Domov / EKO/ENVIRO / EÚ sa snaží dodržať záväzky vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody
les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sa snaží dodržať záväzky vyplývajúce z Parížskej klimatickej dohody

Rada prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje rámec pre začlenenie emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (LULUCF) do rámca politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.

Tento právny predpis pomôže znížiť celkové emisie skleníkových plynov v EÚ v období rokov 2021 – 2030 prostredníctvom lepšej ochrany a obhospodarovania pôdy a lesov v celej Únii. Týmto novým nariadením sa ustanovuje rámec, ktorým sa zabezpečí započítavanie emisí a odstraňovania, ktoré produkuje toto odvetvie. EÚ tak bude môcť dosiahnuť svoj cieľ v rámci Parížskej dohody, ktorým je znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 40 %.

“Dnes sme dosiahli míľnik, ktorým sa uznáva dôležitá úloha, ktorú môžu zohrávať naše ekologické zdroje, lesy, orná pôda, trávne porasty a mokrade pri dosahovaní našich dlhodobých cieľov týkajúcich sa politiky v oblasti životného prostredia. Plníme všetky predpoklady na to, aby sme dodržali naše záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody,” uviedol Neno Dimov, bulharský minister životného prostredia a vodohospodárstva.

Nové pravidlá poskytnú členským štátom stimuly pre využívanie pôdy šetrné ku klíme, a to bez toho, aby vznikli akékoľvek nové obmedzenia alebo byrokratické opatrenia. V nariadení sa nestanovujú žiadne povinnosti pre súkromné subjekty, poľnohospodárov alebo lesníkov.

Kontext a ďalšie kroky

Európska rada vo svojich záveroch z októbra 2014 prijala jasný záväzok: všetky odvetvia vrátane využívania pôdy a lesného hospodárstva by mali prispieť k cieľu EÚ, ktorým je znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s rokom 1990. V nariadení o využívaní pôdy a lesnom hospodárstve sa stanovuje záväzok pre každý členský štát, ako aj pravidlá započítavania na účely overenia súladu. Vzťahuje sa na CO₂ z lesného hospodárstva a z poľnohospodárstva. Mení sa ním nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ.

Viac..  Michal Wiezik: Ochrana lesov v EÚ je kľúčovým opatrením, ak chceme zvládnuť klimatické ciele

Využívanie pôdy a lesné hospodárstvo zahŕňajú využívanie pôdy, stromov, rastlín, biomasy a dreva, ktoré majú jedinečné predpoklady na to, aby prispeli k robustnej politike v oblasti klímy. Je to preto, že toto odvetvie nielen produkuje skleníkové plyny, ale dokáže CO₂ z atmosféry aj odstraňovať. Lesy v EÚ absorbujú každý rok ekvivalent takmer 10 % všetkých emisií skleníkových plynov EÚ.

Európska komisia predložila svoj návrh o LULUCF v júli 2016. Po podrobných rokovaniach medzi ministrami na troch zasadnutiach Rady pre životné prostredie dosiahla Rada 13. októbra 2017 všeobecné smerovanie a estónske predsedníctvo krátko potom začalo rokovania s Európskym parlamentom. To viedlo k dosiahnutiu predbežnej dohody 14. decembra 2017. Veľvyslanci pri EÚ schválili dohodu 20. decembra 2017.

Po formálnom prijatí tohto právneho predpisu, ktorý je posledným krokom v legislatívnom procese, sa nariadenie uverejní v úradnom vestníku.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

kava

Priemerný Slovák nechá v reštaurácii, kaviarni či v bare ročne asi 500 eur

BRATISLAVA – Priemerný Slovák nechá v reštaurácii, kantíne, kaviarni či v bare približne 500 eur …