justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2018

Prehľad poskytuje komparatívny prehľad nezávislosti, kvality a efektívnosti justičných systémov v členských štátoch EÚ.

Jeho cieľom je pomôcť vnútroštátnym orgánom zlepšiť efektívnosť ich justičných systémov.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2018 prichádza v čase, keď je dodržiavanie zásady právneho štátu jedným z hlavných bodov agendy EÚBez zásady právneho štátu, demokracie, občianskych práv a riadneho hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ sme ohrození, povedala komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Týmto prehľadom chceme poukázať na príklady dobrých reforiem súdnictva a podnietiť ich. Pointou akejkoľvek takejto reformy je, že zásada právneho štátu je neoddeliteľná od pokročilých európskych noriem nezávislosti súdnictva. Nový porovnávací prehľad sa zameriava na kľúčové ukazovatele a pomôže členským štátom uplatňovať tieto normy.“

Na rozdiel od predchádzajúcich vydaní sa porovnávací prehľad za rok 2018 podrobnejšie venuje týmto ukazovateľom, najmä nezávislosti súdnictva, ktorá je relevantná pre posudzovanie dodržiavania zásady právneho štátu. Podrobnejšie sa zameriava na súdne rady, na zapojenie orgánov výkonnej moci a parlamentu pri menovaní a odvolávaní sudcov a predsedov súdov, ako aj na organizáciu prokuratúr. Zároveň po prvýkrát poskytuje údaje o dĺžke konaní na všetkých stupňoch súdov.

Porovnávací prehľad v oblasti justície je súčasťou súboru nástrojov, ktoré Komisia využíva na monitorovanie reforiem súdnictva členských štátov, spolu s európskym semestrom, rámcom EÚ na podporu právneho štátu, mechanizmom spolupráce a overovania a konaniami vo veci porušenia právnych predpisov. Komisia sa tiež domnieva, že riadne finančné hospodárenie s prostriedkami EÚ v členských štátoch si vyžaduje účinnú súdnu ochranu nezávislými súdmi. Preto navrhla doplniť viacročný finančný rámec o nový mechanizmus právneho štátu. Týmto novým nariadením sa zavádza mechanizmus, na základe ktorého Únia môže pozastaviť, znížiť alebo obmedziť prístup k finančným prostriedkom EÚ v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členskom štáte.

V tohtoročnom vydaní sa dospelo k týmto hlavným zisteniam:

  • Nezávislosť súdnictva: V porovnaní s predchádzajúcim rokom alebo od roku 2010 sa vnímanie nezávislosti súdnictva zo strany podnikateľskej sféry zlepšilo alebo zostalo na rovnakej úrovni v približne dvoch tretinách členských štátov, v niektorých sa však zhoršilo. Občania aj podniky vnímajú zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov ako hlavný dôvod nedostatočnej nezávislosti súdov a sudcov. Nový ukazovateľ o organizácii prokuratúry poukazuje na to, že existuje všeobecná tendencia smerom k nezávislejšej prokuratúre, a nie k jej podriadenosti alebo spojeniu s výkonnou mocou.
  • Finančné zdroje justičných systémov: Úroveň štátnych výdavkov na justičný systém zostala vo väčšine členských štátov stabilná, medzi jednotlivými krajinami však existujú veľké rozdiely. Členské štáty väčšinou používajú na určenie finančných zdrojov pre súdnictvo historické alebo skutočné náklady namiesto toho, aby vychádzali zo skutočného pracovného zaťaženia alebo z požiadaviek súdov. 16 členských štátov použilo na podporu svojich justičných systémov finančné prostriedky EÚ.
  • Efektívnosť justičných systémov: V členských štátoch, ktoré čelia problémom, je možné sledovať pozitívny vývoj. Občianske a obchodné konania však vo viacerých členských štátoch stále trvajú príliš dlho. Približne v polovici členských štátov trvajú súdne konania prvého stupňa, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí, v priemere až jeden rok. V mnohých členských štátoch môžu trvať dokonca až dva roky alebo viac.
Viac..  EK hodnotila schopnosť Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v Únii

Ďalšie kroky

Zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu za rok 2018 boli zohľadnené pri hodnotení jednotlivých krajín v rámci európskeho semestra 2018 a v návrhoch špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré vydala Európska komisia 23. mája 2018. O týchto politických odporúčaniach diskutujú zástupcovia členských štátov v Rade. Lídri EÚ ich schvaľujú v júni a Rada ich následne schvaľuje v júli. Vlády členských štátov potom tieto odporúčania zapracúvajú do svojich reformných plánov a národných rozpočtov na nasledujúci rok.

Súvislosti

Porovnávací prehľad sa zameriava hlavne na občianske a obchodné súdne konania, ako aj na správne konania s cieľom pomôcť členským štátom v ich úsilí o vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre investície, podnikanie a občanov. Prehľad sa zameriava na tri hlavné prvky efektívneho justičného systému:

  • efektívnosť: ukazovatele týkajúce sa dĺžky konaní, miery vyriešenia prípadov a počtu prebiehajúcich prípadov.
  • kvalita: ukazovatele týkajúce sa právnej pomoci, súdnych poplatkov, odbornej prípravy, monitorovania činností súdov, rozpočtu a ľudských zdrojov.
  • nezávislosť: ukazovatele týkajúce sa vnímania nezávislosti súdnictva zo strany podnikov a širokej verejnosti a záruk vo vzťahu k sudcom.

Zvýšenie efektívnosti vnútroštátnych justičných systémov je už dávnejšie jednou z priorít európskeho semestra – ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík EÚ. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície pomáha členským štátom pri dosahovaní tohto cieľa tak, že každý rok súhrnne porovnáva údaje o fungovaní vnútroštátnych justičných systémov. V rámci európskeho semestra 2018 Rada na základe návrhu Komisie adresovala odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce justičných systémov piatim členským štátom (Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Portugalsko a Slovensko).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

R. Mikulec sa stretol s podpredsedníčkou EK pre hodnoty a transparentnosť V. Jourovou

Minister vnútra SR Roman Mikulec sa v piatok  stretol s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť …

Consent choices