Sefcovic
Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union.

Európa v pohybe: Komisia dokončuje modernizáciu európskeho dopravného systému


Vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2017 predseda Komisie Juncker vytýčil pre EÚ a jej priemyselné odvetvia cieľ stať sa svetovým lídrom v inováciách, digitalizácii a znižovaní emisií uhlíka. Junckerova Komisia sa usiluje, aby sa to v sektore mobility stalo skutočnosťou, a preto nadväzuje na predchádzajúce balíky Európa v pohybe z mája a novembra 2017 tretím a posledným súborom opatrení.

Cieľom je ponúknuť všetkým európskym občanom bezpečnejšiu premávku, ekologickejšie vozidlá a vyspelejšie technologické riešenia, a zároveň podporiť konkurencieschopnosť priemyslu EÚ. Súčasťou iniciatív sú preto tieto prvky: integrovaná politika bezpečnosti cestnej premávky, ktorá obsahuje opatrenia pre vozidlá a bezpečnosť infraštruktúry; vôbec prvé normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá; strategický akčný plán pre vývoj a výrobu batérií v Európe a výhľadová stratégia prepojenej a automatizovanej mobility. S týmto tretím balíkom Európa v pohybe Komisia uzatvára svoj ambiciózny program modernizácie mobility.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič vyhlásil: „Mobilita prekračuje nové technologické hranice. Vďaka poslednému súboru návrhov v rámci energetickej únie pomáhame nášmu priemyslu udržať si vedúce postavenie. Vytváraním kľúčových technologických riešení, vrátane udržateľných batérií, ako aj zavádzaním kľúčovej infraštruktúry sa priblížime k nulovej úrovni v troch oblastiach: pri emisiách, preťažení a nehodách.“

Komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete uviedol: „Všetky odvetvia musia prispieť k tomu, aby sme splnili svoje záväzky v oblasti klímy v rámci Parížskej dohody. Preto po prvýkrát navrhujeme normy EÚ na zvýšenie palivovej úspornosti a zníženie emisií z ťažkých úžitkových vozidiel. Tieto normy predstavujú pre európsky priemysel príležitosť upevniť svoje súčasné vedúce postavenie v oblasti inovačných technológií.“

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová uviedla: „Počas uplynulého roka Komisia predložila iniciatívy, ktorými sa riešia problémy súčasnosti a pripravuje pôda pre mobilitu zajtrajška. Dnešné opatrenia predstavujú konečný a dôležitý impulz, aby sa Európanom umožnilo využívať bezpečnú, čistú a inteligentnú dopravu. Vyzývam členské štáty a Parlament, aby sa vynasnažili dosiahnuť našu úroveň ambícií.“

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska povedala: „90 % dopravných nehôd je spôsobených chybou ľudského faktora. Vďaka novým povinným bezpečnostným prvkom, ktoré sme dnes navrhli, sa zníži počet nehôd a pripraví sa pôda pre samoriadiacu budúcnosť prepojenej a automatizovanej jazdy.“ 

Komisia chce iniciatívami zabezpečiť hladký prechod na bezpečnýčistýprepojený a automatizovaný systém mobility.Komisia nimi zároveň vytvára prostredie, ktoré európskym firmám umožní vyrábať tie najlepšie, najčistejšie a najviac konkurencieschopné výrobky.

Bezpečná mobilita

Hoci počet obetí nehôd na cestách klesol od roku 2001 na menej ako polovicu, aj tak na cestách EÚ prišlo v roku 2017 o život 25 300 ľudí a ďalších 135 000 sa vážne zranilo. Komisia sa preto opatreniami s výraznou európskou pridanou hodnotou rozhodla prispieť k bezpečnosti na cestách a posilneniu Európy, ktorá chráni. Komisia navrhuje, aby boli nové modely vozidiel vybavené 19 zdokonalenými bezpečnostnými prvkami, ako je zdokonalená záchranná brzda a asistenčný systém udržiavania v jazdnom pruhu pre autá alebo systémy detekcie chodcov a cyklistov pre nákladné vozidlá (tu je úplný zoznam). Okrem toho Komisia pomáha členským štátom systematicky identifikovať nebezpečné úseky ciest a lepšie zacieliť investície. Tieto dve opatrenia by mohli v období rokov 2020 – 2030 zachrániť až 10 500 životov a zabrániť približne 60 000 vážnym zraneniam. Tým by sa EÚ priblížila k svojmu dlhodobému cieľu dosiahnuť do roku 2050 takmer nulovú mieru úmrtnosti a závažných zranení („vízia nulovej nehodovosti“).https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29343

Viac..  Europarlament aktivuje proces zmeny zmlúv EÚ, predostreli šesť požiadaviek

Čistá mobilita

Na dokončenie svojho programu nízkoemisnej mobility Komisia predkladá vôbec prvé emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. V roku 2025 budú musieť byť priemerné emisie CO2 z nových nákladných vozidiel o 15 % nižšie ako v roku 2019. Na rok 2030 sa navrhuje stanoviť orientačný cieľ zníženia emisií v porovnaní s rokom 2019 najmenej o 30 %. Tieto ciele sú v súlade so záväzkami, ktoré EÚ vyplývajú z Parížskej dohody, a zároveň umožňujú dopravným spoločnostiam – najmä malým a stredným podnikom – výrazne ušetriť vďaka nižšej spotrebe pohonných hmôt (25 000 EUR za päť rokov). Komisia sa usiluje o ďalšie zníženie emisií CO2 aj tým, že zjednodušuje podmienky pre vývoj aerodynamickejších nákladných vozidiel a zlepšuje označovanie pneumatík. Okrem toho predkladá všestranný akčný plán pre batérie, ktorý umožní v Európe vytvoriť konkurencieschopný a udržateľný „ekosystém batérií“.

Prepojená a automatizovaná mobilita

Autá a ostatné vozidlá sú čoraz častejšie vybavené asistenčnými systémami a v dohľadnej budúcnosti sa očakáva príchod plne autonómnych vozidiel. Komisia navrhuje prijať stratégiu, ktorej cieľom je urobiť z Európy svetového lídra v plne automatizovaných a prepojených systémoch mobility. Stratégia sa sústreďuje na novú úroveň spolupráce medzi účastníkmi cestnej premávky, ktorá by mohla nesmierne obohatiť celý systém mobility. Doprava bude bezpečnejšia, čistejšia, lacnejšia a dostupnejšia pre starších ľudí, ako aj ľudí so zníženou pohyblivosťou. Navyše Komisia navrhuje plne digitalizovať prostredie výmeny informácií v nákladnej doprave. Tým sa obmedzí byrokracia a vytvoria digitálne informačné toky pre logistické operácie.

Súvislosti

Tretím balíkom opatrení v oblasti mobility sa realizuje nová stratégia priemyselnej politiky zo septembra 2017 a završuje sa proces, ktorý sa začal stratégiou pre nízkoemisnú mobilitu v roku 2016 a pokračoval predošlými balíkmi Európa v pohybe v máji a v novembri 2017. Všetky tieto iniciatívy tvoria jednotný súbor ucelených politík, ktoré riešia mnohé vzájomne prepojené aspekty nášho systému mobility. Balík pozostáva z:

  • oznámenia, v ktorom sa predstavuje nový rámec politiky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na roky 2020 – 2030. Sprevádzajú ho dve legislatívne iniciatívy zamerané na bezpečnosť vozidiel a chodcov a riadenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry;
  • oznámenia o prepojenej a automatizovanej mobilite, aby sa Európa stala svetovým lídrom v plne autonómnych a bezpečných systémoch mobility;
  • legislatívnych iniciatív týkajúcich sa noriem CO2 pre nákladné vozidlá, ich aerodynamických vlastností, označovania pneumatík a spoločnej metodiky porovnávania cien pohonných hmôt. Tie dopĺňa strategický akčný plán pre batérie. Všetky tieto opatrenia opätovne potvrdzujú cieľ EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v doprave a dodržať záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody.
  • dvoch legislatívnych iniciatív, ktoré vytvoria digitálne prostredie pre výmenu informácií v doprave.
  • legislatívnej iniciatívy na zjednodušenie povoľovacích postupov pre projekty na základnej transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T).

Tu je úplný zoznam iniciatív. Na podporu týchto iniciatív bude v rámci Nástroja na prepájanie Európy vyhlásená výzva na predkladanie návrhov v hodnote 450 miliónov eur zameraná na projekty bezpečnosti cestnej premávky, digitalizácie a multimodálnej dopravy v členských štátoch. Výzva bude otvorená do 24. októbra 2018.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …