Juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Dlhodobý rozpočet EÚ: Pragmatický plán, ako urobiť za menej viac

Komisia dnes navrhuje pragmatický, moderný, dlhodobý rozpočet na obdobie 2021 až 2027.

Ide o úprimnú reakciu na dnešnú realitu, v ktorej sa od Európy očakáva, že bude zohrávať väčšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v nestabilnom svete, v čase, keď brexit zanechá v našom rozpočte značnú dieru. Dnešný návrh reaguje na túto dvojitú výzvu vyváženou kombináciou škrtov vo výdavkoch a nových zdrojov. Financovanie nových a hlavných priorít Únie sa zachová alebo posilní, čo nevyhnutne znamená určité škrty v iných oblastiach. V hre je veľa, treba preto konať zodpovedne. Dnešný návrh rozpočtu je preto cielený a realistický.

Návrh Komisie zosúlaďuje rozpočet Únie s jej politickými prioritami načrtnutými už v pozitívnom programe, ktorý navrhol predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie 14. septembra 2016 a ktorý odsúhlasili lídri 27 členských štátov 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii. Je to rozpočet pre Európu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje, a to vďaka tomu, že je zameraný na oblasti, v ktorých má Únia najlepšie predpoklady dosahovať výsledky.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker k tomu uviedol:Dnes je dôležitý moment pre našu Úniu. Nový rozpočet je príležitosťou na to, aby sme ako nová a ambiciózna Únia 27 štátov, ktoré spája vzájomná solidarita, rozhodli o podobe svojej budúcnosti. Dnešným návrhom sme predložili pragmatický plán, ako urobiť za menej viac. Hospodársky vietor v našich plachtách nám síce dáva určitý manévrovací priestor, ale nechráni nás pred nevyhnutným šetrením v niektorých oblastiach. Správne finančné riadenie zabezpečíme pomocou historicky prvého mechanizmu právneho štátu. Takto vyzerá zodpovedné zaobchádzanie s peniazmi daňových poplatníkov. Na ťahu sú teraz Parlament a Rada. Som pevne presvedčený, že naším cieľom by malo byť dosiahnuť dohodu ešte pred budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu.“

Komisár Günther H. Oettinger, ktorý je zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásil: Tento návrh rozpočtu je naozaj o pridanej hodnote EÚ. Investujeme ešte viac do oblastí, v ktorých jeden členský štát sám nič nezmôže alebo v ktorých spoločne dosiahneme lepšie výsledky – či už je to výskum, migrácia, kontrola hraníc alebo obrana. Naďalej pritom financujeme tradičné – hoci zmodernizované – politiky, akou je spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti, keďže z vysokého štandardu našich poľnohospodárskych produktov a z hospodárskeho napredovania zaostalejších regiónov máme úžitok všetci.“

1. Rozpočet s jasným zameraním: zosúladiť ambície so zdrojmi

Teraz, keď Európska únia 27 štátov stanovila svoje politické priority, potrebuje zdroje, ktoré im budú zodpovedať.

Celkovo navrhuje Komisia dlhodobý rozpočet vo výške 1 135 miliárd eur v záväzkoch (vyjadrené v cenách roku 2018) na obdobie 2021 až 2027, čo zodpovedá 1,11 % hrubého národného dôchodku (HND) štátov EÚ 27 (pozri prílohu 2, všeobecný informačný prehľad). Táto úroveň záväzkov predstavuje 1 105 miliárd eur (čiže 1,08 % HND) v platbách (v cenách roku 2018[2]). V tejto sume je zohľadnené, že do rozpočtu EÚ sa začlení Európsky rozvojový fond – hlavný nástroj EÚ na financovanie rozvojovej spolupráce s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria, ktorý je zatiaľ medzivládnou dohodou. Ak vezmeme do úvahy infláciu, ide o porovnateľný objem ako v prípade súčasného rozpočtu na obdobie 2014 – 2020 (vrátane Európskeho rozvojového fondu).

Na financovanie nových a naliehavých priorít bude treba zvýšiť súčasnú úroveň finančných prostriedkov. Dnešné investície do oblastí, akými sú výskum a inovácie, mladí ľudia, digitálne hospodárstvo, riadenie hraníc, bezpečnosť a obrana, pomôžu zvýšiť prosperitu, udržateľnosť a bezpečnosť v budúcnosti. Rozpočet programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity sa napríklad zdvojnásobí.

Komisia zároveň kriticky preskúmala, v ktorých oblastiach by bolo možné dosiahnuť úspory a zvýšiť efektívnosť. Navrhuje, aby sa mierne znížilo financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti, v oboch prípadoch približne o 5 %, čím by sa zohľadnila nová realita Únie 27 štátov. Tieto politiky sa zmodernizujú tak, aby naďalej dosahovali výsledky aj za menej peňazí a navyše slúžili novým prioritám. Politika súdržnosti bude napríklad zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri podpore štrukturálnej reformy a pri dlhodobej integrácii migrantov.

Výsledkom týchto zmien bude obnova rovnováhy rozpočtu a väčší dôraz na oblasti, v ktorých môže rozpočet EÚ dosahovať najvýraznejšie výsledky.

2. Moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet

V porovnaní s veľkosťou európskeho hospodárstva a rozpočtov členských štátov je rozpočet EÚ skromný. Aj tak však môže priniesť reálne zmeny pre občanov a podniky – ak investície pôjdu do oblastí, v ktorých Únia môže mať väčší vplyv než verejné financovanie na vnútroštátnej úrovni, čiže priniesť skutočnú európsku pridanú hodnotu. Príkladom toho sú aj špičkové výskumné projekty, ktoré spájajú najlepších výskumných pracovníkov z celej Európy, veľké projekty infraštruktúry, projekty zamerané na úspešné zavŕšenie digitálnej transformácie alebo vybavenie Únie prostriedkami na obranu a ochranu jej občanov. V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, v ktorom Európa čelí demografickým výzvam, nestabilite v susedných krajinách a mnohým ďalším naliehavým otázkam, ktoré presahujú hranice štátov, ide o nevyhnutné opatrenia.

Komisia preto navrhuje moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet.

Moderný: Nová Únia 27 štátov potrebuje nový, moderný rozpočet, v ktorom sa zohľadnia skúsenosti, ktoré Európa získala v minulosti. Znamená to, že treba ďalej znižovať byrokraciu pre prijímateľov a riadiace orgány pomocou ucelenejších pravidiel na základe jednotného súboru pravidiel. Takisto to znamená, že treba stanoviť jasnejšie ciele a viac sa zamerať na výkonnosť. Týmto sa uľahčí monitorovanie a meranie výsledkov, ako aj vykonanie prípadných zmien.

Viac..  Ivan Štefanec: Rýchle otváranie hraníc je pre malé a stredné podniky životne dôležité

Jednoduchý: Štruktúra rozpočtu bude jasnejšia a užšie prepojená s prioritami Únie. Finančné prostriedky sú dnes rozložené v príliš veľkom počte programov a nástrojov v rámci rozpočtu aj mimo neho. Komisia preto navrhuje znížiť počet programov o viac než tretinu (zo súčasných 58 na 37 v budúcnosti), a to napríklad spájaním roztrieštených zdrojov financovania do nových integrovaných programov a radikálnym zjednodušením používania finančných nástrojov aj vďaka fondu InvestEU.

Flexibilný: Nedávne výzvy – najmä migračná a utečenecká kríza v roku 2015 – jasne poukázali na obmedzenú flexibilitu súčasného rozpočtu EÚ, pokiaľ ide o dostatočne rýchlu a účinnú reakciu. Návrh Komisie preto zahŕňa vyššiu flexibilitu v programoch a medzi programami navzájom, posilnenie nástrojov krízového riadenia a vytvorenie novej „rezervy Únie“ s cieľom riešiť neočakávané udalosti a reagovať na núdzové situácie v oblastiach ako bezpečnosť a migrácia.

3. Rozpočet EÚ a právny štát: správne finančné riadenie

Zásadnou inováciou v navrhovanom rozpočte je posilnené prepojenie medzi finančnými prostriedkami EÚ a právnym štátom. Dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného využívania finančných prostriedkov EÚ. Komisia preto navrhuje nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ pred finančnými rizikami, ktoré sú spojené so všeobecnými nedostatkami týkajúcimi sa právneho štátu v členských štátoch. Navrhované nové nástroje by Únii umožnili pozastaviť, znížiť alebo obmedziť prístup k finančným prostriedkom EÚ spôsobom primeraným povahe, závažnosti a rozsahu nedostatkov pri dodržiavaní zásad právneho štátu. Takéto rozhodnutie by navrhovala Komisia a schvaľovala Rada hlasovaním na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

4. Rozpočet EÚ pre silnejšiu a stabilnejšiu hospodársku a menovú úniu

Stabilná eurozóna je základným predpokladom zamestnanosti, rastu, investícií a sociálnej spravodlivosti v celej Únii. V decembri 2017 Komisia vo svojom pláne na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie v Európe opísala, ako by sa mohli vytvoriť nové rozpočtové nástroje v rámci verejných financií EÚ s cieľom podporiť stabilnú eurozónu a konvergenciu smerom k eurozóne. V novom viacročnom finančnom rámci sa navrhujú dva nové nástroje:

– Nový program na podporu reforiem s celkovým rozpočtom 25 miliárd eur, ktorý poskytne finančnú a technickú podporu všetkým členským štátom pri uskutočňovaní prioritných reforiem, najmä v súvislosti s európskym semestrom. Okrem toho sa pomocou nástroja konvergencie poskytne osobitná podpora členským štátom, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, na ich ceste k prijatiu spoločnej meny.

 Európsky nástroj stabilizácie investícií, ktorý pomôže udržiavať úroveň investícií v prípade veľkých asymetrických otrasov. Začne sa formou úverov back-to-back z rozpočtu EÚ až do výšky 30 miliárd eur spolu s finančnou pomocou členským štátom na pokrytie nákladov na úroky. V obdobiach, keď verejné financie dosiahnu hranice svojich možností a bude potrebné udržiavať prioritné investície, poslúžia tieto úvery ako dodatočná finančná podpora.

5. Moderné zdroje financovania rozpočtu EÚ

Nové priority potrebujú nové investície. Komisia preto navrhuje financovať ich kombinovane, a to z nových peňazí (zhruba 80 %), prerozdelením príjmov a šetrením (zhruba 20 %).

Na základe odporúčaní skupiny na vysokej úrovni týkajúcich sa budúceho financovania EÚ Komisia navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť súčasný celkový systém financovania – systém „vlastných zdrojov“ – a diverzifikovať zdroje príjmov rozpočtu.

Nové zdroje financovania dlhodobého rozpočtu

Komisia navrhuje zjednodušiť súčasný vlastný zdroj založený na dani z pridanej hodnoty (DPH) a zaviesť súbor nových vlastných zdrojov, ktorý je v súlade s našimi politickými prioritami.

Navrhovaný súbor vlastných zdrojov zahŕňa:

– 20 % príjmov zo systému obchodovania s emisiami,

– 3 % sadzbu uplatňovanú na nový spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (ktorý sa má postupne zaviesť po prijatí potrebných právnych predpisov),

– príspevok členských štátov vypočítaný na základe množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každom členskom štáte (0,80 eur za kilogram).

Tieto nové vlastné zdroje budú predstavovať približne 12 % celkového rozpočtu EÚ a mohli by prispieť k financovaniu nových priorít sumou až do výšky 22 miliárd eur ročne.

Rabaty

– Vzhľadom na odchod Veľkej Británie z EÚ sa naskytá príležitosť zamerať sa na komplikovaný systém rabatov, či dokonca „rabatov na rabaty“. Komisia navrhuje odstrániť všetky rabaty a znížiť podiel, ktoré si členské štáty ponechávajú pri výbere colných príjmov (ako jedného z „vlastných zdrojov“) do rozpočtu EÚ, a to z 20 % na 10 %. Vďaka obom uvedeným opatreniam bude rozpočet EÚ jednoduchší a spravodlivejší.

– Aby sa predišlo akýmkoľvek náhlym a dramatickým zvýšeniam príspevkov pre niektoré členské štáty, Komisia navrhuje zrušiť súčasné rabaty postupne, v priebehu piatich rokov.

Čo bude nasledovať?

Na základe dnešných návrhov Komisia v priebehu nasledujúcich týždňov predloží podrobné návrhy budúcich sektorových finančných programov (pozri prílohu 1).

Následne sa o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ rozhodne v Rade, ktorá koná jednomyseľne a so súhlasom Európskeho parlamentu. Kľúčové je načasovanie. Rokovania o súčasnom dlhodobom rozpočte EÚ trvali pridlho. Výsledkom bolo, že najdôležitejšie finančné programy sa spustili s oneskorením a projekty so skutočným potenciálom urýchliť oživenie hospodárstva sa odložili.

Rokovania by preto mali mať najvyššiu prioritu, pričom dohoda by sa mala dosiahnuť ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu a samitom v Sibiu, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019. Komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby sa dosiahla rýchla dohoda.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …