europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Dlhodobý rozpočet EÚ: Europarlament spochybnil komparatívne výpočty Komisie

EP požaduje prijatie primeraného dlhodobého rozpočtu, ktorý EÚ umožní reagovať na nové výzvy ako bezpečnosť či migrácia a financovať aj existujúce priority ako regionálny rozvoj či Erasmus+.

Poslanci pomerom hlasov 409 (za): 213 (proti): 61 (zdržalo sa hlasovania) schválili nelegislatívne uznesenie, ktoré je prvou oficiálnou reakciou Európskeho parlamentu na návrh Viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2021-2027 z dielne Európskej komisie.

Parlament s prekvapením a obavami skonštatoval, že komparatívne údaje Európskej komisie neodrážajú skutočný rozsah navrhovaný rozpočtových škrtov pre regióny a poľnohospodárov v EÚ.

Podľa výpočtov EP by návrh Komisie v prípade jeho schválenia viedol k zníženiu financovania kohéznej politiky o 10% a rozpočet Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) by sa znížil až o 15%. Komisia začiatkom mája deklarovala, že rozpočtové škrty v prípade oboch politík by sa mali pohybovali okolo úrovne piatich percent. Poslanci v tejto súvislosti zopakovali svoju požiadavku zachovať financovanie oboch politík aspoň na súčasnej úrovni (VFR 2014-2020).

Podobne sú na tom podľa poslancov aj Komisiou navrhované navýšenia výdavkov v kľúčových oblastiach týkajúcich sa napríklad výskumu či programu Erasmus+, ktoré sú výrazne nižšie, než tvrdila exekutíva EÚ. Parlament vyzval na strojnásobenie rozpočtu programu Erasmus+, zdvojnásobenie prostriedkov na podporu malých a stredných podnikov a na boj proti nezamestnanosti mladých a zvýšenie rozpočtu na výskum a inovácie aspoň o 50%. Ďalšie prostriedku sú podľa poslancov potrebné na financovanie opatrení v oblasti bezpečnosti, migrácie a vonkajších vzťahov.

Prvé reakcie poslancov k budúcemu VFR zazneli počas plenárneho zasadnutia EP v Bruseli dňa 2. mája, teda v deň, keď Komisia predstavila svoje návrhy. Vyhlásenie vtedy vydala aj Kontaktná skupina EP pre VFR a vlastné zdroje.

Vlastné zdroje financovania EÚ

Poslanci v súvislosti s reformou systému vlastného financovania Únie privítali navrhnuté zavedenie troch nových vlastných zdrojov EÚ, ktoré sú založené na novom systéme zdaňovania právnických osôb, príjmov zo systému obchodovania s emisiami (ETS) a dane z plastových odpadov. Vlastné zdroje financovania Únie by mali znížiť príspevky členských štátov vypočítavané na základe hrubého národného dôchodku (HND).

Viac..  I. Štefanec: Reforma trhu s elektrinou ochraňuje domácnosti

Parlament opätovne zdôraznil, že dlhodobý rozpočet EÚ (výdavková časť) a návrhy v oblasti vlastných zdrojov financovania Únie (príjmová časť) by mali byť počas rokovaní EP a Rady (ministrov) EÚ považované za jeden celok. Poslanci tiež upozornili, že bez zodpovedajúceho pokroku v oblasti vlastných zdrojov nebude možné dosiahnuť žiadnu dohodu s EP o VFR.

Súvislosti

V stredu schválené uznesenie dopĺňa stanovisko EP k VFR na roky 2021-2027 a jeho mandát na rokovania s ministrami členských štátov zo 14. marca, kedy sa poslanci prostredníctvom dvoch uznesení vyjadrili k financovaniu aktivít EÚ po roku 2020 z pohľadu výdavkov a príjmov.

Na schválenie budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ je potrebný súhlas Európskeho parlamentu.

Približne 94% rozpočtu EÚ tvoria výdavky vynakladané v jednotlivých členských štátoch a za hranicami Únie. Finančné prostriedky EÚ sa takto dostávajú k občanom, regiónom, obciam, farmárom, výskumníkom, študentom, mimovládnym organizáciám či podnikom. Administratívne náklady Únie predstavujú približne 6% rozpočtu EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices