Miguel Arias Canete
Komisár pre oblasť klímy a energetiky, Miguel Arias Cañete. PHOTO: © European Union.

EÚ predstavuje novú príručku o štatistickom spracovávaní zmlúv o energetickej efektívnosti

Nová príručka sa riadi usmernením Eurostatu k revidovanému režimu spracovávania zmlúv o energetickej efektívnosti v účtoch verejných inštitúcií, ktoré bolo vydané v septembri 2017, a vysvetľuje sa v nej praktické využitie technickej pomoci zo zdrojov Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH).

Marianne Thyssen, komisárka zodpovedná za Eurostat, uviedla: S potešením dnes predstavujem novú príručku, v ktorej sa objasňuje, ako by sa mali štatisticky spracovávať investície v energeticky účinnej infraštruktúre. Pomôže všetkým subjektom zaoberajúcim sa zadávaním, financovaním a plnením zmlúv o energetickej efektívnosti. Je rovnako prínosná pre verejné i súkromné inštitúcie, s jasným vysvetlením vplyvov na vnútroštátny rozpočet. Som presvedčená, že nová príručka povzbudí verejných aj súkromných predkladateľov projektov, aby zvýšili investície do projektov v oblasti energetickej efektívnosti.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky, Miguel Arias Cañete, k tomu dodal: „Vďaka tejto príručke bude pre školy, nemocnice a iné verejné budovy, ktoré tvoria viac ako 10 % celkového fondu budov EÚ, jednoduchšie investovať do zlepšenia ich energetickej efektívnosti. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú zároveň dôležitým prostriedkom v boji proti energetickej chudobe, ktorú chce táto Komisia riešiť od základov.“

Andrew McDowell, viceprezident EIB pre dohľad nad energetikou, povedal: „Správcom verejných budov – ako sú školy, nemocnice a ďalšie verejné zariadenia – často chýba rozpočet a technické znalosti na to, aby pripravili a financovali projekty na úsporu energie, ktorými by sa znížili emisie CO2, ušetrili peniaze daňových poplatníkov a budovy by boli pre zamestnancov a používateľov verejných služieb pohodlnejšie. Cieľom novej príručky je pomôcť verejným orgánom, a to mobilizáciou súkromného kapitálu a odborných znalostí, pri vypracovaní a financovaní projektov vo verejnom sektore spadajúcich pod zmluvy o energetickej efektívnosti. Je to len jeden z mnohých krokov, ktoré EIB podniká spolu s Európskou komisiou v rámci iniciatívy „Inteligentné financovanie inteligentných budov“, aby podnietila viac investícií do efektívneho používania energie vo verejných a súkromných budovách.“

V príručke sa podrobne vysvetľuje, ako fungujú zmluvy o energetickej efektívnosti, a poskytuje jasný prehľad potenciálneho vplyvu na verejné financie. Príručka pomôže členským štátom a ďalším zúčastneným stranám lepšie pochopiť vplyv, ktorý majú tieto zmluvy na klasifikáciu vynaložených investícií v štátnych súvahách, a verejným orgánom pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia pri príprave a realizácii ich zmlúv o energetickej efektívnosti. Táto príručka je zároveň užitočným nástrojom, ktorý verejným i súkromným predkladateľom projektov pomôže lepšie porozumieť investičnému plánu a odstrániť vnímané prekážky, ktoré bránia investíciám.

Viac..  Maďarsko mení pravidlá. Po zásahu Súdneho dvora EÚ zatvára tranzitné zóny a azylantov presúva do vnútrozemia

Kontext

Investície sú pre Európu kľúčovou prioritou. Európska komisia preto spolu s EIB ako strategickým partnerom spustila v novembri v roku 2014 investičný plán pre Európu. Investičný plán pre Európu (tzv. Junckerov plán) sa zameriava na podporu investícií vedúcich k vytváraniu pracovných miest a rastu inteligentnejším využívaním nových a existujúcich finančných zdrojov, odstraňovaním investičných prekážok, zviditeľňovaním investičných projektov a poskytovaním technickej pomoci takýmto projektom. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je hlavným pilierom Junckerovho plánu a poskytuje záruky za prvotné straty, čím umožňuje EIB investovať do viacerých projektov, ktoré často prichádzajú s väčším rizikom.

Ďalšou dôležitou prioritou je energetická efektívnosť ako súčasť nízkouhlíkového hospodárstva. V tomto prípade môžu tzv. zmluvy o energetickej efektívnosti pomôcť mobilizovať súkromné investície a odborné znalosti v oblasti energetickej hospodárnosti verejných budov. Energetická hospodárnosť budov je súčasťou legislatívneho balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorý je na dosiahnutie odolnej energetickej únie a na budúcnosť orientovanej politiky v oblasti zmeny klímy kľúčovým prvkom.

Rozhodnutia verejného sektora zadávať projekty v oblasti energetickej efektívnosti ako zmluvy o energetickej efektívnosti sú však niekedy ovplyvnené očakávaniami, pokiaľ ide o ich štatistické spracovanie (napr. ich vplyv na verejný dlh a deficit). Neistota súvisiaca so spôsobom, ako posudzovať štatistické spracovanie zmlúv energetickej efektívnosti, preto môže spôsobovať problémy a meškanie v rôznych štádiách prípravy a realizácie investičných projektov.

Eurostat je generálne riaditeľstvo Európskej komisie, ktoré poskytuje štatistické informácie inštitúciám Európskej únie (EÚ) a podporuje harmonizáciu štatistických metód vo všetkých členských štátoch. Organizácie v jednotlivých krajinách, ktoré aktívne spolupracujú s Eurostatom, sú zhrnuté do tzv. Európskeho štatistického systému.

Európska investičná banka (EIB) je inštitúciou Európskej únie vo vlastníctve jej členských štátov, ktorá poskytuje dlhodobé úvery. Poskytuje dlhodobé financovanie solídnym investičným projektom s cieľom prispieť k dosiahnutiu politických cieľov EÚ.

Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) je centrálny prístupový bod k širokej škále poradenských a technických asistenčných služieb. Centrum je spoločnou iniciatívou Komisie a EIB a poskytuje technickú pomoc a cielené poradenstvo súkromným a verejným predkladateľom projektov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

biodiverzita

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Čo robí EÚ na zachovanie biodiverzity?

Až miliónu druhov na celom svete hrozí vyhynutie. Prečítajte si, čo robí na zachovanie biodiverzity …