Komisia
PHOTO: © European Union.

Európa chce posilniť postavenie ľudí. Nejde len o prázdne slová, tvrdí Európska komisia

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ navrhuje ďalej posilniť sociálny rozmer Únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), ktorý je novou verziou Európskeho sociálneho fondu, ako aj prostredníctvom posilneného a účinnejšieho Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

Na roky 2021 – 2027 by ročný rozpočet pre Európsky sociálny fond plus predstavoval 101,2 miliardy EUR a pre Fond na prispôsobenie sa globalizácii 1,6 miliardy EUR. Cieľom oboch fondov je investovať do ľudí s cieľom zabezpečiť, aby získali správne zručnosti, ktoré im umožnia čeliť výzvam a zmenám na trhu práce v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv. Rozpočet Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty na obdobie 7 rokov je 947 miliónov EUR. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu a vzájomnej dôvere a jeho cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

Podpredseda Komisie pre euro, sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Tieto návrhy nadväzujú na základné otázky, ktoré si kladieme od vypracovania bielej knihy o budúcnosti Európy a nadväzujúcich diskusných dokumentov: akú Európsku úniu chceme, ako ju budeme utvárať a ako to zaplatíme? Naše ambície dosiahnuť sociálnejšiu Európu sú v plnom rozsahu zohľadnené: financovanie EÚ musí ísť ruka v ruke s našimi politikami a slúžiť na proaktívnu podporu najzraniteľnejších skupín v našich spoločnostiach, ako aj na riešenie situácií, v ktorých sa prejavujú dôsledky globalizácie a digitalizácie.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Európa chce posilniť postavenie ľudí. Nejde len o prázdne slová. Naše nové, pružné a zjednodušené sociálne fondy sa zameriavajú na investície do ľudí: ich cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mali vhodné zručnosti, aby systémy sociálnej ochrany boli prispôsobené novým formám práce a aby sa prejavila solidarita s tými, ktorí to najviac potrebujú.“ 

Komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol: „Zdravie je základnou hodnotou, a preto sa zdá logické, že v budúcom rozpočte EÚ sa počíta so začlenením programu v oblasti zdravia do ESF+ v rámci tematického celku hodnôt. Prinesie to nové a silnejšie synergie s ostatnými stavebnými prvkami Európskeho piliera sociálnych práv a umožní lepšiu koordináciu investícií súvisiacich so zdravím. Takisto sa tým prispeje k podpore zdravia a prevencii chorôb, zlepšeniu účinnosti, prístupnosti a odolnosti zdravotníckych systémov, ako aj k zníženiu nerovností v oblasti zdravia a zvýšeniu kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov a spoločnosti ako celku.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Dnešným návrhom na zriadenie nového Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty sa zabezpečí, že iniciatívam presadzujúcim práva, hodnoty a zásady právneho štátu budeme schopní poskytnúť čo najlepšiu možnú podporu.
V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizácii a polarizácii, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a brániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Mimovládne organizácie a občianska spoločnosť zohrávajú pri presadzovaní týchto európskych hodnôt zásadnú úlohu. Zároveň potrebujeme podporovať členské štáty v našom spoločnom úsilí o zlepšenie justičnej spolupráce a zvýšenie vzájomnej dôvery v náš spoločný priestor spravodlivosti.“

 1. Európsky sociálny fond plus

Európsky sociálny fond plus sa zameria na investície do ľudí a bude podporovať uplatňovanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv. Nielenže to pomôže reagovať na globálne výzvy a zachovať sociálnu spravodlivosť, ale bude to aj hnacou silou konkurencieschopnosti Európy. Európsky sociálny fond plus, ktorý vznikne zlúčením existujúcich fondov a programov, bude oproti súčasnému Európskemu sociálnemu fondu pružnejší a jednoduchší. Vďaka združeniu zdrojov budú môcť EÚ a členské štáty poskytovať lepšie integrovanú a cielenú podporu v reakcii na výzvy, ktorým v súčasnosti čelia Európania v sociálnej oblasti a na trhu práce. Napríklad vďaka začleneniu podpory pre najodkázanejšie osoby do ESF+ budú mať oprávnené osoby prospech z lepšej kombinácie materiálnej pomoci a komplexnej sociálnej podpory.

Konkrétne Európsky sociálny fond plus vznikne zlúčením:

  • Európskeho sociálneho fondu (ESF) a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí
  • Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)
  • Programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie
  • Programu EÚ v oblasti zdravia

Hlavnými znakmi nového fondu sú:

  • Zameranie sa na obavy občanov a kľúčové priority: na základe konzultácie s členskými štátmi sa zdroje budú prideľovať na opatrenia, ktoré sú zamerané na riešenie kľúčových politických priorít a obáv európskych občanov. Programy ESF+ sa budú zameriavať najmä na výzvy identifikované v procese európskeho semestra a v rámci Európskeho piliera sociálnych práv.
  • Zameranie na nezamestnanosť mladých ľudí a sociálne začlenenie: Členské štáty s vysokou mierou mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, budú musieť vyčleniť najmenej 10 % finančných prostriedkov ESF+ na opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Z fondu sa bude aj naďalej prispievať na program v oblasti zručností pre Európu a najmenej 25 % finančných prostriedkov ESF+ by sa malo vyčleniť na opatrenia na podporu sociálneho začlenenia a opatrenia zacielené na osoby, ktoré to najviac potrebujú. Z ESF+ sa takisto budú podporovať snahy členských štátov o integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa legálne zdržiavajú na ich území, do ich trhov práce a spoločností zameraním sa na opatrenia, ktoré podporujú dlhodobú integráciu takýchto osôb. Týmto spôsobom fond dopĺňa Fond pre azyl a migráciu, z ktorého sa podporujú opatrenia zamerané na krátkodobú integráciu.
  • Znižovanie byrokracie: Komisia navrhuje v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, znížiť byrokraciu a zjednodušiť prístup k financovaniu z rôznych zdrojov pre orgány, občanov a organizácie, ktoré čerpajú podporu z EÚ.
  • Cielená podpora zdravotnej starostlivosti: Zložka týkajúca sa zdravia sa bude zameriavať na prioritné oblasti, v ktorých sa spolupráca na úrovni EÚ preukázala ako prospešná: posilnenie cezhraničnej pripravenosti na krízy, pomoc orgánom členských štátov pôsobiacim v oblasti zdravia, digitalizácia zdravotníctva a starostlivosti, podpora právnych predpisov EÚ v oblasti zdravia a zlepšenie cezhraničnej spolupráce, napríklad v súvislosti so zriedkavými a komplexnými chorobami prostredníctvom európskych referenčných sietí.
Viac..  Komisia začína päť nových misií na riešenie hlavných výzev

2. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii po roku 2020

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmení tak, aby mohol účinnejšie zasahovať v záujme podpory pracovníkov, ktorí prišli o prácu. V súčasnosti môžu pracovníci získať podporu z fondu, ak boli prepustení v dôsledku zmien v štruktúre obchodu alebo v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy. Podľa nových pravidiel môžu byť oprávnení na podporu aj z iných dôvodov reštrukturalizácie, ako sú napr. automatizácia, digitalizácia a ďalšie dôvody, pričom sa bude prihliadať na nové výzvy na trhu práce.

Podľa nových pravidiel sa takisto zníži prahová hodnota spočívajúca v počte prepustených pracovníkov, ktorý je potrebný na to, aby sa mohlo žiadať o podporu, a to z 500 na 250. Vďaka tomu bude môcť podporu získať viac pracovníkov. K ďalším navrhovaným zmenám patrí zlepšenie procesu mobilizácie finančných prostriedkov v záujme zjednodušenia a urýchlenia postupov. V neposlednom rade sa miera spolufinancovania z fondu, ktorá je v súčasnosti 60 %, zosúladí s najvyššími mierami spolufinancovania z ESF+ pre daný členský štát. Vo viacerých prípadoch by to znamenalo, že EÚ by spolufinancovala vyšší podiel celkových nákladov.

3. Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty

Komisia takisto navrhuje zriadiť nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude zahŕňať program pre práva a hodnoty a program pre spravodlivosť. Navrhovaný rozpočet pre tento fond na obdobie 7 rokov predstavuje 947 miliónov EUR, pričom 642 miliónov EUR je vyčlenených na program pre práva a hodnoty a 305 miliónov EUR na program pre spravodlivosť.

V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizácii a polarizácii, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a brániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Program napríklad prispeje k boju proti nerovnosti a diskriminácii, lepšej ochrane detí a zlepšeniu justičnej spolupráce v záujme účinnejšieho boja proti trestnej činnosti a terorizmu. Z tohto fondu sa bude podporovať ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti založeného na zásade právneho štátu, vzájomnom uznávaní a vzájomnej dôvere. Fond bude podporovať kľúčovú úlohu mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti pri presadzovaní a ochrane spoločných hodnôt EÚ, zvyšovaní povedomia o nich a zabezpečení toho, aby ľudia mohli uplatňovať svoje práva.

Vytvorením nového fondu dôjde k zjednodušeniu súčasnej situácie, keď sa súčasne uplatňujú tri programy. Nový program pre práva a hodnoty sa bude vzťahovať najmä na oblasť občianstva, v ktorej v súčasnosti existujú dva rôzne programy.

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky.

Podobné zdržania ako na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020 by znamenali, že 100 000 projektov financovaných z prostriedkov EÚ by sa nemohlo začať realizovať načas, mnoho ľudí, ktorí potrebujú podporu vrátane naliehavej materiálnej a potravinovej pomoci, by muselo zbytočne dlho čakať, došlo by k omeškaniu odbornej prípravy, oneskoril by sa vznik ďalších pracovných príležitostí, ako aj opatrenia na zlepšenie kvality kľúčových služieb a školy by neboli schopné zaviesť nové kvalitné vzdelávacie programy pred začiatkom školského roku.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania v prospech všetkých.

Súvislosti

Európsky sociálny fond je najstarším a hlavným nástrojom EÚ, pokiaľ ide o investície do ľudí.
Bol zavedený súčasne s Rímskou zmluvou v roku 1957. Dnes je dôležitou hnacou silou vytvárania pracovných miest, podpory lepšieho vzdelávania, modernej verejnej správy a sociálneho začlenenia, a preto je prostriedkom na zabezpečenie spravodlivejších pracovných príležitostí pre všetkých občanov.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je prejavom solidarity EÚ s európskymi pracovníkmi, ktorí prišli o prácu v dôsledku vplyvu kombinácie zmien v štruktúre svetového obchodu a technologických zmien. Jeho cieľom je udržať pracovníkov na trhu práce alebo ich do neho opätovne začleniť.

Návrhy týkajúce sa ESF+, EGF a Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty sú súčasťou návrhov Komisie týkajúcich sa dlhodobého rozpočtu EÚ, ktoré Komisia prijala 2. mája 2018. Návrh Komisie týkajúci sa ESF+ úzko súvisí s návrhom nariadenia o spoločných ustanoveniach prijatým 29. mája 2018, ktorým sa zavádza rámec pre činnosť viacerých fondov EÚ, na ktoré sa vzťahuje zdieľané riadenie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …