EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Komisia pokračuje v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru
Navracsics
Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Komisia pokračuje v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru

Cieľom nových iniciatív je zlepšiť vzdelávaciu mobilitu a vzdelávacie príležitosti v EÚ a posilniť postavenie mladých ľudí – najmä tým, že sa povzbudia k účasti na občianskom a demokratickom živote –, a využiť potenciál kultúry na sociálny pokrok a hospodársky rast v Európe.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol: „Dnes prijímame ďalšie opatrenia na posilnenie politík v oblasti mládeže, kultúry a vzdelávania v EÚ. Po vlaňajšom zasadnutí lídrov venovanom vzdelávaniu a kultúre, ktoré sa uskutočnilo na sociálnom samite v Göteborgu, a v nadväznosti na decembrové závery Európskej rady sme pohotovo predložili prvý súbor iniciatív týkajúcich sa kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, digitálnych zručností a upevňovania spoločných hodnôt a inkluzívneho vzdelávania. Druhý súbor iniciatív, ktorý predkladáme dnes, ide ešte ďalej a zameriava sa na väčšiu vzdelávaciu mobilitu, mládež, vzdelávanie v ranom detstve, štúdium cudzích jazykov a kultúru, čo sú všetko dôležité stavebné prvky pre budúcnosť Európy.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics k tomu dodal: „Politika v oblasti vzdelávania, kultúry a mládeže má hlavnú úlohu pri budovaní odolnej, konkurencieschopnejšej a súdržnejšej Európy v budúcnosti. Návrhy, ktoré dnes predstavujeme, spolu s prvým balíkom opatrení prijatým v januári dokazujú, že Komisia a členské štáty vyvíjajú veľké úsilie o dosiahnutie ambicióznych cieľov. Tieto akcie pomôžu pripraviť pôdu pre európsky vzdelávací priestor a zároveň posilnia európsku identitu a postavenie občanov, najmä mladých ľudí.“

Ak majú mladí ľudia dosiahnuť svoj plný potenciál, treba venovať na úrovni EÚ viac pozornosti oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a kultúry. Investície do zručností, kompetencií a znalostí sú motorom inovácie, konkurencieschopnosti a odolnosti. Iniciatívy, ktoré boli predstavené, ponúkajú mladým ľuďom bez ohľadu na ich sociálny pôvod sľubnejšie vyhliadky a pomôžu im aktívnejšie sa zapojiť do spoločnosti.

Komisia predkladá balík, ktorý zahŕňa:

  • súhrnné oznámenie s názvom „Budovanie silnejšej Európy: význam politík v oblasti mládeže, vzdelávania a kultúry“, v ktorom sa uvádza, ako Komisia napreduje v rámci Göteborskej agendy a mandátu Európskej rady;
  • stratégia pre mládež na obdobie rokov 2019 – 2027, ktorej cieľom je posilniť postavenie mladých ľudí v Európe, poskytnúť im väčšie slovo pri tvorbe politík EÚ, a tým podčiarknuť význam, ktorý Komisia pripisuje investíciám do mladých ľudí a ich budúcnosti;
  • návrhy odporúčaní Rady týkajúce sa systémov vysokokvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ktorými sa položí základ neskoršieho úspechu v živote; automatického vzájomného uznávania diplomov a období vzdelávania v zahraničí na podporu vzdelávacej mobility v Európe a skvalitnenia výučby a štúdia jazykov, vďaka čomu sa v cudzích jazykoch bude môcť zdokonaliť viac mladých ľudí;
  • nová stratégia pre kultúru na zvýšenie informovanosti o rôznorodej povahe spoločného európskeho dedičstva. Jej cieľom je plne využiť potenciál kultúry pri vytváraní inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie, podpore inovácií, tvorivosti, udržateľných pracovných miest a rastu a pri posilňovaní vonkajších vzťahov EÚ.
Viac..  Zákaz spania na ulici. Bezdomovci sa boja, že sú ďalším cieľom Viktora Orbána

Súčasťou iniciatív je aj pokračujúce úsilie na ďalších aspektoch vývoja európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. V súhrnnom oznámení o budovaní silnejšej Európy sú načrtnuté plány na európsku študentskú kartu, ktorá by mala zvýšiť vzdelávaciu mobilitu znížením administratívnej záťaže a nákladov pre študentov a inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy. Komisia ju ako viditeľný symbol európskej identity študentov plánuje zaviesť do roku 2021.

V oznámení sa zdôrazňuje aj činnosť vykonávaná spolu s členskými štátmi a sektorom vzdelávania zameraná na rozvoj „európskych univerzít“. Tieto európske univerzity pozostávajúce zo sietí existujúcich univerzít vytvorených zdola nahor posilnia vďaka dlhodobým inštitucionálnym stratégiám cezhraničnú spoluprácu. Budú propagovať inovácie a excelentnosť, zvýšia mobilitu študentov a učiteľov a uľahčia výučbu jazykov. Tým by sa mala zvýšiť aj konkurencieschopnosť európskeho vysokoškolského vzdelávania. Komisia chce pred úplným spustením iniciatívy v roku 2021 spustiť v rokoch 2019 a 2020 pilotné projekty v rámci programu Erasmus+.

Budú sa rozvíjať aj ďalšie opatrenia na podporu prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave na základe celoživotného vzdelávania a inovácií. Komisia napríklad navrhne, aby sa podporilo založenie centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ktoré by podporovali aktívnu úlohu odborného vzdelávania a prípravy z hľadiska miestneho a regionálneho hospodárskeho rozvoja.

Zverejnené boli aj prvotné výsledky prieskumu Eurobarometra odhaľujúce názory Európanov na hlavné iniciatívy zamerané na vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru. Ako vyplýva z prieskumu, viac než 90 % respondentov vo všetkých krajinách si myslí, že by bolo užitočné poskytnúť študentom príležitosť pracovať v rámci siete európskych univerzít na inovačných projektoch s ľuďmi z iných krajín. Podľa prieskumu by si 84 % mladých ľudí želalo zlepšiť ovládanie jazyka, ktorý sa už učili, a 77 % by sa chcelo naučiť nový jazyk.

Súvislosti

V roku 2016 schválili vedúci predstavitelia EÚ potrebu opatrení na podporu mládeže. V bratislavskom pláne sa zaviazali vytvoriť lepšie príležitosti pre mladých ľudí, napríklad iniciatívu pre mládež vrátane Európskeho zboru solidarity. Teraz Komisia navrhuje svoju stratégiu pre mládež obnoviť, a tým zabezpečiť, aby pri formovaní budúcnosti Európy zohrali úlohu aj mladí ľudia.

Hlavy štátov a predsedovia vlád rokovali o vzdelávaní, odbornej príprave a kultúre na sociálnom samite v novembri 2017 v Göteborgu, pričom vychádzali z oznámenia Komisie „Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou“. Na tom to stretnutí predostreli víziu európskeho vzdelávacieho priestoru a nového programu pre kultúru. Výsledkom boli závery Európskej rady zo 14. decembra 2017, v ktorých boli členské štáty, Rada a Komisia vyzvané, aby pokračovali v úsilí spomínanom v Göteborgu. Európska rada takisto zdôraznila Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 ako príležitosť na zvýšenie povedomia o sociálnom a hospodárskom význame kultúry a kultúrneho dedičstva.

O dac

Odporúčame pozrieť

Smolkova

Monika Smolková: Členské štáty musia garantovať dostupnosť vody každej skupine obyvateľstva

Poslanci v utorok schválili návrh smernice zameraný na posilnenie dôvery spotrebiteľov vo vodu z vodovodu, …