europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil smernicu zavádzajúcu rovnakú mzdu za rovnakú prácu

Európsky parlament v utorok schválil konečné znenie legislatívy, ktorá pracovníkom vyslaným do iného členského štátu EÚ prinesie rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste.

Nová smernica by mala zvýšiť ochranu vysielaných pracovníkov a zaistiť spravodlivejšiu hospodársku súťaž pre podniky na vnútornom trhu Únie. Poslanci jej konečné znenie, ktoré je výsledkom dohody vyjednávačov EP a Rady (ministrov) EÚ, schválili pomerom hlasov 456 (za): 147 (proti): 49 (zdržalo sa hlasovania). 

Spravodlivejšia odmena

Na základe schváleného textu sa budú všeobecné pravidlá odmeňovania hostiteľského členského štátu vzťahovať aj na pracovníkov vyslaných na jeho územie z iného členského štátu. Okrem právnych predpisov môžu členské štáty rozhodnúť, že voči pracovníkom vyslaným na ich územie sa budú uplatňovať aj ustanovenia veľkých reprezentatívnych regionálnych alebo odvetvových kolektívnych zmlúv, ktoré sa dosiaľ týkali iba pracovníkov v stavebnom sektore.

Lepšie podmienky 

Náklady spojené s cestovaním, stravovaním a ubytovaním vyslaných pracovníkov by mali hradiť zamestnávatelia a zamestnancom by nemali byť strhávané z platov. Zamestnávatelia tiež budú musieť vyslaným pracovníkom zaistiť dôstojné ubytovanie v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 

Trvanie vyslania 

Vyslanie by nemalo trvať dlhšie ako dvanásť mesiacov, s možným predĺžením o ďalších šesť mesiacov. Na zamestnanca, ktorý ostane v danom členskom štáte po uplynutí tejto lehoty, sa začnú vzťahovať všetky predpisy hostiteľskej krajiny týkajúce sa pracovných podmienok.

Ochrana pred podvodným vyslaním

Členské štáty by mali úzko spolupracovať v snahe ochrániť pracovníkov pred podvodným vysielaním. Podvodné vyslanie môže nastať napríklad vtedy, ak sa podnik s reálnou základňou a zamestnancami v istom členskom štáte zaregistruje ako schránková firma v inej krajine EÚ a z dôvodu šetrenia nákladov papierovo vyšle svojich zamestnancov z danej krajiny do svojho členského štátu. 

Medzinárodná cestná doprava 

Podmienky vysielania v odvetví cestnej dopravy budú predmetom samostatnej právnej úpravy v rámci balíka predpisov v oblasti mobility. Do jej schválenia a nadobudnutia účinnosti sa na vodičov budú vzťahovať pravidlá pôvodnej smernice o vysielaní pracovníkov z roku 1996.

Účinnosť o dva roky

Text novej smernice musí po Európskom parlamente odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu jej ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov.

Vyhlásenia spravodajkýň 

„Toto je kľúčové hlasovanie tohto volebného obdobia, ktoré odráža sociálnu, hospodársku a politickú realitu v Európskej únii. Nastavuje jasný kurz smerom k sociálnejšej Európe so spravodlivejšou hospodárskou súťažou medzi podnikmi a lepšími právami pracujúcich. Európsky parlament hlasovaním za túto dohodu poskytol pracovníkov väčšie práva a spoločnostiam zaistil nevyhnutnú ochranu,‟ uviedla spravodajkyňa Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).

Viac..  Priemysel únie v marci medzimesačne klesol o 1,2 %, ale medziročne o 0,7 % stúpol

„Európa si vyberá rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste. A to je obrovský úspech. Kolegovia môžu byť opäť kolegami a nie konkurentmi. Ide o dôležitý krok smerom k vytvoreniu sociálnej Európy, ktorá chráni pracovníkov a bráni spoločnostiam púšťať sa do pretekov o čo najnižšiu mieru ochrany či odmeny, Európa, ktorá nešetrí za každú cenu, ale stará sa o bežných pracujúcich ľudí,‟ uviedla spravodajkyňa Agnes Jongerius (S&D, NL). 

Reakcie slovenských poslancov

„Odmietam snahu o obmedzenie pohybu pracovníkov z východnej časti EÚ a pokusy o zníženie konkurencieschopnosti našich firiem. Žiaľ, táto smernica presne toto robí a hrozí, že mnohí slovenskí zamestnanci môžu prísť o prácu. Nateraz aspoň vítam, že smernica sa nebude vzťahovať na medzinárodnú dopravu,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Návrh smernice som nepodporil, pretože môže poškodiť slovenské malé a stredné podniky a v konečnom dôsledku vziať prácu a výhody z nej plynúce našim zamestnancom,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Smernica poškodí slovenské firmy, ktoré si zvýšené vstupné náklady v iných krajinách EÚ už nebudú môcť kompenzovať nižšou cenou práce a stratia tak konkurenčnú výhodu. Nedoriešená úprava medzinárodnej dopravy má potenciál zlikvidovať našich dopravcov. Dúfam, že aspoň pri týchto rokovaniach bude slovenská vláda hájiť naše záujmy,‟ uviedol poslanec Richard Sulík (ECR, SK).

„Kompromis, ktorý bol dosiahnutý v oblasti vysielania pracovníkov nepovažujem za dobrý. Namiesto toho, aby nové opatrenia prinášali výhody všetkým pracovníkom, tieto naopak znevýhodňujú zamestnávateľov, a teda aj pracovníkov z krajín strednej a východnej Európy, ktorí takto strácajú konkurenčnú výhodu,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Vyslaným pracovníkom je zamestnanec, ktorý na základe pokynu zamestnávateľa vycestuje do iného členského štátu, aby tam dočasne poskytoval služby svojej spoločnosti. V roku 2016 bolo v rámci EÚ vyslaných do iného členského štátu 2,3 milióna pracovníkov. Počet vyslaných pracovníkov vzrástol medzi rokmi 2010 a 2016 o 69%.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …