les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ak chceme pohltiť viac emisií, mali by sme vysádzať nové lesy


Do roku 2030 musia emisie oxidu uhličitého v sektoroch dopravy, poľnohospodárstva, stavebníctva a odpadov klesnúť o 30%. Výruby budú musieť byť kompenzované výsadbou nových stromov.

Vyplýva to z dvoch legislatívnych návrhov, ktoré schválil Európsky parlament. 

Ciele na úrovni EÚ by sa mali premietnuť do záväzných národných stropov pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou trhu EÚ s emisiami CO2. Ide o sektory poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa súhrne podieľajú na tvorbe približne šesťdesiatich percent emisií skleníkových plynov EÚ.

Schválené nariadenie je súčasťou úsilia EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo všetkých sektoroch o minimálne štyridsať percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Únia sa k tomuto cieľu zaviazala aj prostredníctvom Parížskej dohody o zmene klímy.

„Urobili sme všetko pre dosiahnutie dohody na ambicióznom európskom nariadení v oblasti klímy, a to napriek pokusom mnohých vlád v EÚ oslabiť naše ambície,‟ uviedol spravodajca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL). „Európske vlády toho budú musieť urobiť viac a v kratšom časovom období. Odkladanie opatrení v oblasti klímy už nie je možné. Toto nariadenie vyžaduje od všetkých vlád urýchlenie ekologických investícií zameraných na znižovanie emisií v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve a pri spracúvaní odpadu,‟ dodal.

Lesníctvo ako nástroj boja proti klimatickým zmenám

Parlament schválil aj samostatné nariadenie, ktorého cieľom je zmierniť dopady klimatických zmien prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov v sektore využívania pôdy a lesného hospodárstva a posilnenia schopnosti lesov absorbovať oxid uhličitý. Lesy EÚ v súčasnosti absorbujú temer 10% všetkých emisií skleníkových plynov Únie.

Členské štáty by na základe schválenej právnej úpravy mali zabezpečiť, aby boli akékoľvek výruby stromov kompenzované výsadbou nových, a tiež prijať opatrenia, ktoré by umožnili zvýšiť mieru zachytávania emisií oxidu uhličitého v odvetviach využívajúcich ornú pôdu, pastviny a lesy (LULUCF). Poslanci tieto ustanovenia v priebehu vyjednávaní s ministrami členských štátov posilnili tak, aby od roku 2030 – v súlade s dlhodobými cieľmi EÚ a Parížskou dohodou – absorpčná  kapacita prevýšila produkciu emisií v daných sektoroch.

Viac..  Z modernizačného fondu plynú investície vo výške 2,4 miliardy eur na urýchlenie zelenej transformácie

„Nariadenie o emisiách v sektore LULUCF je o pozitívnom príspevku poľnohospodárstva a lesníctva v boji proti klimatických zmenám,‟ uviedol spravodajca Norbert Lins (EPP, DE). „Parlament sa usiloval o dosiahnutie rovnováhy medzi flexibilitou a porovnateľnými pravidlami v 28 členských štátoch. Som presvedčený, že sa nám podarilo posilniť biohospodárstvo – v oblasti využívania dreva pri výstavbe domov, výrobe nábytku a generovaní bioenergie. Touto legislatívou dávame najavo, že chceme, aby boli naše lesy v Európe naďalej spravované udržateľným spôsobom. Chceme v Európe zachovať silné lesníctvo,‟ dodal.

Výsledky hlasovania a ďalší postup

Nariadenie o spoločnom úsilí poslanci schválili pomerom hlasov 343 (za): 172 (proti): 170 (zdržalo sa hlasovania). Nariadenie o emisiách v sektore LULUCF plénum odobrilo pomerom hlasov 574 (za): 79 (proti): 32 (zdržalo sa hlasovania).

Obe nariadenia musí pred ich vstupom do platnosti schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Znečisťovatelia majú platiť za to, že ničia klímu

…a peniaze majú ísť ľuďom, obciam, a malým firmám a pomôcť im znižovať emisie a …