Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

EÚ navrhuje podrobné technické zmeny pravidiel v oblasti DPH

Komisia navrhla podrobné technické zmeny pravidiel EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Dopĺňajú nedávno predložený návrh dôkladnej revízie celého systému, ktorej výsledkom má byť jeho väčšia odolnosť voči podvodom.

Opatrenia z prekladaného balíka zásadným spôsobom menia pravidlá týkajúce sa DPH a mali by uľahčiť fungovanie spoločnostiam v celej EÚ. Na jednotnom trhu sa tak prestane uplatňovať prechodný režim DPH zavedený pred štvrťstoročím. V októbri minulého roka Komisia navrhla hlavné zásady pre vytvorenie jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH, ktorý by pomohol zamedziť podvodom v odhadovanej výške 50 miliárd eur. O túto sumu sú dnes každý rok ochudobnené národné rozpočty v členských štátoch EÚ. Komisia dúfa, že vďaka týmto technickým opatreniam členské štáty začnú diskutovať o všeobecnejších zásadách, resp. o „základných prvkoch“ jednoduchšieho a odolného konečného systému DPH v EÚ pre obchod s tovarom v rámci EÚ.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Návrhy, ktoré dnes predkladáme, sú poslednými dielikmi dôkladnej revízie systému DPH v EÚ. Povedú k jednoduchším pravidlám, menšej byrokracii a vďaka jednotnému kontaktnému miestu pre obchodníkov aj k používateľsky prístupnejšiemu systému. Dospeli sme do bodu, keď si členské štáty musia navzájom dôverovať, pokiaľ ide o výber DPH z transakcií v rámci EÚ. Navrhovaná reforma by podľa našich odhadov mala znížiť každoročnú 50 miliardovú stratu príjmov spôsobenú cezhraničnými podvodmi s DPH o 80 %. Verím, že členské štáty teraz využijú túto príležitosť, aby sme v Únii zaviedli kvalitný systém DPH.“

Hlavné prvky návrhu

Na uvedenie základných prvkov konečného systému DPH do praxe treba podstatným spôsobom zmeniť smernicu o DPH. Budeme musieť prispôsobiť približne 200 zo 408 článkov smernice o DPH, aby sme pre podniky a národné rozpočty dosiahli tieto prínosy:

Jednoduchšie zdaňovanie tovaru

V súčasnom systéme DPH sa pri obchode s tovarom medzi podnikmi rozlišujú dve transakcie: predaj v členskom štáte pôvodu oslobodený od DPH a zdanené nadobudnutie v členskom štáte určenia. Návrhom sa ukončí toto umelé rozdelenie jedinej obchodnej transakcie. Keď sa dosiahne dohoda na pozmeňujúcich návrhoch pravidiel pre DPH, cezhraničný obchod s tovarom sa vymedzí ako jediné zdaniteľné dodanie, čím sa zaručí, že tovar sa zdaní v členskom štátu ukončenia prepravy tovaru, ako by to malo byť. Malo by to radikálne obmedziť podvody na DPH.

Jednotný internetový portál (tzv. jednotné kontaktné miesto) pre obchodníkov

Zmeny pravidiel v oblasti DPH musia byť pre podniky čo najplynulejšie. Navrhnuté zmeny majú preto zaviesť ustanovenia potrebné na zriadenie internetového portálu, resp. jednotného kontaktného miesta pre všetkých obchodníkov v EÚ vykonávajúcich transakcie medzi podnikmi (B2B), prostredníctvom ktorého si môžu plniť svoje povinnosti súvisiace s DPH. Podrobnosti Komisia oznámila v návrhu na reformu v októbri 2017. Tento systém bude dostupný aj pre spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré chcú predávať iným podnikom v rámci Únie a ktoré by sa inak museli registrovať na účely DPH v každom jednom členskom štáte. Keď sa systém začne uplatňovať, úlohou týchto podnikov bude len vymenovať jedného sprostredkovateľa v EÚ, ktorý bude mať DPH na starosti za nich.

Viac..  KLUB 500: Vláda sa na druhú vlnu pandémie nepripravila. Namiesto systematických opatrení prvoplánové zákazy

Menej byrokracie

Vďaka týmto zmenám sa opätovne naštartuje samoregulácia systému DPH a ubudne administratívnych krokov, ktoré musia podniky absolvovať pri predaji iným podnikom v iných členských štátoch. Osobitné oznamovacie povinnosti spojené s prechodným systémom DPH už pri obchode s tovarom nebudú potrebné. Fakturácia pri obchodovaní v rámci EÚ bude ďalej upravená pravidlami členského štátu predávajúceho a záťaž s tým spojená by tak mala byť pre predávajúcich menšia.

Za výber DPH obvykle zodpovedá predajca

V predstavenom návrhu sa objasňuje, že DPH splatnú z predaja tovaru zákazníkovi v inom členskom štáte EÚ zúčtováva predávajúci, pričom použije sadzbu členského štátu určenia. Iba v prípade, ak je spotrebiteľ certifikovanou zdaniteľnou osobou (t. j. daňová správa ho uznala za spoľahlivého daňovníka), bude DPH povinný zaplatiť ako nadobúdateľ tovaru.

Súvislosti

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) má na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. Nahradil dane z obratu, ktoré narúšali hospodársku súťaž a brzdili voľný pohyb tovaru, a následne bol zmenený tak, aby umožnil odstrániť kontroly a formality v prípade tovaru prepravovaného medzi členskými štátmi. Pre členské štáty EÚ je dôležitým a čoraz väčším zdrojom príjmov – v roku 2015 predstavovali príjmy z DPH viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. Na DPH je založený aj jeden z vlastných zdrojov EÚ. Keďže ide o daň zo spotreby, patrí k formám zdaňovania, ktoré najviac napomáhajú rastu.

Komisia sa sústavne usiluje o presadenie reformy systému DPH. Vo svojom akčnom pláne v oblasti DPH z roku 2016 oznámila, že má v úmysle navrhnúť konečný systém DPH pre celú Úniu. Odvtedy sa v prácach pokročilo: dohodli sa nové pravidlá týkajúce sa DPH pri predaji online a Komisia už predložila svoje návrhy hlavných zásad, na ktorých spočíva budúci konečný priestor DPH v EÚ, a zásadnú reformu stanovovania sadzieb DPH v členských štátoch EÚ. Návrh nadväzuje na predchádzajúce kroky. Zohľadnilo sa v ňom aj stanovisko Európskeho parlamentu a Rady, ktoré navrhovali, aby sa akýkoľvek budúci systém DPH zakladal na zásade zdanenia v mieste určenia, teda tam, kde sa tovar alebo služby spotrebúvajú.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …