Charta
Charta základných práv EÚ. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia uverejnila výročnú správu o Charte základných práv EÚ


V správe sa uvádza, že hoci rok 2017 bol rokom výziev v oblasti základných práv, štruktúry a nástroje na zabezpečenie toho, aby sa práva zakotvené v skutočne dodržiavali, sa ukázali ako funkčné. V roku 2018 zostane ústrednou témou ďalšia podpora dodržiavania a presadzovania základných práv, zásad právneho štátu a demokracie, ktorá zahŕňa pestovanie slobodnej a prekvitajúcej občianskej spoločnosti.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans uviedol: „Tento rok oslavujeme 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN. Je to vhodná príležitosť pripomenúť, že Európska únia stojí na troch pilieroch, ktorými sú základné práva, demokracia a právny štát. Naša charta základných práv nie je predmetom diskusie. Inštitúcie EÚ sú ňou viazané, a to platí aj pre členské štáty pri vykonávaní práva EÚ. Súdny dvor EÚ a vnútroštátne súdy zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní základných práv a právneho štátu v celej Únii.“

Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová dodala: „V roku 2017 sme zaznamenali určitý povzbudzujúci vývoj, napríklad pri boji proti rasizmu a iným nezákonným nenávistným prejavom na internete vďaka nášmu kódexu správania platforiem sociálnych médií. Aj Európsky pilier sociálnych práv bol dôležitým krokom smerom k väčšej rovnosti. Ukázal, že Európa zďaleka nie je len trh. Je to Únia hodnôt, ktorá chráni. V roku 2017 sme však čelili aj závažným problémom, keď sa zásady právneho štátu, nezávislosť súdnictva a činnosť organizácií občianskej spoločnosti v niektorých častiach našej Únie dostali do ohrozenia. Na dodržiavaní základných práv, zásad právneho štátu a demokratických hodnôt v našej Únii však budeme naďalej neúnavne pracovať.“

Na podporu základných práv sa v roku 2017 zameriavali napríklad tieto kľúčové iniciatívy:

  • Ďalšia podpora demokracie a občianskej spoločnosti: Správa zdôrazňuje potrebu nového impulzu pri podpore demokracie. V roku 2017 sa do popredia dostala úloha občianskej spoločnosti a súčasné výzvy. Podpora občianskej spoločnosti má ústredné miesto vo viacročnom finančnom rámci a 30. mája tohto roka bol prijatý nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty.
  • Posilňovanie sociálnych práv: Správa opisuje niekoľko veľmi povzbudivých úspechov v oblasti sociálnych práv dosiahnutých vďaka prijatiu Európskeho piliera sociálnych práv a jeho následným opatreniam. Komisia zaviedla iniciatívy na zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre ľudí s opatrovateľskými povinnosťami. Takisto navrhla, aby sa zabezpečili predvídateľnejšie a transparentnejšie pracovné podmienky, najmä pre pracovníkov v neštandardných formách zamestnania, akými sú zmluvy na nula hodín alebo na požiadanie.
  • Boj proti diskriminácii žien: Významným krokom je to, že EÚ podpísala Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu. Teraz bude dôležité zabezpečiť, aby ho EÚ rýchlo ratifikovala. Komisia takisto predstavila akčný plán na boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov.
  • Ochrana migrujúcich detí: V oznámení o ochrane migrujúcich detí boli predstavené naliehavé opatrenia, ktoré sa majú realizovať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Na tie v júni 2017 nadviazali závery Rady. Komisia na uľahčenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi zriadila európsku sieť opatrovníckych inštitúcií.
  • Boj proti diskriminácii a boj proti rasizmu, a to na internete aj mimo neho: Komisia posilnila svoju spoluprácu s IT spoločnosťami, vnútroštátnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa dali rýchlo identifikovať a odstrániť nezákonné nenávistné prejavy na internete. Takisto pomáhala členským štátom v úsilí zintenzívniť presadzovanie právnych predpisov EÚ o trestných činoch z nenávisti, prístupe k spravodlivosti či ochrane a podpore obetí trestných činov z nenávisti.
  • Zlepšenie prístupu k spravodlivosti a účinným prostriedkom nápravy: V nadväznosti na svoje oznámenie Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva Komisia pomáhala členským štátom v snahe o účinnejšie presadzovanie právnych predpisov EÚ v prospech občanov a podnikov. V kontexte európskeho semestra vypracovala odporúčania pre jednotlivé krajiny s cieľom pomôcť členským štátom zlepšiť ich justičné systémy.
Viac..  I. Štefanec: Stáli sme na strane racionálnych kompromisov, aby sme ochránili pracovné miesta

Výročné kolokvium o základných právach

Správa sa zameriava na Výročné kolokvium o základných právach 2017, ktoré bolo venované „právam žien v ohrození“. Komisia sa zaviazala, že v tejto súvislosti vykoná viaceré opatrenia – od toho, aby sa o právach žien a rodovej rovnosti diskutovalo na najvyššej politickej úrovni, až po financovanie projektov na miestnej úrovni.

Výročné kolokvium o základných právach 2018 bude venované „demokracii v EÚ“ a uskutoční sa 26. – 27. novembra. Účastníci budú spoločne hľadať spôsoby, ako podporiť slobodnú a otvorenú demokratickú účasť v ére čoraz nižšej účasti vo voľbách, populizmu, digitalizácie a hrozieb pre občiansku spoločnosť. V rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu to bude príležitosť opätovne potvrdiť jednu z kľúčových hodnôt EÚ.

Súvislosti

Charta základných práv Európskej únie sa stala právne záväznou s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009. Ustanovenia tejto charty sú určené najmä pre inštitúcie EÚ a pre vnútroštátne orgány, len ak vykonávajú právo EÚ. Komisia prijala stratégiu účinného uplatňovania charty, v ktorej sa zaviazala vypracúvať výročné správy o dodržiavaní všetkých ustanovení charty. Tohtoročná správa je už siedmou svojho druhu.

Komisia spolupracuje s príslušnými orgánmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom lepšie informovať ľudí o ich základných právach a o tom, kde hľadať pomoc v prípade, že ich práva boli porušené. Komisia poskytuje praktické informácie o týchto právach prostredníctvom Európskeho portálu elektronickej justície (e-Justice) a s ombudsmanmi, orgánmi pre rovnosť príležitostí a inštitúciami pre ľudské práva začala dialóg zameraný na riešenie sťažností týkajúcich sa základných práv.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …