alkohol
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje prepracovanie európskych pravidiel pre spotrebné dane z alkoholu


Komisia predložila návrh na prepracovanie európskych pravidiel pre spotrebné dane z alkoholu, čím pripravila pôdu pre lepšie podnikateľské prostredie a nižšie náklady pre malých výrobcov alkoholu, ako aj pre vyššiu ochranu zdravia spotrebiteľa.

Oznámený návrh znamená, že malí a remeselní výrobcovia alkoholu (po prvýkrát vrátane nezávislých malých výrobcov cideru) budú mať prístup k novému systému celoúniovej certifikácie, ktorou sa potvrdí ich nárok na nižšie sadzby spotrebnej dane v celej Únii. Zakročenie proti nezákonnému používaniu denaturovaného alkoholu, ktorý je oslobodený od dane, na výrobu falšovaných nápojov, zároveň prospeje zdraviu spotrebiteľov. Okrem toho sa zvýši aj hranica pre pivo s nižším obsahom alkoholu, na ktoré sa môžu vzťahovať znížené sadzby.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Spoločné pravidlá EÚ pre štruktúry spotrebných daní na etanol a alkoholické nápoje majú už viac ako 25 rokov a naliehavo potrebujú aktualizovať, aby dokázali držať krok s výzvami a príležitosťami, ktoré prinášajú nové technológie a vývoj obchodu, a pritom chrániť verejné zdravie. Vyzývam členské štáty, aby pri tejto revízii napredovali rýchlo a rozhodne.“

Návrh konkrétne prinesie:

  • Zavedenie jednotného systému certifikácie, ktorá sa bude uznávať vo všetkých krajinách EÚ a poslúži ako osvedčenie statusu nezávislých malých výrobcov v celej Únii. Tým sa znížia náklady na administratívu a dodržiavanie predpisov pre malých výrobcov, ktorí by mali mať možnosť za určitých podmienok využívať znížené sadzby spotrebnej dane.
  • Presnú a konzistentnú klasifikáciu cideru v celej EÚ. Tá v súčasnosti chýba, čo je hlavnou prekážkou pre malých výrobcov cideru, ktorí nemajú prístup k zníženým sadzbám, ktoré sa priznávajú malým výrobcom piva a liehovín.
  • Objasnenie správnych výrobných postupov a podmienok pre denaturovaný lieh v EÚ. Tento alkohol sa používa pri výrobe tovaru, ako sú čistiace prostriedky, prípravky na čistenie okien, parfumy či nemrznúce zmesi, a je oslobodený od spotrebnej dane. Toto oslobodenie zneužívajú bezohľadní výrobcovia, ktorí používajú denaturovaný alkohol na výrobu a predaj potenciálne nebezpečných falšovaných nápojov, z ktorých nezaplatia daň, a hlavne pritom ohrozujú zdravie spotrebiteľov. Návrh prinesie moderný systém na oznamovanie zneužívania určitých alkoholických zložení, ktoré sa už potom nebudú môcť používať ako denaturačné prostriedky.
  • Aktualizáciu informačných systémov: nové pravidlá nahradia už prekonané papierové postupy na sledovanie pohybu určitého denaturovaného alkoholu a povedú k povinnému používaniu kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (systém EMCS). To by malo uľahčiť sledovanie pohybov týchto vysokorizikových výrobkov v reálnom čase, a znížiť tak zneužívanie tohto oslobodenia od dane podvodníkmi a chrániť spotrebiteľov.
  • Zvýšenie hranice pre pivo s nižším obsahom alkoholu z 2,8 objemového % na 3,5 objemového %, pri nepresiahnutí ktorej platia znížené sadzby dane. Cieľom je povzbudiť pivovary, aby boli inovatívne a vyvíjali nové výrobky. To by malo motivovať spotrebiteľov, aby uprednostnili nápoje s nízkym obsahom alkoholu pred štandardnými alkoholickými nápojmi a znížili tak konzumáciu alkoholu.
Viac..  Priemysel únie v apríli medzimesačne stúpol o 0,3 %, ale medziročne klesol o 0,5 %

Súčasťou návrhov sú aj zmeny všeobecných pravidiel pre spotrebné dane s cieľom odstrániť prekážky pre malé a stredné podniky. MSP budú môcť v prípade záujmu využívať moderné IT systémy a zruší sa ich povinnosť využívať služby daňového splnomocnenca. Členské štáty dnes môžu vyžadovať aj od predajcov na diaľku, ktorí predávajú tovar podliehajúci spotrebnej dani, aby využívali daňového splnomocnenca, čo môže viesť k finančnej neudržateľnosti takéhoto zákonného obchodovania.

Súvislosti

Spotrebné dane sú nepriame dane z predaja alebo používania určitých výrobkov, ako napríklad alkoholu, a zvyčajne sa vyberajú ako suma za určité množstvo výrobku, napríklad za 1 000 litrov. Všetky príjmy zo spotrebných daní smerujú do národných rozpočtov a predstavujú približne 5 až 18 % daňových príjmov alebo 2 až 5 % HDP členských štátov. Členské štáty EÚ si môžu stanoviť národné sadzby podľa vlastného uváženia za predpokladu, že dodržia minimálne prahové hodnoty stanovené na úrovni EÚ.

Súčasné pravidlá EÚ o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje sa dohodli v roku 1992 (smernica 92/83/EHS). Stanovujú spoločné definície alkoholických výrobkov, ktoré podliehajú tejto dani. Zároveň garantujú, že všetky členské štáty zaobchádzajú s rovnakými výrobkami rovnako. Takisto sa v nich špecifikuje metóda pre výpočet dane na alkoholické výrobky, ako aj kritériá pre výrobky, na ktoré sa vzťahujú znížené sadzby alebo oslobodenia od spotrebnej dane. Ďalší právny predpis v tejto oblasti (smernica 2008/118/ES), ktorého prepracovaná verzia sa predkladá, obsahuje ustanovenia spoločné pre všetky výrobky, ktoré podliehajú spotrebnej dani (alkohol, tabak a energie).

Revízia oboch smerníc je súčasťou Programu Komisie pre regulačnú vhodnosť a efektívnosť (REFIT). Aj Rada okrem toho požiadala Komisiu, aby uskutočnila štúdie a konzultácie potrebné na navrhnutie revízie oboch smerníc. V rámci tejto činnosti bola v roku 2017 spustená otvorená verejná konzultácia. Respondenti videli pridanú hodnotu v objasnení súčasných pravidiel a uvítali zníženie záťaže spojenej s administratívou a dodržiavaním predpisov.

Legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu a Rade na schválenie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …