dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Každý dôchodca má právo na dôstojný život

V uverejnenej správe o primeranosti dôchodkov 2018 sa analyzuje, ako súčasné a budúce dôchodky pomáhajú predchádzať chudobe v starobe a ako zabezpečujú príjem mužov a žien počas celého trvania dôchodku.

Správa upozorňuje, že členské štáty venujú pri svojich reformách čoraz väčšiu pozornosť udržateľným a primeraným dôchodkom, ale v budúcnosti budú potrebné ďalšie opatrenia.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Každý dôchodca má právo na dôstojný život. To je kľúčovou zásadou Európskeho piliera sociálnych práv. Primerané dôchodky sú pri predchádzaní chudobe a sociálnemu vylúčeniu starších ľudí v Európe – a najmä žien – zásadné. Zároveň nesmieme zabúdať na ľudí s neštandardnou formou zamestnania ani na samostatne zárobkovo činné osoby. Našou prioritou musí byť pokračovanie v súčasných reformách, ktoré podporujú primerané dôchodky pre každého.“

V súčasnosti je chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozených o 1,9 milióna starších Európanov menej než pred desiatimi rokmi, zatiaľ čo počet starších pracovníkov v zamestnaní len za posledné tri roky stúpol o 4,1 milióna. Napriek týmto zlepšeniam situácie európskych dôchodcov nesmieme zaspať na vavrínoch. Zo správy vyplýva, že v EÚ hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie približne 17,3 milióna (18,2 %) starších ľudí (vo veku 65 rokov a viac). Toto číslo sa od roku 2013 takmer nezmenilo. Okrem toho pretrvávajú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a skupinami obyvateľstva. Napríklad dôchodky žien sú stále o 37 % nižšie než dôchodky mužov v dôsledku ich nižších platov a kratšieho pracovného života vzhľadom na opatrovateľské povinnosti. Podobne aj samostatne zárobkovo činné osoby alebo ľudia s neštandardnou formou zamestnania majú často menej priaznivé podmienky v oblasti prístupu k právam na dôchodok a ich nadobúdania než ľudia so štandardnou formou zamestnania. Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v starobe sa takisto zvyšuje s vekom. Viac než polovica všetkých starších ľudí v EÚ, ktorým hrozí chudoba či sociálne vylúčenie, má 75 rokov alebo viac – a kým potreby s vekom rastú, hodnota dôchodkov postupne klesá.

Členské štáty zaviedli opatrenia na zabezpečenie primeranosti dôchodkov, ktoré zastávajú v ich úsilí popredné miesto, najmä v prípade osôb s nízkymi dôchodkami. Treba však ísť ešte ďalej. Ak sa má zabezpečiť primeranosť a udržateľnosť súčasných a budúcich dôchodkov, dôchodkové systémy musia podporovať dlhší pracovný život – v súlade s neustále narastajúcou strednou dĺžkou života. To sa dá dosiahnuť napríklad podporou celoživotného vzdelávania, vytváraním bezpečného a zdravého pracovného prostredia, prispôsobením veku odchodu do dôchodku, odmeňovaním neskoršieho odchodu do dôchodku, ako aj odrádzaním od predčasného odchodu do dôchodku. Pružné pracovné možnosti vrátane možnosti kombinovať dôchodky s pracovnými príjmami z práce a daňové stimuly podporujúce neskorší odchod do dôchodku sú čoraz rozšírenejšie a budú aj naďalej zohrávať dôležitú úlohu.

Viac..  Multiinštitucionálna platforma EÚ pre koordináciu darcov na podporu Ukrajiny začala činnosť

Členské štáty by okrem toho mali prijať ďalšie opatrenia zamerané na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, a to podporovaním rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a rovnakého rozdelenia opatrovateľských povinností či riešením problematiky účasti na trhu práce, intenzity práce a prerušení kariéry. Dôchodkové politiky by mali primerane chrániť prerušenia kariéry súvisiace s opatrovateľskými úlohami. V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv chce Komisia podporiť členské štáty v tomto úsilí, napríklad prostredníctvom svojho návrhu na vytvorenie lepšej rovnováhy medzi súkromným životom a profesionálnou kariérou pre pracujúcich rodičov a opatrovateľov.

V neposlednom rade je dôležité pokračovať v rozširovaní dôchodkového pokrytia na ľudí s neštandardnou formou zamestnania a na samostatne zárobkovo činné osoby a podporovať doplnkové dôchodkové sporenie. V tejto súvislosti, ako aj v rámci Piliera sociálnych práv, Komisia nedávno predložila návrh odporúčania týkajúci sa prístupu k sociálnej ochrane.

Súvislosti

Európsky pilier sociálnych práv predložila Komisia v apríli 2017 a Európsky parlament, Rada a Komisia ho vyhlásili na sociálnom samite v Göteborgu v novembri 2017. V zásade č. 15 Európskeho piliera sociálnych práv sa uznáva právo pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb na dôchodok, ktorý zaručuje primeraný príjem.

Správu o primeranosti dôchodkov každé tri roky vypracúva Európska komisia a Výbor pre sociálnu ochranu. V ročníku 2018 sa analyzuje, ako súčasné a budúce dôchodky pomáhajú predchádzať chudobe v starobe a ako zabezpečujú príjem mužov a žien počas celého trvania dôchodku.

Správa obsahuje porovnávaciu analýzu primeranosti dôchodkov v EÚ-28. Skúma sa v nej súčasná životná úroveň starších ľudí a to, ako ju formujú dôchodkové systémy, zahŕňa prehľad najnovších dôchodkových reforiem a obsahuje analýzu hlavných výziev týkajúcich sa primeranosti budúcich dôchodkov a spôsobov ich riešenia.

Správa obsahuje aj podrobnejší opis dôchodkového systému a primeranosti dôchodkov v každom z 28 členských štátov.

Správu o primeranosti dôchodkov 2018 a jej súbor politických záverov prijal Výbor pre sociálnu ochranu 25. apríla 2018. Očakáva sa, že politické závery obsiahnuté v správe schváli v júni 2018 Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti a budú tvoriť základ pre rozhodnutia v rámci európskeho semestra.

Správa o primeranosti dôchodkov sa dopĺňa s nadchádzajúcou správou o starnutí obyvateľstva 2018, ktorú vypracoval Výbor pre hospodársku politiku a v ktorej sa bude posudzovať, ako budúce výdavky na dôchodky ovplyvnia udržateľnosť verejných financií.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices