hlasovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Obehové hospodárstvo: Členské štáty EÚ schválili súbor ambicióznych opatrení

Nové pravidlá založené na časti návrhu Komisie v rámci balíka o obehovom hospodárstve, ktorý bol predložený v decembri 2015, pomôžu predchádzať tvorbe odpadu, pokiaľ to bude možné, a v ostatných prípadoch sa vďaka nim zvýši recyklácia komunálneho odpadu a odpadu z obalov. Postupne sa odstráni skládkovanie a bude sa podporovať využívanie hospodárskych nástrojov, ako sú systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Novými právnymi predpismi sa posilní „hierarchia odpadového hospodárstva“, pretože od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali konkrétne opatrenia, ktoré budú uprednostňovať opätovné použitie a recykláciu pred skládkovaním a spaľovaním, čím sa obehové hospodárstvo stáva skutočnosťou.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella v tejto súvislosti uviedol: „Konečné schválenie nových pravidiel EÚ o odpade Radou predstavuje dôležitý moment pre obehové hospodárstvo v Európe. Novými cieľmi v oblasti recyklácie a skládkovania sa určil dôveryhodný a ambiciózny smer k lepšiemu nakladaniu s odpadom v Európe. Našou hlavnou úlohou je teraz zabezpečiť, aby sa prísľuby zakotvené v tomto balíku o odpade naplnili. Komisia urobí všetko pre to, aby sa nové právne predpisy zrealizovali.“

Komisia pôvodne predložila návrhy na nové pravidlá o odpade v roku 2014. V decembri 2015 sa v rámci programu obehového hospodárstva Junckerovej Komisie stiahli a nahradili lepšie koncipovanými a ambicióznejšími návrhmi s vyšším stupňom obehového hospodárstva. Tieto návrhy boli následne prijaté a sú teraz súčasťou súboru pravidiel EÚ.

Prijaté nové pravidlá predstavujú najmodernejšie právne predpisy o odpade na svete. EÚ sa tak pre ostatných stáva vzorom hodným nasledovania.

Bližšie informácie o nových pravidlách o odpade:

Ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu:

do roku 2025 do roku 2030 do roku 2035
55 % 60 % 65 %

Prísnejšie pravidlá na výpočet miery recyklácie okrem toho pomôžu lepšie monitorovať skutočný pokrok smerom k obehovému hospodárstvu.

Nové ciele v oblasti recyklácie odpadu z obalov:

do roku 2025 do roku 2030
Všetok obalový materiál 65 % 70 %
Plasty 50 % 55 %
Drevo 25 % 30 %
Železné kovy 70 % 80 %
Hliník 50 % 60 %
Sklo 70 % 75 %
Papier a lepenka 75 % 85 %

Separovaný zber

Nové pravidlá separovaného zberu vychádzajú z existujúcej povinnosti uskutočňovať separovaný zber papiera a lepenky, skla, kovov a plastov. Vďaka nim sa zlepší aj kvalita recyklovaných surovín a rozšíri ich využívanie: nebezpečný odpad z domácnosti sa bude musieť najneskôr od roku 2022 zbierať separovane, biologický odpad od roku 2023 a textílie od roku 2025.

Viac..  Ekonomika únie v prvom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %

Postupné ukončenie skládkovania

Skládkovanie odpadu nemá v rámci obehového hospodárstva zmysel a znečisťuje vodu, pôdu a vzduch. Do roku 2035 sa musí množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku znížiť na 10 % celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu alebo menej.

Stimuly

V rámci nových právnych predpisov sa plánuje viac využívať efektívne ekonomické nástroje a ďalšie opatrenia na podporu hierarchie odpadového hospodárstva. Výrobcovia zohrávajú pri tomto prechode dôležitú úlohu. Sú zodpovední za svoje výrobky aj po tom, ako sa stanú odpadom. Nové požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu budú viesť k zlepšeniu výkonnosti a riadenia. Do roku 2024 sa musia pre všetok obalový materiál vytvoriť povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Prevencia

V novej legislatíve sa kladie osobitný dôraz na predchádzanie vzniku odpadu a zavádzajú sa dôležité ciele v boji proti plytvaniu potravinami v EÚ a ciele na obmedzenie morského odpadu. Týmito aktivitami sa prispeje k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja v týchto sférach.

Ďalšie kroky

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku.

Kontext

Európska komisia prijala 2. decembra 2015 v rámci svojho akčného plánu obehového hospodárstva balík legislatívnych návrhov o odpade.Predbežná dohoda o štyroch legislatívnych návrhoch Komisie sa so spoluzákonodarcami dosiahla 18. decembra 2017. Európsky parlament dohodu schválil na svojej plenárnej schôdzi v apríli 2018.

V posledných dvoch desaťročiach mnohé členské štáty postupne zlepšili svoje nakladanie s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva EÚ. V roku 1995 v priemere 64 % komunálneho odpadu v EÚ končilo na skládkach. V roku 2000 sa priemer znížil na 55 % a priemerná miera recyklácie predstavovala 25 %. V roku 2016 skládkovanie odpadu z domácností v EÚ ako celku kleslo na 24 % a recyklácia sa zvýšila na 46 %. Výzvy a veľké rozdiely medzi členskými štátmi EÚ však pretrvávajú. V roku 2016 desať členských štátov naďalej ukladalo na skládky viac ako 50 % komunálneho odpadu a šesť z nich spaľovalo 40 % a viac.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …