšie presadzovanie a modernizovať právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa, najmä vzhľadom na vývoj v digitálnej oblasti.
  • návrh smernice o hromadných žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorou sa ruší smernica 2009/22/ES o súdnych príkazoch. Cieľom tohto návrhu je zlepšiť nástroje na zastavenie nezákonných praktík a uľahčenie získania nápravy pre spotrebiteľov, keď sa mnohí z nich stanú obeťami rovnakého porušenia práv vedúceho k hromadnej ujme.

Oznámenie sprevádzajúce tieto dva návrhy zahŕňa akčný plán na vypracovanie a posilnenie koordinovaných opatrení orgánov v oblasti presadzovania a medzinárodnej spolupráce s orgánmi najdôležitejších obchodných partnerov.

Na podporu návrhov v rámci novej dohody zameraných na internetové obchody sa uverejňuje aj štúdia o transparentnosti na online platformách. Vyplýva z nej, že väčšia transparentnosť na internete pomáha spotrebiteľom prijímať rozhodnutia a zvyšuje ich dôveru pri nakupovaní cez internet.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …