teroristi
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ chce teroristom a zločincom odoprieť prostriedky a priestor na činnosť


Európska komisia prijíma ďalšie kroky, ktoré majú ešte viac obmedziť priestor, v ktorom teroristi a zločinci operujú. Zabráni im tak v tom, aby dokázali plánovať, financovať a uskutočňovať trestnú činnosť.

Šesť mesiacov po tom, ako bol v októbri 2017 predložený balík opatrení proti terorizmu, Komisia navrhuje opatrenia, ktorými chce: posilniť bezpečnosť v oblasti preukazov totožnosti a znížiť počet podvodov týkajúcich sa dokladov, poskytnúť orgánom presadzovania práva a súdnym orgánom prístup k elektronickým dôkazom a finančným informáciám, ešte viac obmedziť prístup teroristov k prekurzorom výbušnín a posilniť kontrolu dovozu a vývozu strelných zbraní. Komisia zároveň predkladá správu o pokroku, ktorý sa dosiahol v ďalších prioritných iniciatívach a ktorý vytvorí predpoklady na vytvorenie skutočnej a účinnej bezpečnostnej únie.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Bezpečnosť je pre túto Komisiu od začiatku prioritou číslo jedna. Naďalej podporujeme úsilie členských štátov lepšie chrániť našich občanov a zaručovať im slobody. Dnes preto opäť zintenzívňujeme naše snahy, čím zločincom a teroristom berieme z rúk nástroje a prostriedky, ktoré potrebujú na páchanie zločinov. Plníme tak sľub presadzovať Úniu, ktorá chráni svojich občanov.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: Dnes konáme s cieľom obmedziť prekurzory výbušnín a strelných zbraní, zvýšiť bezpečnosť v oblasti preukazov totožnosti a zaviesť opatrenia, ktoré majú pomôcť orgánom presadzovania práva získať prístup k informáciám, ktoré potrebujú na boj proti zločinu a terorizmu. Budujeme bezpečnostný rámec zavádzaním hlavných bezpečnostných opatrení a súčasne posilňujeme riadenie hraníc a zefektívňujeme spoluprácu medzi súdmi a orgánmi presadzovania práva. A presne tak sa snažíme dopracovať k skutočnej a účinnejšej bezpečnostnej únii.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, v tejto súvislosti dodal: „Tým, že poskytujeme orgánom presadzovania práva prístup k najzávažnejším finančným informáciám, odstraňujeme ďalšie z hluchých miest systému, ktoré teroristi zneužívajú, a zasadzujeme im úder na ozaj citlivom mieste – v oblasti ich financií. A keďže zároveň uľahčujeme zhromažďovanie elektronických dôkazov, sprísňujeme kontroly strelných zbraní a prekurzorov výbušnín a posilňujeme bezpečnosť v oblasti preukazov totožnosti, ešte viac sa tým zmenšuje priestor, v ktorom môžu teroristi operovať.“

Lepšia ochrana európskych občanov je spoločnou najvyššou prioritou, ktorá bola schválená v spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019. Súbor opatrení čerpá z tohto spoločného vyhlásenia a ďalej sa ním urýchli prebiehajúce úsilie na úrovni EÚ, ktorého cieľom je zvýšiť vnútornú bezpečnosť a odstrániť zistené nedostatky. Predkladané návrhy by mali obaja spoluzákonodarcovia prijať čo najrýchlejšie, aby sa ešte viac posilnila bezpečnosť občanov EÚ.

Posilnenie ochranných prvkov preukazov totožnosti s cieľom zabrániť podvodom v oblasti dokladov

Komisia predkladá návrh na posilnenie ochranných prvkov preukazov totožnosti občanov EÚ a pobytových preukazov ich rodinných príslušníkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Keďže preukaz totožnosti bez biometrických identifikátorov, ktorý navyše nemožno strojovo čítať, v súčasnosti vlastní odhadom 80 miliónov Európanov, cieľom je čo najviac obmedziť využívanie falošných dokumentov, ku ktorému sa môžu uchyľovať aj teroristi a zločinci pri vstupe do Únie z krajín mimo EÚ. Tento cieľ sa dosiahne tak, že sa:

 • Vytvoria spoločné bezpečnostné normy v celej EÚ v súlade s minimálnymi bezpečnostnými normami, ktoré stanovila organizácia ICAO;
 • Zavedie povinné využívanie biometrických údajov v tých krajinách, ktoré vydávajú preukazy totožnosti: preukazy totožnosti občanov EÚ (od veku 12 rokov) a pobytové preukazy ich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ odteraz budú musieť povinne obsahovať biometrické údaje, konkrétne odtlačky prstov a podoby tváre, ktoré budú uložené na čipe na preukaze totožnosti. Spoločne s tým sa zavedú silnejšie záruky v súvislosti s tým, kto všetko môže k biometrickým údajom pristupovať;
 • Realizuje ambiciózny proces postupného ukončovania platnosti: v nových pravidlách sa ráta s pomerne rýchlym, no postupným ukončovaním platnosti preukazov totožnosti, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, a to po vypršaní ich platnosti alebo najneskôr do piatich rokov, pričom pri menej zabezpečených preukazoch (t. j. strojovo nečitateľné doklady) to bude do dvoch rokov.Navrhovaným nariadením sa nezavádza povinné vydávanie preukazov totožnosti v celej EÚ, no modernizujú sa ochranné prvky existujúcich dokladov, pričom ostatné aspekty týkajúce sa podoby vnútroštátnych preukazov totožnosti sú ponechané vo výlučnej právomoci jednotlivých členských štátov. Návrhom sa zavádzajú modernizované normy, čím sa sleduje podobný prístup, aký EÚ už uplatnila v prípade ochranných prvkov cestovných pasov.

Odstrihnutie teroristov od zdrojov finančných prostriedkov

Aby sa orgánom presadzovania práva umožnil včasný prístup k finančným informáciám, ktoré sú potrebné pri vyšetrovaniach závažných zločinov (vrátane informácií o bankových účtoch a finančných analýz), Komisia navrhuje novú smernicu, v ktorej sa stanoví:

 • Priamy prístup k informáciám o bankových účtoch: orgány presadzovania práva a úrady pre vyhľadávanie majetku budú mať v jednotlivých prípadoch priamy prístup k informáciám o bankových účtoch, ktoré sa nachádzajú v národných centralizovaných registroch a ktoré im umožnia zistiť, v ktorých bankách má podozrivá osoba účty. Zárukami v oblasti ochrany údajov sa zabezpečí, aby orgánom presadzovania práva boli k dispozícii len určité informácie o totožnosti držiteľa bankového účtu a len v špecifických prípadoch, keď je podozrenie na spáchanie závažného zločinu alebo terorizmus.
 • Lepšia spolupráca: smernicou sa zavádza lepšia spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a vnútroštátnymi finančnými spravodajskými jednotkami, ako aj medzi členskými štátmi. Patrí sem aj možnosť, na základe ktorej budú orgány presadzovania práva môcť žiadať od finančných spravodajských jednotiek finančné informácie alebo analýzy vrátane údajov o finančných transakciách, ako aj možnosť, na základe ktorej budú finančné spravodajské jednotky môcť žiadať od svojich vnútroštátnych príslušných orgánov informácie potrebné na účinné presadzovanie práva.
Viac..  Moskva opäť znížila dodávky zemného plynu do Európy

Sprísnenie pravidiel týkajúcich sa prekurzorov výbušnín a dovozu a vývozu strelných zbraní

Za posledné roky teroristi pri mnohých útokoch v Európe použili podomácky vyrobené výbušniny. V snahe odstrániť tento nedostatok v oblasti bezpečnosti Komisia navrhuje posilniť súčasné pravidlá týkajúce sa uvádzania na trh a používania prekurzorov výbušnín tak, že sa zavedie:

 • Zákaz ďalších chemických látok: Komisia navrhla doplniť do zoznamu zakázaných látok nové chemické látky, ktoré by mohli byť používané na zhotovenie podomácky vyrobených výbušnín. Keďže tieto látky možno kúpiť tak v kamenných obchodoch, ako aj od internetových predajcov a z internetových obchodov, nové pravidlá budú plne platiť aj pre online predaj.
 • Koniec súčasných systémov registrácie: novými pravidlami sa zrušia registračné systémy, ktoré majú v súčasnosti zavedené niektoré členské štáty. Tieto systémy, ktoré sa z bezpečnostného hľadiska považujú za nevyhovujúce, umožňujú všeobecnej verejnosti registrovať nákup určitých obmedzovaných látok, pričom jedinou podmienkou je predloženie preukazu totožnosti;
 • Opatrné vydávanie licencií a preverovanie: členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú mať systém licencií na kúpu malého počtu obmedzovaných látok, ktorých používanie by mohlo byť legitímne. Pred tým, ako sa jednotlivcovi vystaví licencia, bude každý členský štát musieť overiť legitímnosť takejto žiadosti a uskutočniť starostlivé bezpečnostné vyšetrovanie vrátane kontroly trestného registra;
 • Rýchlejšie a lepšie vzájomné informovanie: novými pravidlami sa zavádza povinnosť, na základe ktorej budú podniky musieť zodpovedným orgánom do 24 hodín ohlasovať podozrivé transakcie. V nových opatreniach sa stanovuje aj väčšia miera vzájomného informovania medzi spoločnosťami vrátane internetových podnikov a zvyšovanie informovanosti v celom dodávateľskom reťazci.

Vážnym problémom pre európsku bezpečnosť je stále nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami. Práve preto Komisia aktualizuje pravidlá EÚ týkajúce sa vývozu a dovozu civilných strelných zbraní, pričom nové pravidlá budú obsahovať:

 • Zlepšenie kontrolných postupov: Členské štáty by mali uskutočňovať systematické previerky všetkých jednotlivcov, ktorí žiadajú o vývoznú licenciu, a to najmä využívaním Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS), s cieľom overiť, či daná osoba nemá predchádzajúci záznam v registri trestov, a nazrieť do informačného systému na kontrolu vývozu konvenčných zbraní (COARM), ktorý obsahuje údaje o zamietnutiach povolení na vývoz;
 • Zlepšenie výmeny informácií: Členské štáty by mali systematickejším spôsobom a lepšie využívať informácie vrátane pravidelného zadávania údajov do systému COARM a viesť jednotnú vnútroštátnu databázu udelených a zamietnutých povolení. Zároveň by mali Komisii každoročne do 1. júla poskytovať podrobné štatistické údaje o dovoze a vývoze strelných zbraní.

Komisia navrhla aj nové nástroje na cezhraničné zhromažďovanie elektronických dôkazov v trestnoprávnych konaniach.

Súvislosti

Bezpečnosť je jednou z politických priorít už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniamipredsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 13. septembra 2017.

Predsedovia Európskeho parlamentu, rotujúceho predsedníctva Rady a Európskej komisie 14. decembra 2017 podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019, v ktorom sa zdôraznil zásadný význam lepšej ochrany bezpečnosti občanov tým, že sa táto problematika dostane do stredobodu legislatívnej činnosti Únie. Za prioritné boli označené iniciatívy, ktorými sa má zabezpečiť, že orgány členských štátov budú vedieť, kto prekračuje spoločnú vonkajšiu hranicu EÚ, iniciatívy zamerané na interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie a iniciatívy na posilnenie nástrojov na boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí.

Činnosť Komisie v tejto oblasti sa riadi Európskym programom v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí aj boj proti radikalizácii, zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Komisia o tomto pokroku informuje v pravidelne zverejňovaných správach o bezpečnostnej únii.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

benova

Monika Beňová: Nesúhlasím s iniciatívou o vyslovení nedôvery Európskej komisie kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …