dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Každý dôchodca má právo na dôstojný život


V uverejnenej správe o primeranosti dôchodkov 2018 sa analyzuje, ako súčasné a budúce dôchodky pomáhajú predchádzať chudobe v starobe a ako zabezpečujú príjem mužov a žien počas celého trvania dôchodku.

Správa upozorňuje, že členské štáty venujú pri svojich reformách čoraz väčšiu pozornosť udržateľným a primeraným dôchodkom, ale v budúcnosti budú potrebné ďalšie opatrenia.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Každý dôchodca má právo na dôstojný život. To je kľúčovou zásadou Európskeho piliera sociálnych práv. Primerané dôchodky sú pri predchádzaní chudobe a sociálnemu vylúčeniu starších ľudí v Európe – a najmä žien – zásadné. Zároveň nesmieme zabúdať na ľudí s neštandardnou formou zamestnania ani na samostatne zárobkovo činné osoby. Našou prioritou musí byť pokračovanie v súčasných reformách, ktoré podporujú primerané dôchodky pre každého.“

V súčasnosti je chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených o 1,9 milióna starších Európanov menej než pred desiatimi rokmi, zatiaľ čo počet starších pracovníkov v zamestnaní len za posledné tri roky stúpol o 4,1 milióna. Napriek týmto zlepšeniam situácie európskych dôchodcov nesmieme zaspať na vavrínoch. Zo správy vyplýva, že v EÚ hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie približne 17,3 milióna (18,2 %) starších ľudí (vo veku 65 rokov a viac). Toto číslo sa od roku 2013 takmer nezmenilo. Okrem toho pretrvávajú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a skupinami obyvateľstva. Napríklad dôchodky žien sú stále o 37 % nižšie než dôchodky mužov v dôsledku ich nižších platov a kratšieho pracovného života vzhľadom na opatrovateľské povinnosti. Podobne aj samostatne zárobkovo činné osoby alebo ľudia s neštandardnou formou zamestnania majú často menej priaznivé podmienky v oblasti prístupu k právam na dôchodok a ich nadobúdania než ľudia so štandardnou formou zamestnania. Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v starobe sa takisto zvyšuje s vekom. Viac než polovica všetkých starších ľudí v EÚ, ktorým hrozí chudoba či sociálne vylúčenie, má 75 rokov alebo viac – a kým potreby s vekom rastú, hodnota dôchodkov postupne klesá.

Členské štáty zaviedli opatrenia na zabezpečenie primeranosti dôchodkov, ktoré zastávajú v ich úsilí popredné miesto, najmä v prípade osôb s nízkymi dôchodkami. Treba však ísť ešte ďalej. Ak sa má zabezpečiť primeranosť a udržateľnosť súčasných a budúcich dôchodkov, dôchodkové systémy musia podporovať dlhší pracovný život – v súlade s neustále narastajúcou strednou dĺžkou života. To sa dá dosiahnuť napríklad podporou celoživotného vzdelávania, vytváraním bezpečného a zdravého pracovného prostredia, prispôsobením veku odchodu do dôchodku, odmeňovaním neskoršieho odchodu do dôchodku, ako aj odrádzaním od predčasného odchodu do dôchodku. Pružné pracovné možnosti vrátane možnosti kombinovať dôchodky s pracovnými príjmami z práce a daňové stimuly podporujúce neskorší odchod do dôchodku sú čoraz rozšírenejšie a budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu.

Viac..  M. Lexmann: Navrhnutá smernica ohrozuje fungovanie platforiem aj flexibilitu ich pracovníkov

Členské štáty by okrem toho mali prijať ďalšie opatrenia zamerané na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, a to podporovaním rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a rovnakého rozdelenia opatrovateľských povinností či riešením problematiky účasti na trhu práce, intenzity práce a prerušení kariéry. Dôchodkové politiky by mali primerane chrániť prerušenia kariéry súvisiace s opatrovateľskými úlohami. V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv chce Komisia podporiť členské štáty v tomto úsilí, napríklad prostredníctvom svojho návrhu na vytvorenie lepšej rovnováhy medzi súkromným životom a profesionálnou kariérou pre pracujúcich rodičov a opatrovateľov.

V neposlednom rade je dôležité pokračovať v rozširovaní dôchodkového pokrytia na ľudí s neštandardnou formou zamestnania a na samostatne zárobkovo činné osoby a podporovať doplnkové dôchodkové sporenie. V tejto súvislosti, ako aj v rámci Piliera sociálnych práv, Komisia nedávno predložila návrh odporúčania týkajúci sa prístupu k sociálnej ochrane.

Súvislosti

Európsky pilier sociálnych práv predložila Komisia v apríli 2017 a Európsky parlament, Rada a Komisia ho vyhlásili na sociálnom samite v Göteborgu v novembri 2017. V zásade č. 15 Európskeho piliera sociálnych práv sa uznáva právo pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb na dôchodok, ktorý zaručuje primeraný príjem.

Správu o primeranosti dôchodkov každé tri roky vypracúva Európska komisia a Výbor pre sociálnu ochranu. V ročníku 2018 sa analyzuje, ako súčasné a budúce dôchodky pomáhajú predchádzať chudobe v starobe a ako zabezpečujú príjem mužov a žien počas celého trvania dôchodku.

Správa obsahuje porovnávaciu analýzu primeranosti dôchodkov v EÚ-28. Skúma sa v nej súčasná životná úroveň starších ľudí a to, ako ju formujú dôchodkové systémy, zahŕňa prehľad najnovších dôchodkových reforiem a obsahuje analýzu hlavných výziev týkajúcich sa primeranosti budúcich dôchodkov a spôsobov ich riešenia.

Správa obsahuje aj podrobnejší opis dôchodkového systému a primeranosti dôchodkov v každom z 28 členských štátov.

Správu o primeranosti dôchodkov 2018 a jej súbor politických záverov prijal Výbor pre sociálnu ochranu 25. apríla 2018. Očakáva sa, že politické závery obsiahnuté v správe schváli v júni 2018 Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti a budú tvoriť základ pre rozhodnutia v rámci európskeho semestra.

Správa o primeranosti dôchodkov sa dopĺňa s nadchádzajúcou správou o starnutí obyvateľstva 2018, ktorú vypracoval Výbor pre hospodársku politiku a v ktorej sa bude posudzovať, ako budúce výdavky na dôchodky ovplyvnia udržateľnosť verejných financií.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …