Oettinger
Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje. PHOTO: © European Union.

Komisia chce posilniť boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ


Komisia navrhuje, aby sa v rámci najbližšieho dlhodobého rozpočtu EÚ (na roky 2021 – 2027) vyčlenilo 181 mil. EUR na podporu úsilia členských štátov v boji proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Prostredníctvom nového programu EÚ pre boj proti podvodom sa bude financovať cielená odborná príprava a výmena informácií a najlepších postupov medzi orgánmi presadzovania práva v boji proti podvodom v celej Európe. Obstaranie technického vybavenia používaného pri odhaľovaní a vyšetrovaní podvodov podporí činnosti vyšetrovania. Program takisto uľahčí prístup k bezpečným informačným systémom.

„Nový program EÚ pre boj proti podvodom bude hmatateľným príspevkom k posilneniu boja proti podvodom a korupcii, ktoré majú škodlivý dosah na rozpočet EÚ. Ak posilníme spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva jednotlivých členských štátov a poskytneme im najmodernejšie vyšetrovacie nástroje, posunieme sa významne vpred v oblasti identifikácie podvodníkov, prevencie pašeráctva, ako aj korupcie pri postupoch verejného obstarávania“, vyjadril sa Günther H. Oettinger, európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje.

Program bude sledovať tri konkrétne ciele, ako je znázornené nižšie:

graph

Nový program nahradí program Hercule III, ktorý už mal za posledné roky pozitívny vplyv na boj proti podvodom majúcim negatívny dosah na rozpočet EÚ na vnútroštátnej aj miestnej úrovni. Príklady úspešných projektov zahŕňajú financovanie digitálneho forenzného vybavenia, ktoré sa ukázalo ako nevyhnutné, aby si mohli francúzske colné orgány udržať náskok pri colných operáciách zameraných na boj proti pašovaniu a vyhýbaniu sa DPH v roku 2016, financovanie výcviku pátracích psov, ktorí pomohli gréckym colným orgánom zaistiť 250 miliónov nelegálnych cigariet v roku 2016 a rozvoj pokrokových IT nástrojov, ktoré umožnili orgánom presadzovania práva v celej Európe odhaľovať anomálie v obchodných tokoch, ako aj závažné prípady podvodov týkajúcich sa dovozu textilu a obuvi v roku 2017.

Finančné prostriedky, ktoré sa majú dať k dispozícii v rámci nového programu EÚ pre boj proti podvodom, sa použijú na podobné projekty a na odbornú prípravu a odborné konferencie, ktorými sa posilní výmena informácií a nadnárodná spolupráca. Program takisto podporí spoločné úsilie colných orgánov členských štátov pri vyšetrovaní, keďže takéto spoločné operácie sú kľúčové pri rozkladaní zločineckých sietí, ktoré pôsobia cezhranične. Očakáva sa, že program prinesie značnú pridanú hodnotu tým, že bude dopĺňať a podporovať vnútroštátne úsilie v boji proti podvodom a korupcii.

Viac..  Europoslanci odhlasovali zahrnutie energetických opatrení do národných plánov obnovy

Súvislosti

Okrem činností, ktoré boli pôvodne financované v rámci programu Hercule III, bude nový program EÚ pre boj proti podvodom poskytovať podporu na operačné a vyšetrovacie činnosti, a to aj prostredníctvom poskytovania bezpečných informačných systémov, a uľahčí členským štátom oznamovanie nezrovnalostí, ako aj riadenie rizík na vnútroštátnej úrovni. Program bude riadiť a vykonávať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Návrh týkajúci sa nového programu EÚ pre boj proti podvodom tvorí súčasť návrhu Komisie o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorý Komisia prijala 2. mája 2018.

Opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom nového posilneného a zjednodušeného programu financovania sú súčasťou širšieho prístupu zameraného na rovnaký cieľ. Budúci dlhodobý rozpočet EÚ sa bude vykonávať v kontexte významných zmien legislatívneho a inštitucionálneho rámca na ochranu finančných záujmov Únie.

Napríklad návrh Komisie z 23. mája 2018 o zmene „nariadenia o OLAF“ má za cieľ zabezpečiť úzku spoluprácu medzi úradom OLAF a novovytvorenou Európskou prokuratúrou (EPPO), pokiaľ ide o odhaľovanie a vyšetrovanie podvodov týkajúcich sa finančných záujmov EÚ v celej EÚ. Ostatné opatrenia zahŕňajú vykonávanie smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva („smernica PIF“).

Ďalšie kroky

Rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby prostriedky EÚ začali prinášať prvé výsledky čo najskôr.

Oneskorenia podobné tým, aké sa zaznamenali na začiatku súčasného rozpočtového obdobia 2014 – 2020, by znamenali, že by sa nemohlo obstarať dôležité vyšetrovacie a forenzné vybavenie a orgány členských štátov pre presadzovania práva by museli počítať s nižšou mierou podpory. To by malo na úkor daňovníkov EÚ negatívny vplyv na boj proti podvodom.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …