Gabriel
Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union.

EÚ chce dobudovať dôveryhodný jednotný digitálny trh pre všetkých


Desať dní pred tým, ako nadobudne účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane údajov, predložila Európska komisia súbor konkrétnych opatrení, ktoré európski lídri môžu prijať na ochranu súkromia občanov a zrealizovanie digitálneho jednotného trhu EÚ do konca roku 2018.

Oznámenie, ktoré Komisia predkladá, predstavuje jej príspevok k zajtrajším neformálnym diskusiám lídrov EÚ v Sofii.

Komisia je presvedčená, že je v spoločnom záujme všetkých členských štátov, aby digitálnu transformáciu riadili z európskej pozície, ktorá prepája investície v sektore digitálnych inovácií s prísnymi pravidlami ochrany údajov. EÚ tak bude môcť účinne zvládať výzvy globálneho hospodárstva, ktoré sa čoraz viac opiera o dáta.

Podpredseda Andrus Ansip, zodpovedný za digitálny jednotný trh, uviedol: Dáta sú v jadre našej ekonomiky a spoločnosti. Ich tok musí byť voľný, bezpečný a zabezpečený. Európska komisia predložila všetky návrhy týkajúce sa digitálneho jednotného trhu. Kľúče na odomknutie digitálnych príležitostí teraz majú v rukách lídri EÚ. Toto nové regulačné prostredie by mali sprevádzať významné investície v oblastiach, ako je kybernetická bezpečnosť, 5G, umelá inteligencia a vysokovýkonná výpočtová technika“.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová dodala: „Nedávne odhalenia v kauze spoločností Facebook a Cambridge Analytica znovu potvrdzujú, že EÚ urobila správne, keď sa rozhodla zaviesť prísne pravidlá ochrany údajov. Zhromažďovanie údajov na účely manipulácie verejnej mienky je neprijateľné. Sme hrdí na to, že stanovujeme nový globálny štandard ochrany osobných údajov. Pre dôveru zákazníka je to v čoraz viac digitálnom hospodárstve a spoločnosti nevyhnutné.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová uviedla: „Na to, aby sme mohli vybudovať dôveru a rozvinúť online podnikanie, potrebujeme mať zavedený správny regulačný rámec. Nariadením o ochrane súkromia v elektronickej komunikácii spolu so všeobecným nariadením o ochrane údajov zabezpečíme elektronické komunikácie našich občanov. Lídri EÚ budú mať v Sofii jedinečnú príležitosť, aby rozhodujúcim spôsobom podporili zostávajúce kľúčové návrhy v digitálnej oblasti, o ktorých sa ešte rokuje.“

Tri roky po prijatí stratégie digitálneho jednotného trhu jeho budovanie pokročilo, pričom Európsky parlament a Rada schválili 12 legislatívnych návrhov z 29, ktoré Komisia predložila od mája 2015. Najvýznamnejšie nové zákony a ochrane údajov, kybernetickej bezpečnosti a skončení spoplatňovania mobilného roamingu sú už zavedené do praxe alebo do nej budú zavedené do niekoľkých dní či týždňov. Teraz sa musia členské štáty postarať o to, aby tieto schválené pravidlá fungovali v praxi.

Posilnenie ochrany osobných údajov v EÚ

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov: dve tretiny obyvateľov Európy tvrdia, že ich znepokojuje strata kontroly nad informáciami, ktoré poskytujú online, zatiaľ čo polovica sa obáva, že by sa mohla stať obeťou podvodu. Nedávny škandál Facebook/Cambridge Analytica zvýšil povedomie o tom, že údaje, ktoré nie sú riadne chránené, možno zneužiť.

Vďaka všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov budú osobné údaje občanov lepšie chránené, pretože

  • budú mať lepšiu kontrolu nad tým, ako s osobnými údajmi narábajú spoločnosti a verejná správa, a na spracovanie ich osobných údajov bude nutný jasný súhlas používateľov,
  • politiky spoločností týkajúce sa ochrany súkromia budú jasnejšie,
  • nebezpečné narušenie zabezpečenia údajov sa bude okamžite nahlasovať.

Ďalšie kroky: Komisia vyzýva lídrov EÚ, aby sa uistili, že vnútroštátne orgány urýchlene vykonajú všetky zostávajúce opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na prípravu uplatňovania nových pravidiel vo všetkých členských štátoch.

Nariadenie o ochrane súkromia v elektronickej komunikácii: popri všeobecnom nariadení o ochrane údajov je nariadenie o ochrane súkromia v elektronickej komunikácii, ktorého návrh bol predložený v januári 2017 a o ktorom sa v súčasnosti rokuje v Európskom parlamente a Rade, nevyhnutné na to, aby sa nenarušila dôvernosť online komunikácie obyvateľov Európy. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na tradičných telekomunikačných operátorov aj na online služby, ako sú e-mailové služby, služby okamžitých správ alebo online hlasové služby. To znamená, že bez súhlasu používateľov nebude môcť žiaden poskytovateľ služieb získať prístup do zariadení, ktoré používajú.

Viac..  Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Ďalšie kroky: Komisia nalieha na Radu, aby rýchlo schválila svoju rokovaciu pozíciu k nariadeniu o ochrane súkromia v elektronickej komunikácii, aby sa mohli rokovania s Európskym parlamentom začať do júna 2018 a návrh prijať do konca roku 2018.

Potrebné kroky na dokončenie funkčného digitálneho jednotného trhu

Od predloženia stratégie digitálneho jednotného trhu v máji 2015 Komisia vypracovala návrhy pre všetkých 29 iniciatív, ktoré boli pre funkčný digitálny jednotný trh označené za zásadné. Obyvatelia už pociťujú výhody, napríklad štvornásobne vyššie využívanie dát pri cestovaní do iných členských štátov vďaka zrušeniu roamingových poplatkov. Digitálny jednotný trh by mohol celkovo prispieť do našej ekonomiky prínosom vo výške 415 mld. EUR ročne a vytvoriť státisíce nových pracovných miest.

Komisia predovšetkým vyzýva lídrov EÚ, aby prediskutovali a poskytli svoje strategické smerovanie s cieľom:

  • zmobilizovať potrebné verejné a súkromné investície s cieľom nasadiť umelú inteligenciu, siete s pripojením 5G, vysokovýkonnú výpočtovú techniku,
  • zaistiť, aby spoluzákonodarcovia do júna 2018 schválili nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov, ktoré má prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho dátového hospodárstva,
  • podobne by sa do júna 2018 mal dokončiť aj kódex elektronickej komunikácie, ktorého cieľom je posilniť investície do vysokorýchlostných a vysokokvalitných sietí v celej EÚ,
  • pomôcť členským štátom pri poskytovaní digitálnych zručností, ktoré európski občania budú potrebovať v dnešnej a zajtrajšej digitálnej ekonomike a spoločnosti.

Všeobecnejšie by sa mali všetky návrhy v oblasti digitálneho jednotného trhu, ktoré ešte neboli prijaté, v súlade s výzvou Európskej rady z októbra 2017 schváliť do konca roka 2018. Týka sa to napríklad aj modernizácie pravidiel EÚ v oblasti autorského práva na zabezpečenie lepšej ochrany tvorcov online a uľahčiť cezhraničný prístup k európskym dielam.

Súvislosti

EÚ už skoncovala so spoplatňovaním mobilného roamingu v EÚ a umožnila Európanom cestovať v celej EÚ s ich vlastným predplatným na filmy, televízne seriály, video hry, hudbu, športové programy alebo e-knihy.

Členské štáty musia od 9. mája 2018 uplatňovať prvú celoeurópsku legislatívu týkajúcu sa kybernetickej bezpečnosti, smernicu o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS), ktorú doplní súbor širokej škály opatrení v prospech väčšej kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Patrí sem návrh na vytvorenie Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá by členským štátom pomáhala riešiť kybernetické útoky, ako aj nový európsky systém certifikácie, ktorým sa zabezpečí, že používanie výrobkov a služieb v digitálnom svete bude bezpečné. Od decembra 2018 už vďaka novým pravidlám proti neoprávnenému geografickému blokovaniu spotrebitelia nebudú čeliť prekážkam pri online kúpe výrobkov alebo služieb v rámci EÚ. Pre podniky to znamená väčšiu právnu istotu pri cezhraničných operáciách.

V apríli 2018 Komisia vypracovala všetky zostávajúce opatrenia digitálneho jednotného trhu a hlavne predstavila európsky prístup v otázke budúcnosti umelej inteligencie, opatrenia na boj proti dezinformáciám online vrátane celoeurópskeho kódexu v oblasti dezinformácií, ako aj podmienky pre čestnosť a transparentnosť v ekonomike online platforiem, ktoré majú pre podniky EÚ zaistiť prostredie priaznivé pre inovácie.

Zároveň bolo v decembri 2015 prijaté všeobecné nariadenie o ochrane údajov, pričom sa stanovilo dvojročné prechodné obdobie, aby sa členské štáty a ich orgány mohli úplne pripraviť na to, keď sa nariadenie začne 25. mája 2018 uplatňovať. V januári 2018 Komisia uverejnila aj usmernenia na uľahčenie uplatňovania nových pravidiel ochrany údajov v celej EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …